திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വല്‍ലപൈ കണേചര്‍ പിരചാത മാലൈ
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai
തനിത് തിരുമാലൈ
taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

003. കണേചത് തിരുഅരുള്‍ മാലൈ
kaṇēsat tiruaruḷ mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുവും കല്‍വിയും ചീരുംചി റപ്പുംഉന്‍ തിരുവ ടിപ്പുകഴ് പാടുന്തി റമുംനല്‍
  ഉരുവും ചീലമും ഊക്കമും താഴ്വുറാ ഉണര്‍വും തന്തെന തുള്‍ളത്ത മര്‍ന്തവാ
  കുരുവുംതെയ്വമും ആകിഅന്‍ പാളര്‍തം കുറൈതവിര്‍ക്കുംകുണപ്പെരുങ്കുന്‍റമേ
  വെരുവും ചിന്തൈവി ലകക്ക ജാനനം വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 2. ചീത നാള്‍മലര്‍ച് ചെല്‍വനും മാമലര്‍ച് ചെല്‍വി മാര്‍പകച് ചെല്‍വനും കാണ്‍കിലാപ്
  പാതം നാടൊറും പറ്ററപ് പറ്റുവോര്‍ പാതം നാടപ് പരിന്തരുള്‍ പാലിപ്പായ്
  നാതം നാടിയ അന്തത്തില്‍ ഓങ്കുംമെയ്ഞ് ഞാന നാടക നായക നാന്‍കെനും
  വേതം നാടിയ മെയ്പൊരു ളേഅരുള്‍ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 3. എന്‍നൈ വേണ്‍ടിഎ നക്കരുള്‍ ചെയ്തിയേല്‍ ഇന്‍നല്‍ നീങ്കുംനല്‍ ഇന്‍പമും ഓങ്കുംനിന്‍
  തന്‍നൈ വേണ്‍ടിച്ച രണ്‍പുകുന്‍ തേന്‍എന്‍നൈത് താങ്കിക് കൊള്‍ളുംചരന്‍പിറി തില്‍ലൈകാണ്‍
  അന്‍നൈവേണ്‍ടിഅ ഴുംമകപ് പോല്‍കിന്‍റേന്‍ അറികി ലേന്‍നിന്‍തി രുവുളം ഐയനേ
  മിന്‍നൈ വേണ്‍ടിയ ചെഞ്ചടൈയാളനേ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 4. നീണ്‍ട മാല്‍അര വാകിക്കി ടന്തുനിന്‍ നേയത് താല്‍കലി നീങ്കിയ വാറുകേട്
  ടാണ്‍ട വാനിന്‍അ ടൈക്കലം ആയിനേന്‍ അടിയനേന്‍പിഴൈ ആയിര മുംപൊറുത്
  തീണ്‍ട വാവിന്‍പ ടികൊടുത്തെന്‍നൈനീഏന്‍റുകൊള്‍വതറ്കെണ്‍ണു തിയാവരും
  വേണ്‍ടു വാഴ്വുത രുംപെരുന്‍ തെയ്വമേ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 5. തഞ്ചം എന്‍റുനൈച് ചാര്‍ന്തനന്‍ എന്തൈനീ താനും ഇന്തച്ച കത്തവര്‍ പോലവേ
  വഞ്ചം എണ്‍ണി ഇരുന്തിടില്‍ എന്‍ ചെയ്വേന്‍ വഞ്ചം അറ്റമ നത്തുറൈ അണ്‍ണലേ
  പഞ്ച പാതകം തീര്‍ത്തനൈ എന്‍റുനിന്‍ പാത പങ്കയം പറ്റിനന്‍ പാവിയേന്‍
  വിഞ്ച നല്‍ലരുള്‍ വേണ്‍ടിത്ത രുതിയോ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 6. കള്‍ള നെഞ്ചകന്‍ ആയിനും ഐയനാന്‍ കള്‍ളം ഇന്‍റിക്ക ഴറുകിന്‍ റേന്‍എന
  തുള്‍ളം നിന്‍തിരു വുള്‍ളംഅ റിയുമേ ഓതു കിന്‍റതെന്‍ പോതുക ഴിത്തിടേല്‍
  വള്‍ള മാമലര്‍പ് പാതപ്പെ രുംപുകഴ് വാഴ്ത്തി നാത്തഴും പേറവ ഴങ്കുവായ്
  വെള്‍ള വേണിപ്പെ രുന്തകൈ യേഅരുള്‍ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 7. മണ്‍ണില്‍ ആചൈമ യക്കറ വേണ്‍ടിയ മാത വര്‍ക്കുംമ തിപ്പരി യായ്ഉനൈ
  എണ്‍ണി ലാച്ചിറി യേനൈയും മുന്‍നിന്‍റേ ഏന്‍റു കൊണ്‍ടനൈ ഇന്‍റുവി ടുത്തിയോ
  ഉണ്‍ണി ലാവിയ നിന്‍തിരു വുള്‍ളമും ഉവകൈ167 യോടുവര്‍പ് പുംകൊള ഒണ്‍ണുമോ
  വെണ്‍ണി ലാമുടിപ് പുണ്‍ണിയമൂര്‍ത്തിയേ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 8. ആണി ലേഅന്‍റി ആരുയിര്‍പ് പെണ്‍ണിലേ അലിയി ലേഇവ്വ ടിയനൈപ് പോലവേ
  കാണി ലേന്‍ഒരു പാവിയൈ ഇപ്പെരുങ് കള്‍ള നെഞ്ചക്ക ടൈയനൈ മായൈയാം
  ഏണി ലേഇടര്‍ എയ്തവി ടുത്തിയേല്‍ എന്‍ചെയ് കേന്‍ഇനി ഇവ്വുല കത്തിലേ
  വീണി ലേ ഉഴൈപ് പേന്‍അരുള്‍ ഐയനേ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 9. വാളി ലേവിഴി മങ്കൈയര്‍ കൊങ്കൈയാം മലൈയി ലേമുക മായത്തി ലേഅവര്‍
  തോളി ലേ ഇടൈച് ചൂഴലി ലേഉന്തിച് ചുഴിയി ലേനിതം ചുറ്റുംഎന്‍ നെഞ്ചംനിന്‍
  താളി ലേനിന്‍ത നിത്തപു കഴിലേ തങ്കും വണ്‍ണം തരഉളം ചെയ്തിയോ
  വേളി ലേഅഴ കാനചെവ് വേളിന്‍മുന്‍ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.
 • 10. നാവി നാല്‍ഉനൈ നാള്‍തൊറും പാടുവാര്‍ നാടു വാര്‍ തമൈ നണ്‍ണിപ്പു കഴവും
  ഓവി ലാതുനൈപ് പാടവും തുന്‍പെലാം ഓടവുംമകിഴ് ഓങ്കവും ചെയ്കുവായ്
  കാവി നേര്‍കളത് താന്‍മകിഴ് ഐങ്കരക് കടവുളേനറ്ക രുങ്കുഴി എന്‍നുംഊര്‍
  മേവി അന്‍പര്‍ക്ക രുള്‍കണ നാതനേ വിളങ്കും ചിത്തി വിനായക വള്‍ളലേ.

  • 167. ആചൈ - തൊ. വേ. പതിപ്പു
  • 168. ആളൈയാ - തൊ. വേ.പതിപ്പു

கணேசத் திருஅருள் மாலை // கணேசத் திருஅருள் மாலை