திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುಮುಕಪ್ ಪಾಸುರಂ
tirumukap pāsuram
ತೆಯ್ವತ್ ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
teyvat taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

074. ಸಿಙ್ಕಪುರಿಕ್ ಕಂದರ್ ಪತಿಕಂ
siṅkapurik kantar patikam

  ಕಾಪ್ಪು
  ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೊನ್ಮಕಳ್ವಾೞ್ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ಪೋತನ್ಅಱು ಮಾಮುಕನ್ಮೇಲ್
  ನನ್ಮೈಮಿಕು ಸೆಂದಮಿೞ್ಪ್ಪಾ ನಾಂಉರೈಕ್ಕಸ್ - ಸಿನ್ಮಯತ್ತಿನ್
  ಮೆಯ್ವಟಿವಾಂ ನಙ್ಕುರುತಾಳ್ ವೇೞಮುಕನ್ ತನ್ನಿರುತಾಳ್
  ಪೊಯ್ಯಕಲಪ್ ಪೋಱ್ಱುವಂಇಪ್ ಪೋತು.
 • ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 2. ಸೀರಾರು ಮಱೈಯೊೞುಕ್ಕನ್ ತವಿರಾತು ನಾನ್ಮರಪು ಸಿಱಕ್ಕ ವಾೞುಂ
  ಏರಾರು ನಿತಿಪತಿಇನ್ ತಿರನ್ಪುರಮುಂ ಮಿಕನಾಣುಂ ಎೞಿಲಿನ್ ಮಿಕ್ಕ
  ವಾರಾರುಙ್ ಕೊಙ್ಕೈಯರ್ಕಳ್ ಮಣವಾಳರ್ ಉಟನ್ಕೂಟಿ ವಾೞ್ತ್ತ ನಾಳುಂ
  ತೇರಾರು ನೆಟುವೀತಿಸ್ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 3. ಉಂಪರ್ತುಯರ್ ಕಯಿಲೈಅರಱ್ ಕೋತಿಟವೇ ಅಪ್ಪೊೞುತೇ ಉವಂದು ನಾತನ್
  ತಂಪೊರುವಿಲ್ ಮುಕಮಾಱು ಕೊಣ್ಟುನುತಲ್ ಈನ್ಱಪೊಱಿ ಸರವ ಣತ್ತಿಲ್
  ನಂಪುಮವರ್ ಉಯವಿಟುತ್ತು ವಂದರುಳುಂ ನಂಕುಕನೇ ನಲಿವು ತೀರ್ಪ್ಪಾಯ್
  ತಿಙ್ಕಳ್ತವೞ್ ಮತಿಲ್ಸೂೞುಂ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 4. ಪೊಲ್ಲಾತ ಸೂರ್ಕ್ಕಿಳೈಯೈತ್ ತಟಿಂದಮರರ್ ಪಟುಂದುಯರಪ್ ಪುನ್ಮೈ ನೀಕ್ಕುಂ
  ವಲ್ಲಾನೇ ಎನತುಪಿಣಿ ನೀನಿನೈಂದಾಲ್ ಒರುಕಣತ್ತಿಲ್ ಮಾಱಿ ಟಾತೋ
  ಕಲ್ಲಾತೇನ್ ಎನಿನುಂಎನೈ ಇಕೞಾತೇ ನಿನತಟಿಯಾರ್ ಕೞಕಙ್ ಕೂಟ್ಟಾಯ್
  ಸೆಲ್ಲಾತಾರ್ ವಲಿಅಟಕ್ಕುಂ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 5. ಪಣ್ಟುಱುಸಙ್ ಕಪ್ಪುಲವರ್ ಅರುಞ್ಸಿಱೈಯೈತ್ ತವಿರ್ತ್ತರುಳುಂ ಪಕವ ನೇಎನ್
  ಪುಣ್ತರುಇನ್ ನೋಯ್ತಣಿಕ್ಕಪ್ ಪುರೈಯಿಲಿಯೋಯ್ ಯಾನ್ಸೆಯ್ಯುಂ ಪುನ್ಮೈ ತಾನೋ
  ತಣ್ಟೈಎೞಿಲ್ ಕಿಣ್ಕಿಣಿಸೇರ್ ಸರಣಮಲರ್ಕ್ ಕನುತಿನಮುಂ ತಮಿಯೇನ್ ಅನ್ಪಾಯ್ತ್
  ತೆಣ್ಟನಿಟಸ್ ಸೆಯ್ತರುಳ್ವಾಯ್ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 6. ತಾವಾತ ವಸಿಯರ್ಕುಲಪ್ ಪೆಣ್ಣಿನುಕ್ಕೋರ್ ಕರಮಳಿತ್ತ ಸತುರನ್ ಅನ್ಱೇ
  ಮೂವಾತ ಮಱೈಪುಕಲುಂ ಮೊೞಿಕೇಟ್ಟುನ್ ಮುಣ್ಟಕತ್ತಾಳ್ ಮುಱೈಯಿಲ್ ತಾೞ್ಂದು
  ತೇವಾತಿ ತೇವನ್ಎನಪ್ ಪಲರಾಲುಂ ತುತಿಪುರಿಂದು ಸಿಱಪ್ಪಿನ್ ಮಿಕ್ಕ
  ತೀವಾಯ್ಇಪ್ ಪಿಣಿತೊಲೈಪ್ಪಾಯ್ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 7. ವಾನವರ್ಕೋನ್ ಮೇನಾಳಿಲ್ ತರಮಱಿಯಾ ತಿಕೞ್ಂದುವಿಟ ವಿರೈವಿಲ್ ಸೆನ್ಱು
  ಮಾನಮತಿಲ್ ವೀಱ್ಱಿರುಂದೇ ಅವನ್ಪುರಿಂದ ಕೊಟುಮೈತನೈ ಮಾಱ್ಱುಂ ಎಙ್ಕಳ್
  ತಾನವರ್ತಂ ಕುಲಂಅಟರ್ತ್ತ ಸಣ್ಮುಕನೇ ಇಪ್ಪಿಣಿಯೈತ್ ತಣಿಪ್ಪಾಯ್ ವಾಸತ್
  ತೇನವಿೞುಂ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞುಂ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 8. ಮಟ್ಟಾರುಂ ಪೊೞಿಲ್ಸೇರುಂ ಪರಙ್ಕಿರಿಸೆನ್ ತೂರ್ಪೞನಿ ಮರುವು ಸಾಮಿ
  ನಟ್ಟಾರುಂ ಪಣಿಪುರಿಯುಂ ಆಱುತಲೈ ಮಲೈಮುತಲಾಯ್ ನಣುಕಿ ಎಙ್ಕಳ್
  ಒಟ್ಟಾತಾರ್ ವಲಿಅಟಕ್ಕಿ ಅನ್ಪರ್ತುತಿ ಏಱ್ಱರುಳುಂ ಒರುವ ಕಾವಾಯ್
  ತೆಟ್ಟಾತಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಪುರಿಯುಂ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 9. ಮುನ್ಸೆಯ್ತ ಮಾತವತ್ತಾಲ್ ಅರುಣಕಿರಿ ನಾತರ್ಮುನ್ನೇ ಮುಱೈಯಿಟ್ ಟೇತ್ತುಂ
  ಪುನ್ಸೆಯಲ್ತೀರ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈ ಏಱ್ಱರುಳುಂ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಪುನಿತನ್ ಎನ್ಱೇ
  ಎನ್ಸೆಯಲಿಲ್ ಇರವುಪಕಲ್ ಒೞಿಯಾಮಲ್ ಪೋಱ್ಱಿಯಿಟ ಇರಙ್ಕಾ ತೆನ್ನೇ
  ತೆನ್ತಿಸೈಸೇರ್ನ್ ತರುಳ್ಪುರಿಯುಂ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 10. ವಿಣ್ಣವರ್ಕೋನ್ ಅರುಂದುಯರ ನೀಙ್ಕಿಟವುಂ ಮಾತುತವ ವಿಳೈವು ನಲ್ಕುಂ
  ಕಣ್ಣಕನ್ಱ ಪೇರರುಳಿನ್ ಕರುಣೈಯಿನಾಲ್ ಕುಞ್ಸರಿಯೈಕ್ ಕಾತ ಲೋಟು
  ಮಣ್ಣುಲಕೋರ್ ಮುತಲ್ಉಯಿರ್ಕಳ್ ಮಕಿೞ್ಂದಿಟವುಂ ಮಣಂಪುರಿಂದ ವಳ್ಳ ಲೇಎನ್
  ತಿಣ್ಣಿಯತೀ ವಿನೈಒೞಿಪ್ಪಾಯ್ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 11. ಮಾಸಕನ್ಱ ಸಿವಮುನಿವರ್ ಅರುಳಾಲೇ ಮಾನಿಟಮಾಯ್ ವಂದ ಮಾತಿನ್
  ಆಸಿಲ್ತವಪ್ ಪೇಱಳಿಕ್ಕ ವಳ್ಳಿಮಲೈ ತನೈಸ್ಸಾರ್ಂದೇ ಅಙ್ಕುಕ್ ಕೂಟಿ
  ನೇಸಮಿಕು ಮಣಂಪುರಿಂದ ನಿನ್ಮಲನೇ ಸಿಱಿಯೇನೈ ನೀಯೇ ಕಾಪ್ಪಾಯ್
  ತೇಸುಲವು ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞುಂ ಸಿಙ್ಕಪುರಿ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುನ್ಱೇ.

  • * ಇಪ್ಪತಿಕ ವರಲಾಱು ಪಿನ್ಕುಱಿತ್ತಪಟಿ ಓರ್ ನೋಟ್ಟು ಪಿರತಿಯಿಲ್ ಕಾಣಪ್ಪಟುಕಿಱತು:"ಇಃ¤ತು ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಳೂ ಸಿತ್ತಿರೈ ಮಾತಂ 26 * ಸುಕ್ಕಿರವಾರಂ ಕಾರ್ತ್ತಿಕೈ ನಕ್ಷತ್ತಿರಂಸೋತರರ್ ಸಪಾಪತಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಿನ್ ರೋಕ ನಿವಾರಣಾರ್ತ್ತಂ ಸಿ . ಇರಾಮಲಿಙ್ಕ ಪಿಳ್ಳೈಯವರ್ಕಳಾಲಿಯಱ್ಱಿಯತು." * 6 - 5 - 1864 - ಆ. ಪಾ.

சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம் // சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம்