திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కణేసత్ తిరుఅరుళ్ మాలై
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
పిరార్త్తనై మాలై
pirārttaṉai mālai
Fifth Thirumurai

004. తనిత్ తిరుమాలై
taṉit tirumālai

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిఙ్కళ్అం కొళుందు వేయ్ంద సెఞ్సటైక్ కొళుందే పోఱ్ఱి
  మఙ్కైవల్ లపైక్కు వాయ్త్త మకిళ్ననిన్ మలర్త్తాళ్ పోఱ్ఱి
  ఐఙ్కర నాల్వాయ్ ముక్కణ్ అరుట్సివ కళిఱే పోఱ్ఱి
  కఙ్కైయై మకిళుం సెల్వక్ కణేసనిన్ కళల్కళ్ పోఱ్ఱి.
 • కలివణ్ణత్ తుఱై
 • 2. ఉలకం పరవుం పొరుళ్ఎన్ కోఎన్ ఉఱవెన్కో
  కలకం పెఱుంఐం పులన్వెన్ ఱుయరుం కతిఎన్కో
  తిలకం పెఱునెయ్ ఎననిన్ ఱిలకుం సివంఎన్కో
  ఇలకైఙ్ కరఅం పరనిన్ తనైఎన్ ఎన్కేనే.
 • 3. అటియార్ ఉళ్ళం తిత్తిత్ తూఱుం అముతెన్కో
  కటియార్ కొన్ఱైస్ సెఞ్సటై యానైక్ కన్ఱెన్కో
  పొటియార్ మేనిప్ పుణ్ణియర్ పుకళుం పొరుళ్ఎన్కో
  అటికేళ్ సిత్తి వినాయక ఎన్ఎన్ ఱఱైకేనే.
 • ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 4. కమలమలర్ అయన్నయనన్ ముతల్అమరర్ ఇతయంఉఱు కరిసకల అరుళ్సెయ్పసు పతియాం
  నిమలనిఱై మతియిన్ఒళిర్ నిరతిసయ పరమసుక నిలైయైఅరుళ్ పురియుంఅతిపతియాం
  విమలపిర ణవవటివ వికటతట కటకరట విపులకయ ముకసుకుణ పతియాం
  అమలపర సివఒళియిన్ ఉతయసయ విసయసయ అపయఎనుం ఎమతుకణ పతియే.
 • కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
 • 5. అంపొన్ఱు సెఞ్సటై అప్పరైప్ పోల్తన్ అటియర్తంతుక్
  కంపొన్ఱుం వణ్ణం కరుణైసెయ్ తాళుం కరుతుమినో
  వంపొన్ఱు పూఙ్కుళల్ వల్లపై యోటు వయఙ్కియవెణ్
  కొంపొన్ఱు కొణ్టెమై ఆట్కొణ్ టరుళియ కుఞ్సరమే.
 • 6. తిరుమాల్ వణఙ్కత్ తిసైముకన్ పోఱ్ఱస్ సివముణర్ంద
  ఇరుమా తవర్తొళ మన్ఱకత్ తాటు మిఱైవటివాక్
  కురుమా మలర్ప్పిఱై వేణియు ముక్కణుఙ్ కూఱుమైందు
  వరుమా ముకముఙ్కొళ్ వల్లపై పాకనై వాళ్త్తుతుమే.

கணேசத் தனித் திருமாலை // தனித் திருமாலை