திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தனித் திருமாலை
taṉit tirumālai
எண்ணப் பத்து
eṇṇap pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

005. பிரார்த்தனை மாலை
pirārttaṉai mālai