திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సిఙ్కపురిక్ కందర్ పతికం
siṅkapurik kantar patikam
ఆనంద నటనప్ పతికం
āṉanta naṭaṉap patikam
Fifth Thirumurai

075. తెయ్వత్ తనిత్ తిరుమాలై
teyvat taṉit tirumālai

  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
  వఞ్సిత్తుఱై
 • 1. ఐఙ్కరన్ అటిమలర్
  ఇఙ్కుఱ నినైతినిన్
  పొఙ్కుఱు తుయరఱుం
  మఙ్కలిన్ మనననే.
 • కుఱళ్ వెణ్సెందుఱై
 • 2. తిరుమాల్ అఱియాస్ సేవటి యాలెన్
  కరుమాల్ అఱుక్కుఙ్ కణపతి సరణం.
 • కలివిరుత్తం
 • 3. తుతిపెఱు కణపతి ఇణైయటి మలరుం
  పతితరు సరవణ పవన్మల రటియుఙ్
  కతితరు పరసివన్ఇయలణి కళలుం
  మతియుఱ మననిటై మరువుతు మికవే.
 • 4. అరుళుఱుఙ్ కయముకత్ తణ్ణల్ పాతముం
  పొరుళుఱు సణ్ముకప్ పునితన్ తాళ్కళుం
  తెరుళుఱు సివపిరాన్ సెంపొఱ్ కఞ్సముం
  మరుళఱ నాటొఱుం వణఙ్కి వాళ్త్తువాం.
 • 5. అఱ్పుతక్ కణపతి అమల పోఱ్ఱియే
  తఱ్పర సణ్ముక సామి పోఱ్ఱియే
  సిఱ్పర సివమకా తేవ పోఱ్ఱియే
  పొఱ్పమర్ కౌరినిఱ్ పోఱ్ఱి పోఱ్ఱియే.
 • అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 6. మాతఙ్క ముకత్తోన్నఙ్ కణపతితన్ సెఙ్కమల మలర్త్తాళ్ పోఱ్ఱి
  ఏతఙ్కళ్ అఱుత్తరుళుఙ్ కుమరకురుపరన్పాత ఇణైకళ్ పోఱ్ఱి
  తాతఙ్క మలర్క్కొన్ఱైస్ సటైయుటైయ సివపెరుమాన్ సరణం పోఱ్ఱి
  సీతఙ్కొళ్ మలర్క్కుళలాళ్ సివకామ సవుందరియిన్ తిరుత్తాళ్ పోఱ్ఱి.
 • ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 7. కలైనిఱై కణపతి సరణఞ్ సరణం
  కజముక కుణపతి సరణఞ్ సరణం
  తలైవనిన్ ఇణైయటి సరణఞ్ సరణం
  సరవణ పవకుక సరణఞ్ సరణం
  సిలైమలై యుటైయవ సరణఞ్ సరణం
  సివసివ సివసివ సరణఞ్ సరణం
  ఉలైవఱుం ఒరుపరై సరణఞ్ సరణం
  ఉమైసివై అంపికై సరణఞ్ సరణం.

தெய்வத் தனித் திருமாலை // தெய்வத் தனித் திருமாலை