திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪುನ್ಮೈ ನಿನೈನ್ ತಿರಙ್ಕಲ್
puṉmai niṉain tiraṅkal
ಆಱ್ಱಾ ವಿರಕ್ಕಂ
āṟṟā virakkam
Fifth Thirumurai

021. ತಿರುವಟಿ ಸೂಟ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaṭi sūṭa viḻaital

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತೇನಾರ್ ಅಲಙ್ಕಲ್ ಕುೞಲ್ಮಟವಾರ್ ತಿಱತ್ತಿನ್ ಮಯಙ್ಕಾತ್ ತಿಱಲ್ಅಟೈತಱ್
  ಕಾನಾರ್ ಕೊಟಿಎಂ ಪೆರುಮಾನ್ತನ್ ಅರುಟ್ಕಣ್ ಮಣಿಯೇ ಅಱ್ಪುತಮೇ
  ಕಾನಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈಕ್ ಕರುಂಪೇ ಕರುಣೈಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಟಲೇ
  ವಾನಾರ್ ಅಮುತೇ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 2. ತಾೞುಂ ಕೊಟಿಯ ಮಟವಿಯರ್ತಂ ಸೞಕ್ಕಾಲ್ ಉೞಲಾತ್ ತಕೈಅಟೈಂದೇ
  ಆೞುಂ ಪರಮಾ ನಂದವೆಳ್ಳತ್ ತೞುಂದಿಕ್ ಕಳಿಕ್ಕುಂ ಪಟಿವಾಯ್ಪ್ಪ
  ಊೞ್ಉನ್ ತಿಯಸೀರ್ ಅನ್ಪರ್ಮನತ್ ತೊಳಿರುಂ ಸುಟರೇ ಉಯರ್ತಣಿಕೈ
  ವಾೞುಂ ಪೊರುಳೇ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 3. ಮಿನ್ನುಣ್ ಮರುಙ್ಕುಲ್ ಪೇತೈಯರ್ತಂ ವೆಳಿಱ್ಱು ಮಯಕ್ಕುಳ್ ಮೇವಾಮೇ
  ಉನ್ನುಂ ಪರಮ ಯೋಕಿಯರ್ತಂ ಉಟನೇ ಮರುವಿ ಉನೈಪ್ಪುಕೞ್ವಾನ್
  ಪಿನ್ನುಂ ಸಟೈಎಂ ಪೆರುಮಾಱ್ಕೋರ್ ಪೇಱೇ ತಣಿಕೈಪ್ ಪಿಱಙ್ಕಲಿನ್ಮೇಲ್
  ಮನ್ನುಂ ಸುಟರೇ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 4. ಆಱಾತ್ ತುಯರಂ ತರುಙ್ಕೊಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕಾಳಾಯ್ ಉೞನ್ಱಿಙ್ ಕಲೈಯಾತೇ
  ಕೂಱಾಪ್ ಪೆರುಮೈ ನಿನ್ಅಟಿಯಾರ್ ಕೂಟ್ಟತ್ ತುಟನ್ಪೋಯ್ಕ್ ಕುಲಾವುಂವಣ್ಣಂ
  ತೇಱಾಪ್ ಪೊರುಳಾಂ ಸಿವತ್ತೊೞುಕುಂ ತೇನೇ ತಣಿಕೈತ್ ತಿರುಮಲೈವಾೞ್
  ಮಾಱಾಸ್ ಸುಕಮೇ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 5. ವಿರತಂ ಅೞಿಕ್ಕುಂ ಕೊಟಿಯಾರ್ತಂ ವಿೞಿಯಾಲ್ ಮೆಲಿಯಾ ತುನೈಪ್ಪುಕೞುಂ
  ಸರತರ್ ಅವೈಯಿಲ್ ಸೆನ್ಱುನಿನ್ಸೀರ್ ತನೈಯೇ ವೞುತ್ತುಂ ತಕೈಅಟೈವಾನ್
  ಪರತಂ ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್ ಸೆಯುಂತಣಿಕೈಪ್ ಪರನೇ ವೆಳ್ಳಿಪ್ ಪರುಪ್ಪತಂವಾೞ್
  ವರತನ್ ಮಕನೇ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 6. ವೆಯಿಲ್ಮೇಲ್ ಕೀಟಂ ಎನಮಟವಾರ್ ವೆಯ್ಯ ಮಯಱ್ಕಣ್ ವೀೞಾಮೇ.
  ಅಯಿಲ್ಮೇಲ್ ಕರಙ್ಕೊಳ್ ನಿನೈಪ್ಪುಕೞುಂ ಅಟಿಯಾರ್ಸವೈಯಿನ್ ಅಟೈಯುಂವಕೈಕ್
  ಕುಯಿಲ್ಮೇಲ್ ಕುಲವುಂ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈಕ್ ಕುಣಪ್ಪೊಱ್ ಕುನ್ಱೇ ಕೊಳ್ಕಲಪ
  ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್ ಮಣಿಯೇ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 7. ತನಮುಂ ಕಟಂದೇ ನಾರಿಯರ್ಮಾಲ್ ತನೈಯುಂ ಕಟಂದೇ ತವಂಅೞಿಕ್ಕುಂ
  ಸಿನಮುಂ ಕಟಂದೇ ನಿನೈಸ್ಸೇರ್ಂದೋರ್ ತೆಯ್ವಸ್ ಸಪೈಯಿಲ್ ಸೇರ್ಂದಿಟವೇ
  ವನಮುಂ ಕಟಮುಂ ತಿಕೞ್ತಣಿಕೈ ಮಲೈಯಿನ್ ಮರುಂದೇ ವಾಕ್ಕಿನೊಟು
  ಮನಮುಂ ಕಟಂದೋಯ್ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 8. ಕಲ್ಲಾಕ್ ಕೊಟಿಯ ಮಟವಾರ್ತಂ ಕಾಮಕ್ ಕುೞಿಕ್ಕಣ್ ವೀೞಾಮೇ
  ನಲ್ಲಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ನಲ್ಲವನಿನ್ ನಾಮಂ ತುತಿಕ್ಕುಂ ನಲಂಪೆಱವೇ
  ಸೊಲ್ಲಾಱ್ ಪುನೈಂದ ಮಾಲೈಯೊಟುಂ ತೊೞುತು ತಣಿಕೈ ತನೈತ್ತುತಿಕ್ಕ
  ವಲ್ಲಾರ್ಕ್ ಕರುಳುಂ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 9. ಕಳ್ಳಕ್ ಕಯಱ್ಕಣ್ ಮಟವಾರ್ತಂ ಕಾಮತ್ ತುೞಲಾ ತುನೈನಿನೈಕ್ಕುಂ
  ಉಳ್ಳತ್ ತವರ್ಪಾಲ್ ಸೇರ್ಂದುಮಕಿೞ್ನ್ ತುಣ್ಮೈ ಉಣರ್ಂದಙ್ ಕುಱ್ಱಿಟುವಾನ್
  ಅಳ್ಳಱ್ ಪೞನತ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಅರಸೇ ಞಾನ ಅಮುತಳೀಕ್ಕುಂ
  ವಳ್ಳಱ್ ಪೆರುಮಾನ್ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯೇ.
 • 10. ಪಾಕೈಪ್ ಪೊರುವುಂ ಮೊೞಿಯುಟೈಯೀರ್ ಎನ್ಱು ಮಟವಾರ್ಪ್ ಪೞಿಸ್ಸಾಮಲ್
  ಓಕೈಪ್ ಪೆಱುಂನಿನ್ ತಿರುತ್ತೊಣ್ಟರ್ ಉಟನ್ಸೇರ್ನ್ ತುಣ್ಮೈ ಯುಣರ್ಂದಿಟುವಾನ್
  ತೋಕೈಪ್ ಪರಿಮೇಲ್ ವರುಂದೆಯ್ವ ಸೂಳಾ ಮಣಿಯೇ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ
  ವಾಕೈಪ್ ಪುಯನೇ ನಿನ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ವೈಪ್ಪಪಾಯೇ.

திருவடி சூட விழைதல் // திருவடி சூட விழைதல்