திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನೆಞ್ಸೊಟು ಪುಲತ್ತಲ್
neñsoṭu pulattal
ತಿರುವಟಿ ಸೂಟ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
Fifth Thirumurai

020. ಪುನ್ಮೈ ನಿನೈನ್ ತಿರಙ್ಕಲ್
puṉmai niṉain tiraṅkal

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿಪ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮಞ್ಸಟ್ ಪೂಸ್ಸಿನ್ ಮಿನುಕ್ಕಿಲ್ಇ ಳೈಞರ್ಕಳ್
  ಮಯಙ್ಕ ವೇಸೆಯುಂ ವಾಳ್ವಿೞಿ ಮಾತರ್ಪಾಲ್
  ಕೆಞ್ಸಿಕ್ ಕೊಞ್ಸಿ ನಿಱೈಅೞಿನ್ ತುನ್ಅರುಟ್
  ಕಿಸ್ಸೈ ನೀತ್ತುಕ್ ಕಿಟಂದನನ್ ಆಯಿನೇನ್
  ಮಞ್ಸುಱ್ ಱೋಙ್ಕುಂ ಪೊೞಿಲ್ತಣಿ ಕಾಸಲ
  ವಳ್ಳಲ್ ಎನ್ವಿನೈ ಮಾಱ್ಱುತಲ್ ನೀತಿಯೇ
  ತಞ್ಸತ್ ತಾಲ್ವನ್ ತಟೈಂದಿಟುಂ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್
  ತಂಮೈಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂ ತನಿಅರುಟ್ ಕುನ್ಱಮೇ.
 • 2. ಮುಲೈಯೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಮಯಕ್ಕಿಎನ್ ಆರುಯಿರ್
  ಮುಱ್ಱುಂ ವಾಙ್ಕುಱುಂ ಮುಣ್ಟೈಕಳ್ ನನ್ಮತಿ
  ಕುಲೈಯಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಕಲವಿಕ್ಕಿ ಸೈಂದುನಿನ್
  ಕೋಲಙ್ ಕಾಣಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪಿಲನ್ ಆಯಿನೇನ್
  ನಿಲೈಯೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂನಲ್ ಆನಂದ ವೆಳ್ಳಮೇ
  ನೇಸ ನೆಞ್ಸಕಂ ನಿನ್ಱೊಳಿರ್ ತೀಪಮೇ
  ಕಲೈಯೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಮತಿತವೞ್ ನಱ್ಱಣಿ
  ಕಾಸ ಲತ್ತಮರ್ನ್ ತೋಙ್ಕತಿ ಕಾರನೇ.
 • 3. ವಞ್ಸ ಮೇಕುಟಿ ಕೊಣ್ಟು ವಿಳಙ್ಕಿಯ
  ಮಙ್ಕೈ ಯರ್ಕ್ಕು ಮಯಲ್ಉೞನ್ ತೇಅವರ್
  ನಞ್ಸಂ ಮೇವು ನಯನತ್ತಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಯ
  ನಾಯಿ ನೇನ್ಉನೈ ನಾಟುವ ತೆನ್ಱುಕಾಣ್
  ಕಞ್ಸಂ ಮೇವುಂ ಅಯನ್ಪುಕೞ್ ಸೋತಿಯೇ
  ಕಟಪ್ಪ ಮಾಮಲರ್ಕ್ ಕಂದಸು ಕಂದನೇ
  ತಞ್ಸ ಮೇಎನ ವಂದವರ್ ತಂಮೈಆಳ್
  ತಣಿಕೈ ಮಾಮಲೈಸ್ ಸಱ್ಕುರು ನಾತನೇ.
 • 4. ಪಾವಂ ಓರ್ಉರು ವಾಕಿಯ ಪಾವೈಯರ್
  ಪನ್ನು ಕಣ್ವಲೈಪ್ ಪಟ್ಟುಮ ಯಙ್ಕಿಯೇ
  ಕೋವೈ ವಾಯ್ಇತೞ್ಕ್ ಕಿಸ್ಸೈಯ ತಾಕಿನಿನ್
  ಕುರೈಕ ೞಱ್ಕನ್ಪು ಕೊಣ್ಟಿಲನ್ ಆಯಿನೇನ್
  ಮೇವು ವಾರ್ವಿನೈ ನೀಕ್ಕಿಅ ಳಿತ್ತಿಟುಂ
  ವೇಲ ನೇತಣಿ ಕಾಸಲ ಮೇಲನೇ
  ತೇವರ್ ತೇಟರುಂ ಸೀರ್ಅರುಟ್ ಸೆಲ್ವನೇ
  ತೆಯ್ವ ಯಾನೈ ತಿರುಮಣ ವಾಳನೇ.
 • 5. ಕರತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಯೇ ಕಣ್ಕಳೈ ನೀಟ್ಟಿಯೇ
  ಕಟೈಯ ನೇನ್ಉಯಿರ್ ವಾಟ್ಟಿಯ ಕನ್ನಿಯರ್
  ಉರತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಮಯಕ್ಕಮ ಯಙ್ಕಿನೇನ್
  ಉನ್ಱನ್ ಪಾತ ಉಪಯತ್ತೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಲೇನ್
  ಪುರತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟು ನಕೈಯಿನ್ಎ ರಿತ್ತತೋರ್
  ಪುಣ್ಣಿ ಯಱ್ಕುಪ್ ಪುಕಲ್ಕುರು ನಾತನೇ
  ವರತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಮಲೈತ್ತಣಿ ಕೇಸನೇ
  ವಞ್ಸ ನೇಱ್ಕರುಳ್ ವಾೞ್ವುಕಿ ಟೈಕ್ಕುಮೋ.
 • 6. ಕಾಸಂ ಮೇಕಂ ಕಟುಂಪಿಣಿ ಸೂಲೈಮೋ
  ಕಾತಿ ಯಾಲ್ತಂದು ಕಣ್ಕಲಕ್ ಕಂಸೆಯುಂ
  ಮೋಸ ಮೇನಿಸಂ ಎನ್ಱುಪೆಣ್ ಪೇಯ್ಕಳೈ
  ಮುನ್ನಿ ನೇನ್ನಿನೈ ಮುನ್ನಿಲನ್ ಆಯಿನೇನ್
  ಪಾಸಂ ನೀಕ್ಕಿಟುಂ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ಪೋಲ್ಎನೈಪ್
  ಪಾತು ಕಾಕ್ಕುಂ ಪರಂಉನಕ್ ಕೈಯನೇ
  ತೇಸಂ ಯಾವುಂ ಪುಕೞ್ತಣಿ ಕಾಸಲಸ್
  ಸೆಲ್ವ ಮೇಅರುಟ್ ಸಿಱ್ಸುಕ ವಾರಿಯೇ.
 • 7. ಐಯಂ ಏಱ್ಱುತ್ ತಿರಿಪವರ್ ಆಯಿನುಂ
  ಆಸೈ ಆಂಪೊರುಳ್ ಈಂದಿಟ ವಲ್ಲರೇಲ್
  ಕುಯ್ಯಂ ಕಾಟ್ಟುಂಮ ಟಂದೈಯರ್ ವಾಯ್ಪ್ಪಟ್ಟುನ್
  ಕೋಲ ಮಾಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಂಕು ಱಿತ್ತಿಲೇನ್
  ಮೈಉ ಲಾಂಪೊೞಿಲ್ ಸೂೞುಂತ ಣಿಕೈವಾೞ್
  ವಳ್ಳ ಲೇವಳ್ಳಿ ನಾಯಕ ನೇಪುವಿಸ್
  ಸೈಯ ಱುಂಪರ ಞಾನಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿಟುಂ
  ಸಾಮಿ ಯೇಎನೈಕ್ ಕಾಪ್ಪತುನ್ ತನ್ಮೈಯೇ.
 • 8. ಕಣ್ಣೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಇರುಮುಲೈ ಕಾಟ್ಟಿಮೋ
  ಕತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಅಕತ್ತೈಕ್ಕೊಣ್ ಟೇಅೞಿ
  ಮಣ್ಣೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಟುಂ ಮಾಯ ವನಿತೈಮಾರ್
  ಮಾಲೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಿನಿನ್ ಕಾಲೈಪ್ ಪಣಿವನೋ
  ಪಣ್ಣೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಉರುಕುಂಅ ಟಿಯರ್ತಂ
  ಪತ್ತಿಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಮುತ್ ತಿಪ್—‘ರುಳ್ ಈತೆನ
  ವಿಣ್ಣೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ತಿರುತ್ತಣಿ ಕಾಸಲ
  ವೇಲ ನೇಉಮೈ ಯಾಳ್ಅರುಳ್ ಪಾಲನೇ.
 • 9. ಪಟಿಯಿನ್ ಮಾಕ್ಕಳೈ ವೀೞ್ತ್ತುಂ ಪಟುಕುೞಿ
  ಪಾವಂ ಯಾವುಂ ಪೞಕುಱುಂ ಪಾೞ್ಙ್ಕುೞಿ
  ಕುಟಿಕೊಳ್ ನಾಱ್ಱಕ್ ಕುೞಿಸಿಱು ನೀರ್ತರುಂ
  ಕೊಟಿಯ ಊಱ್ಱುಕ್ ಕುೞಿಪುೞುಕ್ ಕೊಳ್ಕುೞಿ
  ಕಟಿಮ ಲಕ್ಕುೞಿ ಆಕುಂ ಕರುಕ್ಕುೞಿಕ್
  ಕಳ್ಳ ಮಾತರೈಕ್ ಕಣ್ಟುಮ ಯಙ್ಕಿನೇನ್
  ಒಟಿವಿಲ್ ಸೀರ್ತ್ತಣಿ ಕಾಸಲ ನಿನ್ಪುಕೞ್
  ಓತಿ ಲೇನ್ಎನಕ್ ಕುಣ್ಟುಕೊಲ್ ಉಣ್ಮೈಯೇ.
 • 10. ಕಸ್ಸುಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಣಙ್ಕಟ್ಟಿಕ್ ಕಾಮುಕರ್
  ಕಣ್ಣೈಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಮನಙ್ಕಟ್ಟಿ ವಞ್ಸಕಂ
  ವಸ್ಸುಕ್ ಕಟ್ಟಿಯ ವನ್ಕೞಱ್ ಕಟ್ಟಿಯುಂ
  ಮಣ್ಣಿನ್ ಕಟ್ಟಿಯುಂ ಮಾನುಂಮು ಲೈಕ್ಕಟ್ಟಿಕ್
  ಕಿಸ್ಸೈಕ್ ಕಟ್ಟಿಇ ಟುಂಪೈಎ ನುಂಸುಮೈ
  ಏಱಕ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಎಱ್ಕರುಳ್ ವಾಯ್ಕೊಲೋ
  ಪಿಸ್ಸೈಕ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಪಿತ್ತನ್ ಪುತಲ್ವನೇ
  ಪೆರುಮೈ ಕಟ್ಟುಂ ಪೆರುಂದಣಿ ಕೇಸನೇ.

புன்மை நினைந் திரங்கல் // புன்மை நினைந் திரங்கல்