திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
புன்மை நினைந் திரங்கல்
puṉmai niṉain tiraṅkal
ஆற்றா விரக்கம்
āṟṟā virakkam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

021. திருவடி சூட விழைதல்
tiruvaṭi sūṭa viḻaital