திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಿಙ್ಕಪುರಿಕ್ ಕಂದರ್ ಪತಿಕಂ
siṅkapurik kantar patikam
ಆನಂದ ನಟನಪ್ ಪತಿಕಂ
āṉanta naṭaṉap patikam
Fifth Thirumurai

075. ತೆಯ್ವತ್ ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
teyvat taṉit tirumālai

  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ವಞ್ಸಿತ್ತುಱೈ
 • 1. ಐಙ್ಕರನ್ ಅಟಿಮಲರ್
  ಇಙ್ಕುಱ ನಿನೈತಿನಿನ್
  ಪೊಙ್ಕುಱು ತುಯರಱುಂ
  ಮಙ್ಕಲಿನ್ ಮನನನೇ.
 • ಕುಱಳ್ ವೆಣ್ಸೆಂದುಱೈ
 • 2. ತಿರುಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾಸ್ ಸೇವಟಿ ಯಾಲೆನ್
  ಕರುಮಾಲ್ ಅಱುಕ್ಕುಙ್ ಕಣಪತಿ ಸರಣಂ.
 • ಕಲಿವಿರುತ್ತಂ
 • 3. ತುತಿಪೆಱು ಕಣಪತಿ ಇಣೈಯಟಿ ಮಲರುಂ
  ಪತಿತರು ಸರವಣ ಪವನ್ಮಲ ರಟಿಯುಙ್
  ಕತಿತರು ಪರಸಿವನ್ಇಯಲಣಿ ಕೞಲುಂ
  ಮತಿಯುಱ ಮನನಿಟೈ ಮರುವುತು ಮಿಕವೇ.
 • 4. ಅರುಳುಱುಙ್ ಕಯಮುಕತ್ ತಣ್ಣಲ್ ಪಾತಮುಂ
  ಪೊರುಳುಱು ಸಣ್ಮುಕಪ್ ಪುನಿತನ್ ತಾಳ್ಕಳುಂ
  ತೆರುಳುಱು ಸಿವಪಿರಾನ್ ಸೆಂಪೊಱ್ ಕಞ್ಸಮುಂ
  ಮರುಳಱ ನಾಟೊಱುಂ ವಣಙ್ಕಿ ವಾೞ್ತ್ತುವಾಂ.
 • 5. ಅಱ್ಪುತಕ್ ಕಣಪತಿ ಅಮಲ ಪೋಱ್ಱಿಯೇ
  ತಱ್ಪರ ಸಣ್ಮುಕ ಸಾಮಿ ಪೋಱ್ಱಿಯೇ
  ಸಿಱ್ಪರ ಸಿವಮಕಾ ತೇವ ಪೋಱ್ಱಿಯೇ
  ಪೊಱ್ಪಮರ್ ಕೌರಿನಿಱ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿಯೇ.
 • ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 6. ಮಾತಙ್ಕ ಮುಕತ್ತೋನ್ನಙ್ ಕಣಪತಿತನ್ ಸೆಙ್ಕಮಲ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಏತಙ್ಕಳ್ ಅಱುತ್ತರುಳುಙ್ ಕುಮರಕುರುಪರನ್ಪಾತ ಇಣೈಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತಾತಙ್ಕ ಮಲರ್ಕ್ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಯುಟೈಯ ಸಿವಪೆರುಮಾನ್ ಸರಣಂ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸೀತಙ್ಕೊಳ್ ಮಲರ್ಕ್ಕುೞಲಾಳ್ ಸಿವಕಾಮ ಸವುಂದರಿಯಿನ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 7. ಕಲೈನಿಱೈ ಕಣಪತಿ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ
  ಕಜಮುಕ ಕುಣಪತಿ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ
  ತಲೈವನಿನ್ ಇಣೈಯಟಿ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ
  ಸರವಣ ಪವಕುಕ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ
  ಸಿಲೈಮಲೈ ಯುಟೈಯವ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ
  ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ
  ಉಲೈವಱುಂ ಒರುಪರೈ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ
  ಉಮೈಸಿವೈ ಅಂಪಿಕೈ ಸರಣಞ್ ಸರಣಂ.

தெய்வத் தனித் திருமாலை // தெய்வத் தனித் திருமாலை