திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கணேசத் திருஅருள் மாலை
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
பிரார்த்தனை மாலை
pirārttaṉai mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

004. தனித் திருமாலை
taṉit tirumālai