திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరుముకప్ పాసురం
tirumukap pāsuram
తెయ్వత్ తనిత్ తిరుమాలై
teyvat taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

074. సిఙ్కపురిక్ కందర్ పతికం
siṅkapurik kantar patikam

  కాప్పు
  నేరిసై వెణ్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పొన్మకళ్వాళ్ సిఙ్కపురి పోతన్అఱు మాముకన్మేల్
  నన్మైమికు సెందమిళ్ప్పా నాంఉరైక్కస్ - సిన్మయత్తిన్
  మెయ్వటివాం నఙ్కురుతాళ్ వేళముకన్ తన్నిరుతాళ్
  పొయ్యకలప్ పోఱ్ఱువంఇప్ పోతు.
 • అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 2. సీరారు మఱైయొళుక్కన్ తవిరాతు నాన్మరపు సిఱక్క వాళుం
  ఏరారు నితిపతిఇన్ తిరన్పురముం మికనాణుం ఎళిలిన్ మిక్క
  వారారుఙ్ కొఙ్కైయర్కళ్ మణవాళర్ ఉటన్కూటి వాళ్త్త నాళుం
  తేరారు నెటువీతిస్ సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 3. ఉంపర్తుయర్ కయిలైఅరఱ్ కోతిటవే అప్పొళుతే ఉవందు నాతన్
  తంపొరువిల్ ముకమాఱు కొణ్టునుతల్ ఈన్ఱపొఱి సరవ ణత్తిల్
  నంపుమవర్ ఉయవిటుత్తు వందరుళుం నంకుకనే నలివు తీర్ప్పాయ్
  తిఙ్కళ్తవళ్ మతిల్సూళుం సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 4. పొల్లాత సూర్క్కిళైయైత్ తటిందమరర్ పటుందుయరప్ పున్మై నీక్కుం
  వల్లానే ఎనతుపిణి నీనినైందాల్ ఒరుకణత్తిల్ మాఱి టాతో
  కల్లాతేన్ ఎనినుంఎనై ఇకళాతే నినతటియార్ కళకఙ్ కూట్టాయ్
  సెల్లాతార్ వలిఅటక్కుం సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 5. పణ్టుఱుసఙ్ కప్పులవర్ అరుఞ్సిఱైయైత్ తవిర్త్తరుళుం పకవ నేఎన్
  పుణ్తరుఇన్ నోయ్తణిక్కప్ పురైయిలియోయ్ యాన్సెయ్యుం పున్మై తానో
  తణ్టైఎళిల్ కిణ్కిణిసేర్ సరణమలర్క్ కనుతినముం తమియేన్ అన్పాయ్త్
  తెణ్టనిటస్ సెయ్తరుళ్వాయ్ సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 6. తావాత వసియర్కులప్ పెణ్ణినుక్కోర్ కరమళిత్త సతురన్ అన్ఱే
  మూవాత మఱైపుకలుం మొళికేట్టున్ ముణ్టకత్తాళ్ ముఱైయిల్ తాళ్ందు
  తేవాతి తేవన్ఎనప్ పలరాలుం తుతిపురిందు సిఱప్పిన్ మిక్క
  తీవాయ్ఇప్ పిణితొలైప్పాయ్ సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 7. వానవర్కోన్ మేనాళిల్ తరమఱియా తికళ్ందువిట విరైవిల్ సెన్ఱు
  మానమతిల్ వీఱ్ఱిరుందే అవన్పురింద కొటుమైతనై మాఱ్ఱుం ఎఙ్కళ్
  తానవర్తం కులంఅటర్త్త సణ్ముకనే ఇప్పిణియైత్ తణిప్పాయ్ వాసత్
  తేనవిళుం పొళిల్సూళుం సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 8. మట్టారుం పొళిల్సేరుం పరఙ్కిరిసెన్ తూర్పళని మరువు సామి
  నట్టారుం పణిపురియుం ఆఱుతలై మలైముతలాయ్ నణుకి ఎఙ్కళ్
  ఒట్టాతార్ వలిఅటక్కి అన్పర్తుతి ఏఱ్ఱరుళుం ఒరువ కావాయ్
  తెట్టాతార్క్ కరుళ్పురియుం సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 9. మున్సెయ్త మాతవత్తాల్ అరుణకిరి నాతర్మున్నే ముఱైయిట్ టేత్తుం
  పున్సెయల్తీర్ తిరుప్పుకళై ఏఱ్ఱరుళుం మెయ్ఞ్ఞాన పునితన్ ఎన్ఱే
  ఎన్సెయలిల్ ఇరవుపకల్ ఒళియామల్ పోఱ్ఱియిట ఇరఙ్కా తెన్నే
  తెన్తిసైసేర్న్ తరుళ్పురియుం సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 10. విణ్ణవర్కోన్ అరుందుయర నీఙ్కిటవుం మాతుతవ విళైవు నల్కుం
  కణ్ణకన్ఱ పేరరుళిన్ కరుణైయినాల్ కుఞ్సరియైక్ కాత లోటు
  మణ్ణులకోర్ ముతల్ఉయిర్కళ్ మకిళ్ందిటవుం మణంపురింద వళ్ళ లేఎన్
  తిణ్ణియతీ వినైఒళిప్పాయ్ సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.
 • 11. మాసకన్ఱ సివమునివర్ అరుళాలే మానిటమాయ్ వంద మాతిన్
  ఆసిల్తవప్ పేఱళిక్క వళ్ళిమలై తనైస్సార్ందే అఙ్కుక్ కూటి
  నేసమికు మణంపురింద నిన్మలనే సిఱియేనై నీయే కాప్పాయ్
  తేసులవు పొళిల్సూళుం సిఙ్కపురి తనిల్అమర్ంద తెయ్వక్ కున్ఱే.

  • * ఇప్పతిక వరలాఱు పిన్కుఱిత్తపటి ఓర్ నోట్టు పిరతియిల్ కాణప్పటుకిఱతు:"ఇః¤తు రక్తాక్షి ళూ సిత్తిరై మాతం 26 * సుక్కిరవారం కార్త్తికై నక్షత్తిరంసోతరర్ సపాపతి పిళ్ళైయిన్ రోక నివారణార్త్తం సి . ఇరామలిఙ్క పిళ్ళైయవర్కళాలియఱ్ఱియతు." * 6 - 5 - 1864 - ఆ. పా.

சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம் // சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம்