திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചിങ്കപുരിക് കന്തര്‍ പതികം
siṅkapurik kantar patikam
ആനന്ത നടനപ് പതികം
āṉanta naṭaṉap patikam
Fifth Thirumurai

075. തെയ്വത് തനിത് തിരുമാലൈ
teyvat taṉit tirumālai

  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  വഞ്ചിത്തുറൈ
 • 1. ഐങ്കരന്‍ അടിമലര്‍
  ഇങ്കുറ നിനൈതിനിന്‍
  പൊങ്കുറു തുയരറും
  മങ്കലിന്‍ മനനനേ.
 • കുറള്‍ വെണ്‍ചെന്തുറൈ
 • 2. തിരുമാല്‍ അറിയാച് ചേവടി യാലെന്‍
  കരുമാല്‍ അറുക്കുങ് കണപതി ചരണം.
 • കലിവിരുത്തം
 • 3. തുതിപെറു കണപതി ഇണൈയടി മലരും
  പതിതരു ചരവണ പവന്‍മല രടിയുങ്
  കതിതരു പരചിവന്‍ഇയലണി കഴലും
  മതിയുറ മനനിടൈ മരുവുതു മികവേ.
 • 4. അരുളുറുങ് കയമുകത് തണ്‍ണല്‍ പാതമും
  പൊരുളുറു ചണ്‍മുകപ് പുനിതന്‍ താള്‍കളും
  തെരുളുറു ചിവപിരാന്‍ ചെംപൊറ് കഞ്ചമും
  മരുളറ നാടൊറും വണങ്കി വാഴ്ത്തുവാം.
 • 5. അറ്പുതക് കണപതി അമല പോറ്റിയേ
  തറ്പര ചണ്‍മുക ചാമി പോറ്റിയേ
  ചിറ്പര ചിവമകാ തേവ പോറ്റിയേ
  പൊറ്പമര്‍ കൗരിനിറ് പോറ്റി പോറ്റിയേ.
 • അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 6. മാതങ്ക മുകത്തോന്‍നങ് കണപതിതന്‍ ചെങ്കമല മലര്‍ത്താള്‍ പോറ്റി
  ഏതങ്കള്‍ അറുത്തരുളുങ് കുമരകുരുപരന്‍പാത ഇണൈകള്‍ പോറ്റി
  താതങ്ക മലര്‍ക്കൊന്‍റൈച് ചടൈയുടൈയ ചിവപെരുമാന്‍ ചരണം പോറ്റി
  ചീതങ്കൊള്‍ മലര്‍ക്കുഴലാള്‍ ചിവകാമ ചവുന്തരിയിന്‍ തിരുത്താള്‍ പോറ്റി.
 • എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 7. കലൈനിറൈ കണപതി ചരണഞ് ചരണം
  കജമുക കുണപതി ചരണഞ് ചരണം
  തലൈവനിന്‍ ഇണൈയടി ചരണഞ് ചരണം
  ചരവണ പവകുക ചരണഞ് ചരണം
  ചിലൈമലൈ യുടൈയവ ചരണഞ് ചരണം
  ചിവചിവ ചിവചിവ ചരണഞ് ചരണം
  ഉലൈവറും ഒരുപരൈ ചരണഞ് ചരണം
  ഉമൈചിവൈ അംപികൈ ചരണഞ് ചരണം.

தெய்வத் தனித் திருமாலை // தெய்வத் தனித் திருமாலை