திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കണേചത് തിരുഅരുള്‍ മാലൈ
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
പിരാര്‍ത്തനൈ മാലൈ
pirārttaṉai mālai
Fifth Thirumurai

004. തനിത് തിരുമാലൈ
taṉit tirumālai

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിങ്കള്‍അം കൊഴുന്തു വേയ്ന്ത ചെഞ്ചടൈക് കൊഴുന്തേ പോറ്റി
  മങ്കൈവല്‍ ലപൈക്കു വായ്ത്ത മകിഴ്നനിന്‍ മലര്‍ത്താള്‍ പോറ്റി
  ഐങ്കര നാല്‍വായ് മുക്കണ്‍ അരുട്ചിവ കളിറേ പോറ്റി
  കങ്കൈയൈ മകിഴും ചെല്‍വക് കണേചനിന്‍ കഴല്‍കള്‍ പോറ്റി.
 • കലിവണ്‍ണത് തുറൈ
 • 2. ഉലകം പരവും പൊരുള്‍എന്‍ കോഎന്‍ ഉറവെന്‍കോ
  കലകം പെറുംഐം പുലന്‍വെന്‍ റുയരും കതിഎന്‍കോ
  തിലകം പെറുനെയ് എനനിന്‍ റിലകും ചിവംഎന്‍കോ
  ഇലകൈങ് കരഅം പരനിന്‍ തനൈഎന്‍ എന്‍കേനേ.
 • 3. അടിയാര്‍ ഉള്‍ളം തിത്തിത് തൂറും അമുതെന്‍കോ
  കടിയാര്‍ കൊന്‍റൈച് ചെഞ്ചടൈ യാനൈക് കന്‍റെന്‍കോ
  പൊടിയാര്‍ മേനിപ് പുണ്‍ണിയര്‍ പുകഴും പൊരുള്‍എന്‍കോ
  അടികേള്‍ ചിത്തി വിനായക എന്‍എന്‍ ററൈകേനേ.
 • എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 4. കമലമലര്‍ അയന്‍നയനന്‍ മുതല്‍അമരര്‍ ഇതയംഉറു കരിചകല അരുള്‍ചെയ്പചു പതിയാം
  നിമലനിറൈ മതിയിന്‍ഒളിര്‍ നിരതിചയ പരമചുക നിലൈയൈഅരുള്‍ പുരിയുംഅതിപതിയാം
  വിമലപിര ണവവടിവ വികടതട കടകരട വിപുലകയ മുകചുകുണ പതിയാം
  അമലപര ചിവഒളിയിന്‍ ഉതയചയ വിചയചയ അപയഎനും എമതുകണ പതിയേ.
 • കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
 • 5. അംപൊന്‍റു ചെഞ്ചടൈ അപ്പരൈപ് പോല്‍തന്‍ അടിയര്‍തംതുക്
  കംപൊന്‍റും വണ്‍ണം കരുണൈചെയ് താളും കരുതുമിനോ
  വംപൊന്‍റു പൂങ്കുഴല്‍ വല്‍ലപൈ യോടു വയങ്കിയവെണ്‍
  കൊംപൊന്‍റു കൊണ്‍ടെമൈ ആട്കൊണ്‍ ടരുളിയ കുഞ്ചരമേ.
 • 6. തിരുമാല്‍ വണങ്കത് തിചൈമുകന്‍ പോറ്റച് ചിവമുണര്‍ന്ത
  ഇരുമാ തവര്‍തൊഴ മന്‍റകത് താടു മിറൈവടിവാക്
  കുരുമാ മലര്‍പ്പിറൈ വേണിയു മുക്കണുങ് കൂറുമൈന്തു
  വരുമാ മുകമുങ്കൊള്‍ വല്‍ലപൈ പാകനൈ വാഴ്ത്തുതുമേ.

கணேசத் தனித் திருமாலை // தனித் திருமாலை