திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുമുകപ് പാചുരം
tirumukap pāsuram
തെയ്വത് തനിത് തിരുമാലൈ
teyvat taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

074. ചിങ്കപുരിക് കന്തര്‍ പതികം
siṅkapurik kantar patikam

  കാപ്പു
  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൊന്‍മകള്‍വാഴ് ചിങ്കപുരി പോതന്‍അറു മാമുകന്‍മേല്‍
  നന്‍മൈമികു ചെന്തമിഴ്പ്പാ നാംഉരൈക്കച് - ചിന്‍മയത്തിന്‍
  മെയ്വടിവാം നങ്കുരുതാള്‍ വേഴമുകന്‍ തന്‍നിരുതാള്‍
  പൊയ്യകലപ് പോറ്റുവംഇപ് പോതു.
 • അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 2. ചീരാരു മറൈയൊഴുക്കന്‍ തവിരാതു നാന്‍മരപു ചിറക്ക വാഴും
  ഏരാരു നിതിപതിഇന്‍ തിരന്‍പുരമും മികനാണും എഴിലിന്‍ മിക്ക
  വാരാരുങ് കൊങ്കൈയര്‍കള്‍ മണവാളര്‍ ഉടന്‍കൂടി വാഴ്ത്ത നാളും
  തേരാരു നെടുവീതിച് ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 3. ഉംപര്‍തുയര്‍ കയിലൈഅരറ് കോതിടവേ അപ്പൊഴുതേ ഉവന്തു നാതന്‍
  തംപൊരുവില്‍ മുകമാറു കൊണ്‍ടുനുതല്‍ ഈന്‍റപൊറി ചരവ ണത്തില്‍
  നംപുമവര്‍ ഉയവിടുത്തു വന്തരുളും നംകുകനേ നലിവു തീര്‍പ്പായ്
  തിങ്കള്‍തവഴ് മതില്‍ചൂഴും ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 4. പൊല്‍ലാത ചൂര്‍ക്കിളൈയൈത് തടിന്തമരര്‍ പടുന്തുയരപ് പുന്‍മൈ നീക്കും
  വല്‍ലാനേ എനതുപിണി നീനിനൈന്താല്‍ ഒരുകണത്തില്‍ മാറി ടാതോ
  കല്‍ലാതേന്‍ എനിനുംഎനൈ ഇകഴാതേ നിനതടിയാര്‍ കഴകങ് കൂട്ടായ്
  ചെല്‍ലാതാര്‍ വലിഅടക്കും ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 5. പണ്‍ടുറുചങ് കപ്പുലവര്‍ അരുഞ്ചിറൈയൈത് തവിര്‍ത്തരുളും പകവ നേഎന്‍
  പുണ്‍തരുഇന്‍ നോയ്തണിക്കപ് പുരൈയിലിയോയ് യാന്‍ചെയ്യും പുന്‍മൈ താനോ
  തണ്‍ടൈഎഴില്‍ കിണ്‍കിണിചേര്‍ ചരണമലര്‍ക് കനുതിനമും തമിയേന്‍ അന്‍പായ്ത്
  തെണ്‍ടനിടച് ചെയ്തരുള്‍വായ് ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 6. താവാത വചിയര്‍കുലപ് പെണ്‍ണിനുക്കോര്‍ കരമളിത്ത ചതുരന്‍ അന്‍റേ
  മൂവാത മറൈപുകലും മൊഴികേട്ടുന്‍ മുണ്‍ടകത്താള്‍ മുറൈയില്‍ താഴ്ന്തു
  തേവാതി തേവന്‍എനപ് പലരാലും തുതിപുരിന്തു ചിറപ്പിന്‍ മിക്ക
  തീവായ്ഇപ് പിണിതൊലൈപ്പായ് ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 7. വാനവര്‍കോന്‍ മേനാളില്‍ തരമറിയാ തികഴ്ന്തുവിട വിരൈവില്‍ ചെന്‍റു
  മാനമതില്‍ വീറ്റിരുന്തേ അവന്‍പുരിന്ത കൊടുമൈതനൈ മാറ്റും എങ്കള്‍
  താനവര്‍തം കുലംഅടര്‍ത്ത ചണ്‍മുകനേ ഇപ്പിണിയൈത് തണിപ്പായ് വാചത്
  തേനവിഴും പൊഴില്‍ചൂഴും ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 8. മട്ടാരും പൊഴില്‍ചേരും പരങ്കിരിചെന്‍ തൂര്‍പഴനി മരുവു ചാമി
  നട്ടാരും പണിപുരിയും ആറുതലൈ മലൈമുതലായ് നണുകി എങ്കള്‍
  ഒട്ടാതാര്‍ വലിഅടക്കി അന്‍പര്‍തുതി ഏറ്റരുളും ഒരുവ കാവായ്
  തെട്ടാതാര്‍ക് കരുള്‍പുരിയും ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 9. മുന്‍ചെയ്ത മാതവത്താല്‍ അരുണകിരി നാതര്‍മുന്‍നേ മുറൈയിട് ടേത്തും
  പുന്‍ചെയല്‍തീര്‍ തിരുപ്പുകഴൈ ഏറ്റരുളും മെയ്ഞ്ഞാന പുനിതന്‍ എന്‍റേ
  എന്‍ചെയലില്‍ ഇരവുപകല്‍ ഒഴിയാമല്‍ പോറ്റിയിട ഇരങ്കാ തെന്‍നേ
  തെന്‍തിചൈചേര്‍ന്‍ തരുള്‍പുരിയും ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 10. വിണ്‍ണവര്‍കോന്‍ അരുന്തുയര നീങ്കിടവും മാതുതവ വിളൈവു നല്‍കും
  കണ്‍ണകന്‍റ പേരരുളിന്‍ കരുണൈയിനാല്‍ കുഞ്ചരിയൈക് കാത ലോടു
  മണ്‍ണുലകോര്‍ മുതല്‍ഉയിര്‍കള്‍ മകിഴ്ന്തിടവും മണംപുരിന്ത വള്‍ള ലേഎന്‍
  തിണ്‍ണിയതീ വിനൈഒഴിപ്പായ് ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.
 • 11. മാചകന്‍റ ചിവമുനിവര്‍ അരുളാലേ മാനിടമായ് വന്ത മാതിന്‍
  ആചില്‍തവപ് പേറളിക്ക വള്‍ളിമലൈ തനൈച്ചാര്‍ന്തേ അങ്കുക് കൂടി
  നേചമികു മണംപുരിന്ത നിന്‍മലനേ ചിറിയേനൈ നീയേ കാപ്പായ്
  തേചുലവു പൊഴില്‍ചൂഴും ചിങ്കപുരി തനില്‍അമര്‍ന്ത തെയ്വക് കുന്‍റേ.

  • * ഇപ്പതിക വരലാറു പിന്‍കുറിത്തപടി ഓര്‍ നോട്ടു പിരതിയില്‍ കാണപ്പടുകിറതു:"ഇഃ¤തു രക്താക്ഷി ളൂ ചിത്തിരൈ മാതം 26 * ചുക്കിരവാരം കാര്‍ത്തികൈ നക്ഷത്തിരംചോതരര്‍ ചപാപതി പിള്‍ളൈയിന്‍ രോക നിവാരണാര്‍ത്തം ചി . ഇരാമലിങ്ക പിള്‍ളൈയവര്‍കളാലിയറ്റിയതു." * 6 - 5 - 1864 - ആ. പാ.

சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம் // சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம்