திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತೆಯ್ವತ್ ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
teyvat taṉit tirumālai
ಸಿವಕಾಮವಲ್ಲಿ ತುತಿ
sivakāmavalli tuti
Fifth Thirumurai

076. ಆನಂದ ನಟನಪ್ ಪತಿಕಂ
āṉanta naṭaṉap patikam

  ಪನ್ನಿರುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪರಸಿವಾ ನಂದಪರಿ ಪೂರಣ ಸತಾನಂದ
  ಪಾವನಾ ತೀತಮುಕ್ತ
  ಪರಮಕೈ ವಲ್ಯಸೈ ತನ್ಯನಿಷ್ ಕಳಪೂತ
  ಪೌತಿಕಾ ತಾರಯುಕ್ತ
  ಸರ್ವಮಙ್ ಕಳಸಸ್ಸಿ ತಾನಂದ ಸೌಪಾಕ್ಯ
  ಸಾಂಪವ ವಿನಾಸರಕಿತ
  ಸಾಸ್ವತ ಪುರಾತರ ನಿರಾತರ ಅಪೇತವಾ
  ಸಾಮಕೋ ಸರನಿರೂಪಾ
  ತುರುವಕರು ಣಾಕರ ನಿರಂದರ ತುರಂದರ
  ಸುಕೋತಯ ಪತಿತ್ವನಿಮಲ
  ಸುತ್ತನಿತ್ ತಿಯಪರೋ ಕ್ಷಾನುಪವ ಅಪರೋಕ್ಷ
  ಸೋಮಸೇ ಕರಸೊರೂಪಾ
  ಅರಹರ ಸಿವಾಯನಮ ಎನ್ಱುಮಱೈ ಓಲಮಿಟ್
  ಟಣುವಳವುಂ ಅಱಿಕಿಲಾತ
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 2. ಜೋತಿಮಣಿ ಯೇಅಕಣ್ ಟಾನಂದ ಸೈತನ್ಯ
  ಸುತ್ತಮಣಿಯೇ ಅರಿಯನಲ್
  ತುರಿಯಮಣಿ ಯೇತುರಿಯ ಮುಙ್ಕಟನ್ ತಪ್ಪಾಲ್
  ತುಲಙ್ಕುಮಣಿ ಯೇಉಯರ್ಂದ
  ಜಾತಿಮಣಿ ಯೇಸೈವ ಸಮಯಮಣಿ ಯೇಸಸ್ಸಿ
  ತಾನಂದ ಮಾನಮಣಿಯೇ
  ಸಕಜನಿಲೈ ಕಾಟ್ಟಿವಿನೈ ಯೋಟ್ಟಿಅರುಳ್ ನೀಟ್ಟಿಉಯರ್
  ಸಮರಸ ಸುಪಾವಮಣಿಯೇ
  ನೀತಿಮಣಿ ಯೇನಿರು ವಿಕಱ್ಪಮಣಿ ಯೇಅನ್ಪರ್
  ನಿನೈವಿಲಮರ್ ಕಟವುಣ್ಮಣಿಯೇ
  ನಿನ್ಮಲ ಸುಯಂಪಿರ ಕಾಸಙ್ಕುಲವುಂ ಅತ್ವೈತ
  ನಿತ್ಯಆ ನಂದಮಣಿಯೇ
  ಆತಿಮಣಿ ಯೇಎೞಿಲ್ ಅನಾತಿಮಣಿ ಯೇಎನಕ್
  ಕನ್ಪುತವುಂ ಇನ್ಪಮಣಿಯೇ
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 3. ತೇನಮರ್ ಪಸುಙ್ಕೊನ್ಱೈ ಮಾಲೈಯಾ ಟಕ್ಕವಿನ್
  ಸೆಯ್ಯುಮತಿ ವೇಣಿಯಾಟ
  ಸೆಯ್ಯುಮುಪ್ ಪುರಿನೂಲು ಮಾಟನಟು ವರಿಯುರಿ
  ಸಿಱಂದಾಟ ವೇಕರತ್ತಿಲ್
  ಮಾನಿಮಿರ್ನ್ ತಾಟಒಳಿರ್ ಮೞುವೆೞುನ್ ತಾಟಮಕ
  ವಾನಾತಿ ತೇವರಾಟ
  ಮಾಮುನಿವರ್ ಉರಕರ್ಕಿನ್ ನರರ್ವಿಞ್ಸೈ ಯರುಮಾಟ
  ಮಾಲ್ಪಿರಮ ನಾಟಉಣ್ಮೈ
  ಞಾನಅಱಿ ವಾಳರ್ತಿನ ಮಾಟಉಲ ಕನ್ನೈಯಾಂ
  ನಙ್ಕೈಸಿವ ಕಾಮಿಯಾಟ
  ನಾಕಮುಟನ್ ಊಕಮನ ನಾಟಿಒರು ಪುಱಮಾಟ
  ನಂದಿಮಱೈ ಯೋರ್ಕಳಾಟ
  ಆನೈಮುಕ ನಾಟಮಯಿ ಲೇಱಿವಿಳೈ ಯಾಟುಮುಯರ್
  ಆಱುಮುಕ ನಾಟಮಕಿೞ್ವಾಯ್
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 4. ಪೊಯ್ಯಾನ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿನೈ ಮೆಯ್ಯಾಕ ನಂಪಿವೀಣ್
  ಪೋಕ್ಕಿನನ್ ನಾಳೈಮಟವಾರ್
  ಪೋಕಮೇ ಪೆರಿತೆನಕ್ ಕೊಣ್ಟಱಿ ವೞಿಂದುನಿನ್
  ಪೊನ್ನಟಿಕ್ ಕಾನಪಣಿಯೈಸ್
  ಸೆಯ್ಯಾತ ಪಾವಿಯೇನ್ ಎನ್ನೈನೀ ಕೈವಿಟಿಲ್
  ಸೆಯ್ವತಱಿ ಯೇನ್ಏೞೈಯೇನ್
  ಸೇಯ್ಸೆಯ್ತ ಪಿೞೈಯೆಲಾಂ ತಾಯ್ಪೊಱುಪ್ ಪತುಪೋಲ
  ಸಿಂದೈತನಿಲ್ ಎಣ್ಣಿಟಾಯೋ
  ಮೆಯ್ಯಾನ ನಿಲೈಪೆಱಕ್ ಕೈಯಾ ಲಣೈತ್ತರುಳ
  ವೇಣ್ಟುಮಱೈ ಯಾಕಮತ್ತಿನ್
  ಮೇಲಾನ ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಅನು ಪವಸಾಂದ
  ಮೇತೈಯರ್ಕಳ್ ಪರವಿವಾೞ್ತ್ತುಂ
  ಐಯಾನ ನಙ್ಕೊಣ್ಟ ತೆಯ್ವಮೇ ಕಙ್ಕೈಅರ
  ವಂಪುಲಿಯು ಮಾಟಮುಟಿಮೇಲ್
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 5. (ಪೋತಾರು ನಾನ್ಮುಕಪ್) ಪುತ್ತೇಳಿ ನಾಱ್ಪೆರಿಯ
  ಪೂಮಿಯಿಟೈ ವಂದುನಮನಾಱ್
  ಪೋಕುಮುಯಿರ್ ಕಳ್ವಿನೈಯೈ ಒೞಿಮಿನ್ಎನ್ ಱೇಕುರವರ್
  ಪೋತಿಕ್ಕುಂ ಉಣ್ಮೈಮೊೞಿಯೈಕ್
  ಕಾತಾರ ವೇಪಲ ತರಙ್ಕೇಟ್ಟುಂ ನೂಱ್ಕಳಿಱ್
  ಕಱ್ಱುಂಅಱಿ ವಱ್ಱಿರಣ್ಟು
  ಕಣ್ಕೆಟ್ಟ ಕುಣ್ಟೈಯೆನ ವೀಣೇ ಯಲೈಂದಿಟುಂ
  ಕಟೈಯನೇನ್ ಉಯ್ವತೆನ್ನಾಳ್
  ಮಾತಾವು ಮಾಯ್ಞಾನ ವುರುವುಮಾಯ್ ಅರುಳ್ಸೆಯುಂ
  ವಳ್ಳಲೇ ಉಳ್ಳಮುತಲೇ
  ಮಾಲಾತಿ ತೇವರ್ಮುನಿ ವೋರ್ಪರವಿ ಯೇತೊೞುತು
  ವಾೞ್ತ್ತಿಮುಟಿ ತಾೞ್ತ್ತುಮುನ್ಱನ್
  ಆತಾರ ಮಾನಅಂ ಪೋರುಕತ್ ತೈಕ್ಕಾಟ್ಟಿ
  ಯಾಣ್ಟರುಳ ವೇಣ್ಟುಂಅಣಿಸೀರ್
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 6. ಪಣ್ಣಾರು ಮೂವರ್ಸೊಱ್ ಪಾವೇಱು ಕೇಳ್ವಿಯಿಱ್
  ಪಣ್ಪಟಾ ಏೞೈಯಿನ್ಸೊಱ್
  ಪಾವೈಯುಂ ಇಕೞ್ಂದಿಟಾ ತೇಱ್ಱುಮಱೈ ಮುಟಿವಾನ
  ಪರಮಾರ್ತ್ತ ಞಾನನಿಲೈಯೈ
  ಕಣ್ಣಾರ ನೆಲ್ಲಿಯಙ್ ಕನಿಯೆನಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನಱ್
  ಕರುಣೈಸೆಯ್ ತಾಳಾವಿಟಿಲ್
  ಕಟೈಯನೇನ್ ಈಟೇಱುಂ ವಕೈಎಂದ ನಾಳ್ಅರುಟ್
  ಕಟವುಳೇ ಕರುಣೈಸೆಯ್ವಾಯ್
  ತಣ್ಣಾ ರಿಳಂಪಿಱೈ ತಙ್ಕುಮುಟಿ ಮೇನ್ಮೇನಿ
  ತಂದಒರು ಸುಂದರಿಯೈಯುಂ
  ತಕ್ಕವಾ ಮತ್ತಿನಿಟೈ ಪಸ್ಸೈಮಯಿ ಲಾಂಅರಿಯ
  ಸತ್ತಿಯೈಯುಂ ವೈತ್ತುಮಕಿೞ್ಎನ್
  ಅಣ್ಣಾಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಅಱಿವೇಎನ್ ಅನ್ಪೇಎನ್
  ಱನ್ಪರ್ (ಎಪ್ ಪೊೞುತುಂ) ವಾೞ್ತ್ತುಂ
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 7. ಪವಮಾನ ಎೞುವಕೈಪ್ ಪರಪ್ಪಾನ ವೇಲೈಯಿಱ್
  ಪಸುವಾನ ಪಾವಿಇನ್ನುಂ
  ಪಱ್ಱಾನ ಕುಱ್ಱಮತೈ ಉಱ್ಱಲೈ ತುರುಂಪೆನಪ್
  ಪಟರಾತು ಮಱೈಯನೈತ್ತುಂ
  ಉವಮಾನ ಮುರೈಸೆಯ್ಯ ಅರಿತಾನ ಸಿವನಿಲೈಯೈ
  ಉಱ್ಱತನೈ ಯೊನ್ಱಿವಾೞುಂ
  ಉಳವಾನ ವೞಿಯೀ ತೆನಕ್ಕಾಟ್ಟಿ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ಯಿಲ್
  ಉಯ್ಕುವೇನ್ ಮುಟಿವಾನನಲ್
  ತವಮಾನ ನೆಱಿಪಱ್ಱಿ ರಣ್ಟಱ್ಱ ಸುಕವಾರಿ
  ತನ್ನಿಲ್ನಿನೈ ನಾಟಿಯೆಲ್ಲಾಂ
  ತಾನಾನ ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಅನು ಪವಸಾಂದ
  ತಱ್ಪರರ್ಕ ಳಕನಿಱೈಂದೇ
  ಅವಮಾನ ಕರುಣೈಪ್ಪಿರ ಕಾಸನಿನ್ ನರುಳ್ತನೈ
  ಅಟಿಯನುಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯ್ಕುವಾಯ್
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 8. ಸಂದತಮುಂ ಅೞಿಯಾಮಲ್ ಒರುಪಟಿತ್ ತಾಯಿಲಕು
  ಸಾಮಿಸಿವ ಕಾಮಿಯಿಟಮಾರ್
  ಸಂಪುವಾ ಮೆನ್ನುಮಱೈ ಆಕಮತ್ ತುಣಿವಾನ
  ಸತ್ಯಮೊೞಿ ತನ್ನೈನಂಪಿ
  ಎಂದೈಯೇ ಎನ್ಱಱಿಞರ್ ಯಾವರುಂ ನಿನ್ಪುಕೞೈ
  ಏತ್ತಿವಿನೈ ತನೈಮಾಱ್ಱಿಯೇ
  ಇನ್ಪಮಯ ಮಾಯಿನಿತು ವಾೞ್ಂದಿಟಪ್ ಪುವಿಯಿನಿಟೈ
  ಏೞೈಯೇನ್ ಒರುವನ್ಅಂದೋ
  ಸಿಂದೈಯಾ ನತುಕಲಕ್ ಕಙ್ಕೊಣ್ಟು ವಾಟಲೆನ್
  ಸೆಪ್ಪುವಾಯ್ ವೇತನಾತಿ
  ತೇವರ್ಮುನಿ ವರ್ಕರುಟರ್ ಕಾಂದರುವರ್ ವಿಞ್ಸೈಯರ್
  ಸಿತ್ತರ್ಕಳುಂ ಏವಲ್ಪುರಿಯ
  ಅಂದಣರ್ಕಳ್ ಪಲಕೋಟಿ ಮುಕಮನಾ ಟಪ್ಪಿಱಙ್
  ಕರುಣ್ಮುಕ ವಿಲಾಸತ್ತುಟನ್
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಿಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 9. ನೀಱಣಿನ್ ತೊಳಿರ್ಅಕ್ಕ ಮಣಿಪೂಣ್ಟು ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ
  ನೆಱಿನಿಱ್ಕುಂ ಅನ್ಪರ್ಮನಮಾಂ
  ನಿಲಮೀತು ವಳರ್ತೇವ ತಾರುವೇ ನಿಲೈಯಾನ
  ನಿಱೈವೇ (ಮೆಯ್ ಯರುಟ್ಸತ್ತಿಯಾಂ)
  ವೀಱಣಿನ್ ತೞಿಯಾತ ನಿತಿಯಮೇ ಒೞಿಯಾತ
  ವಿಣ್ಣೇ ಅಕಣ್ಟಸುತ್ತ
  ವೆಳಿಯೇ ವಿಳಙ್ಕುಪರ ಒಳಿಯೇ ವರೈಂದಿಟಾ
  ವೇತಮೇ ವೇತಮುಟಿವೇ
  ತೂಱಣಿನ್ ತಲೈಕಿನ್ಱ ಪಾವಿಯೇನ್ ನಿನ್ತಿರುತ್
  ತುಣೈಮಲರ್ತ್ ತಾಟ್ಕುರಿಯನಾಯ್ತ್
  ತುಯರ್ತೀರ್ನ್ ತಿಳೈಪ್ಪಾಱುಂ ಇನ್ಪಅಂ ಪೋತಿಯಿಲ್
  ತೋಯಅರುಳ್ ಪುರಿತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ಆಱಣಿನ್ ತಿಟುವೇಣಿ ಅಣ್ಣಲೇ ಅಣಿಕುಲವುಂ
  ಅಂಮೈಸಿವ ಕಾಮಿಯುಟನೇ
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.
 • 10. ಮಣಿಕೊಣ್ಟ ನೆಟಿಯಉಲ ಕಾಯ್ಅತಿಲ್ ತಙ್ಕುಂಆನ್
  ಮಾಕ್ಕಳಾಯ್ ಆನ್ಮಾಕ್ಕಳಿನ್
  ಮಲಮೊೞಿತ್ ತೞಿಯಾತ ಪೆರುವಾೞ್ ವಿನೈತ್ತರುಂ
  ವಳ್ಳಲಾಯ್ ಮಾಱಾಮಿಕತ್
  ತಿಣಿಕೊಣ್ಟ ಮುಪ್ಪುರಾ ತಿಕಳೆರಿಯ ನಕೈಕೊಣ್ಟ
  ತೇವಾಯ್ ಅಕಣ್ಟಞಾನಸ್
  ಸೆಲ್ವಮಾಯ್ ವೇಲೇಂದು ಸೇಯಾಯ್ ಕಜಾನನಸ್
  ಸೆಂಮಲಾಯ್ ಅಣೈಯಾಕವೆಂ
  ಪಣಿಕೊಣ್ಟ ಕಟವುಳಾಯ್ಕ್ ಕಟವುಳ ರೆಲಾಂತೊೞುಂ
  ಪರಮಪತಿ ಯಾಯ್ಎಙ್ಕಳ್ತಂ
  ಪರಮೇಟ್ಟಿ ಯಾಯ್ಪ್ಪರಮ ಪೋತಮಾಯ್ ನಾತಮಾಯ್
  ಪರಮಮೋ ಕ್ಷಾತಿಕ್ಕಮಾಯ್
  ಅಣಿಕೊಣ್ಟ ಸುತ್ತಅನು ಪೂತಿಯಾಯ್ಸ್ ಸೋತಿಯಾಯ್
  ಆರ್ಂದುಮಙ್ ಕಳವಟಿವಮಾಯ್
  ಅಱ್ಪುತ ಸಿತಾಕಾಸ ಞಾನಅಂ ಪಲಮಾಟುಂ
  ಆನಂದ ನಟನಮಣಿಯೇ.

  • 169. ಅಟಿಕ್ಕುಱಿಪ್ಪು 163 ಕಾಣ್ಕ.

ஆனந்த நடனப் பதிகம் // ஆனந்த நடனப் பதிகம்

No audios found!