திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పున్మై నినైన్ తిరఙ్కల్
puṉmai niṉain tiraṅkal
ఆఱ్ఱా విరక్కం
āṟṟā virakkam
Fifth Thirumurai

021. తిరువటి సూట విళైతల్
tiruvaṭi sūṭa viḻaital

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తేనార్ అలఙ్కల్ కుళల్మటవార్ తిఱత్తిన్ మయఙ్కాత్ తిఱల్అటైతఱ్
  కానార్ కొటిఎం పెరుమాన్తన్ అరుట్కణ్ మణియే అఱ్పుతమే
  కానార్ పొళిల్సూళ్ తిరుత్తణికైక్ కరుంపే కరుణైప్ పెరుఙ్కటలే
  వానార్ అముతే నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 2. తాళుం కొటియ మటవియర్తం సళక్కాల్ ఉళలాత్ తకైఅటైందే
  ఆళుం పరమా నందవెళ్ళత్ తళుందిక్ కళిక్కుం పటివాయ్ప్ప
  ఊళ్ఉన్ తియసీర్ అన్పర్మనత్ తొళిరుం సుటరే ఉయర్తణికై
  వాళుం పొరుళే నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 3. మిన్నుణ్ మరుఙ్కుల్ పేతైయర్తం వెళిఱ్ఱు మయక్కుళ్ మేవామే
  ఉన్నుం పరమ యోకియర్తం ఉటనే మరువి ఉనైప్పుకళ్వాన్
  పిన్నుం సటైఎం పెరుమాఱ్కోర్ పేఱే తణికైప్ పిఱఙ్కలిన్మేల్
  మన్నుం సుటరే నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 4. ఆఱాత్ తుయరం తరుఙ్కొటియార్క్ కాళాయ్ ఉళన్ఱిఙ్ కలైయాతే
  కూఱాప్ పెరుమై నిన్అటియార్ కూట్టత్ తుటన్పోయ్క్ కులావుంవణ్ణం
  తేఱాప్ పొరుళాం సివత్తొళుకుం తేనే తణికైత్ తిరుమలైవాళ్
  మాఱాస్ సుకమే నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 5. విరతం అళిక్కుం కొటియార్తం విళియాల్ మెలియా తునైప్పుకళుం
  సరతర్ అవైయిల్ సెన్ఱునిన్సీర్ తనైయే వళుత్తుం తకైఅటైవాన్
  పరతం మయిల్మేల్ సెయుంతణికైప్ పరనే వెళ్ళిప్ పరుప్పతంవాళ్
  వరతన్ మకనే నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 6. వెయిల్మేల్ కీటం ఎనమటవార్ వెయ్య మయఱ్కణ్ వీళామే.
  అయిల్మేల్ కరఙ్కొళ్ నినైప్పుకళుం అటియార్సవైయిన్ అటైయుంవకైక్
  కుయిల్మేల్ కులవుం తిరుత్తణికైక్ కుణప్పొఱ్ కున్ఱే కొళ్కలప
  మయిల్మేల్ మణియే నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 7. తనముం కటందే నారియర్మాల్ తనైయుం కటందే తవంఅళిక్కుం
  సినముం కటందే నినైస్సేర్ందోర్ తెయ్వస్ సపైయిల్ సేర్ందిటవే
  వనముం కటముం తికళ్తణికై మలైయిన్ మరుందే వాక్కినొటు
  మనముం కటందోయ్ నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 8. కల్లాక్ కొటియ మటవార్తం కామక్ కుళిక్కణ్ వీళామే
  నల్లార్క్ కెల్లాం నల్లవనిన్ నామం తుతిక్కుం నలంపెఱవే
  సొల్లాఱ్ పునైంద మాలైయొటుం తొళుతు తణికై తనైత్తుతిక్క
  వల్లార్క్ కరుళుం నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 9. కళ్ళక్ కయఱ్కణ్ మటవార్తం కామత్ తుళలా తునైనినైక్కుం
  ఉళ్ళత్ తవర్పాల్ సేర్ందుమకిళ్న్ తుణ్మై ఉణర్ందఙ్ కుఱ్ఱిటువాన్
  అళ్ళఱ్ పళనత్ తిరుత్తణికై అరసే ఞాన అముతళీక్కుం
  వళ్ళఱ్ పెరుమాన్ నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పాయే.
 • 10. పాకైప్ పొరువుం మొళియుటైయీర్ ఎన్ఱు మటవార్ప్ పళిస్సామల్
  ఓకైప్ పెఱుంనిన్ తిరుత్తొణ్టర్ ఉటన్సేర్న్ తుణ్మై యుణర్ందిటువాన్
  తోకైప్ పరిమేల్ వరుందెయ్వ సూళా మణియే తిరుత్తణికై
  వాకైప్ పుయనే నిన్తిరుత్తాళ్ అటియేన్ ముటిమేల్ వైప్పపాయే.

திருவடி சூட விழைதல் // திருவடி சூட விழைதல்