திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തെയ്വത് തനിത് തിരുമാലൈ
teyvat taṉit tirumālai
ചിവകാമവല്‍ലി തുതി
sivakāmavalli tuti
Fifth Thirumurai

076. ആനന്ത നടനപ് പതികം
āṉanta naṭaṉap patikam

  പന്‍നിരുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പരചിവാ നന്തപരി പൂരണ ചതാനന്ത
  പാവനാ തീതമുക്ത
  പരമകൈ വല്‍യചൈ തന്‍യനിഷ് കളപൂത
  പൗതികാ താരയുക്ത
  ചര്‍വമങ് കളചച്ചി താനന്ത ചൗപാക്യ
  ചാംപവ വിനാചരകിത
  ചാസ്വത പുരാതര നിരാതര അപേതവാ
  ചാമകോ ചരനിരൂപാ
  തുരുവകരു ണാകര നിരന്തര തുരന്തര
  ചുകോതയ പതിത്വനിമല
  ചുത്തനിത് തിയപരോ ക്ഷാനുപവ അപരോക്ഷ
  ചോമചേ കരചൊരൂപാ
  അരഹര ചിവായനമ എന്‍റുമറൈ ഓലമിട്
  ടണുവളവും അറികിലാത
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 2. ജോതിമണി യേഅകണ്‍ ടാനന്ത ചൈതന്‍യ
  ചുത്തമണിയേ അരിയനല്‍
  തുരിയമണി യേതുരിയ മുങ്കടന്‍ തപ്പാല്‍
  തുലങ്കുമണി യേഉയര്‍ന്ത
  ജാതിമണി യേചൈവ ചമയമണി യേചച്ചി
  താനന്ത മാനമണിയേ
  ചകജനിലൈ കാട്ടിവിനൈ യോട്ടിഅരുള്‍ നീട്ടിഉയര്‍
  ചമരച ചുപാവമണിയേ
  നീതിമണി യേനിരു വികറ്പമണി യേഅന്‍പര്‍
  നിനൈവിലമര്‍ കടവുണ്‍മണിയേ
  നിന്‍മല ചുയംപിര കാചങ്കുലവും അത്വൈത
  നിത്യആ നന്തമണിയേ
  ആതിമണി യേഎഴില്‍ അനാതിമണി യേഎനക്
  കന്‍പുതവും ഇന്‍പമണിയേ
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 3. തേനമര്‍ പചുങ്കൊന്‍റൈ മാലൈയാ ടക്കവിന്‍
  ചെയ്യുമതി വേണിയാട
  ചെയ്യുമുപ് പുരിനൂലു മാടനടു വരിയുരി
  ചിറന്താട വേകരത്തില്‍
  മാനിമിര്‍ന്‍ താടഒളിര്‍ മഴുവെഴുന്‍ താടമക
  വാനാതി തേവരാട
  മാമുനിവര്‍ ഉരകര്‍കിന്‍ നരര്‍വിഞ്ചൈ യരുമാട
  മാല്‍പിരമ നാടഉണ്‍മൈ
  ഞാനഅറി വാളര്‍തിന മാടഉല കന്‍നൈയാം
  നങ്കൈചിവ കാമിയാട
  നാകമുടന്‍ ഊകമന നാടിഒരു പുറമാട
  നന്തിമറൈ യോര്‍കളാട
  ആനൈമുക നാടമയി ലേറിവിളൈ യാടുമുയര്‍
  ആറുമുക നാടമകിഴ്വായ്
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 4. പൊയ്യാന വാഴ്ക്കൈയിനൈ മെയ്യാക നംപിവീണ്‍
  പോക്കിനന്‍ നാളൈമടവാര്‍
  പോകമേ പെരിതെനക് കൊണ്‍ടറി വഴിന്തുനിന്‍
  പൊന്‍നടിക് കാനപണിയൈച്
  ചെയ്യാത പാവിയേന്‍ എന്‍നൈനീ കൈവിടില്‍
  ചെയ്വതറി യേന്‍ഏഴൈയേന്‍
  ചേയ്ചെയ്ത പിഴൈയെലാം തായ്പൊറുപ് പതുപോല
  ചിന്തൈതനില്‍ എണ്‍ണിടായോ
  മെയ്യാന നിലൈപെറക് കൈയാ ലണൈത്തരുള
  വേണ്‍ടുമറൈ യാകമത്തിന്‍
  മേലാന ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കഅനു പവചാന്ത
  മേതൈയര്‍കള്‍ പരവിവാഴ്ത്തും
  ഐയാന നങ്കൊണ്‍ട തെയ്വമേ കങ്കൈഅര
  വംപുലിയു മാടമുടിമേല്‍
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 5. (പോതാരു നാന്‍മുകപ്) പുത്തേളി നാറ്പെരിയ
  പൂമിയിടൈ വന്തുനമനാറ്
  പോകുമുയിര്‍ കള്‍വിനൈയൈ ഒഴിമിന്‍എന്‍ റേകുരവര്‍
  പോതിക്കും ഉണ്‍മൈമൊഴിയൈക്
  കാതാര വേപല തരങ്കേട്ടും നൂറ്കളിറ്
  കറ്റുംഅറി വറ്റിരണ്‍ടു
  കണ്‍കെട്ട കുണ്‍ടൈയെന വീണേ യലൈന്തിടും
  കടൈയനേന്‍ ഉയ്വതെന്‍നാള്‍
  മാതാവു മായ്ഞാന വുരുവുമായ് അരുള്‍ചെയും
  വള്‍ളലേ ഉള്‍ളമുതലേ
  മാലാതി തേവര്‍മുനി വോര്‍പരവി യേതൊഴുതു
  വാഴ്ത്തിമുടി താഴ്ത്തുമുന്‍റന്‍
  ആതാര മാനഅം പോരുകത് തൈക്കാട്ടി
  യാണ്‍ടരുള വേണ്‍ടുംഅണിചീര്‍
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 6. പണ്‍ണാരു മൂവര്‍ചൊറ് പാവേറു കേള്‍വിയിറ്
  പണ്‍പടാ ഏഴൈയിന്‍ചൊറ്
  പാവൈയും ഇകഴ്ന്തിടാ തേറ്റുമറൈ മുടിവാന
  പരമാര്‍ത്ത ഞാനനിലൈയൈ
  കണ്‍ണാര നെല്‍ലിയങ് കനിയെനക് കാട്ടിനറ്
  കരുണൈചെയ് താളാവിടില്‍
  കടൈയനേന്‍ ഈടേറും വകൈഎന്ത നാള്‍അരുട്
  കടവുളേ കരുണൈചെയ്വായ്
  തണ്‍ണാ രിളംപിറൈ തങ്കുമുടി മേന്‍മേനി
  തന്തഒരു ചുന്തരിയൈയും
  തക്കവാ മത്തിനിടൈ പച്ചൈമയി ലാംഅരിയ
  ചത്തിയൈയും വൈത്തുമകിഴ്എന്‍
  അണ്‍ണാഎന്‍ അപ്പാഎന്‍ അറിവേഎന്‍ അന്‍പേഎന്‍
  റന്‍പര്‍ (എപ് പൊഴുതും) വാഴ്ത്തും
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 7. പവമാന എഴുവകൈപ് പരപ്പാന വേലൈയിറ്
  പചുവാന പാവിഇന്‍നും
  പറ്റാന കുറ്റമതൈ ഉറ്റലൈ തുരുംപെനപ്
  പടരാതു മറൈയനൈത്തും
  ഉവമാന മുരൈചെയ്യ അരിതാന ചിവനിലൈയൈ
  ഉറ്റതനൈ യൊന്‍റിവാഴും
  ഉളവാന വഴിയീ തെനക്കാട്ടി അരുള്‍ചെയ്യില്‍
  ഉയ്കുവേന്‍ മുടിവാനനല്‍
  തവമാന നെറിപറ്റി രണ്‍ടറ്റ ചുകവാരി
  തന്‍നില്‍നിനൈ നാടിയെല്‍ലാം
  താനാന ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കഅനു പവചാന്ത
  തറ്പരര്‍ക ളകനിറൈന്തേ
  അവമാന കരുണൈപ്പിര കാചനിന്‍ നരുള്‍തനൈ
  അടിയനുക് കരുള്‍ചെയ്കുവായ്
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 8. ചന്തതമും അഴിയാമല്‍ ഒരുപടിത് തായിലകു
  ചാമിചിവ കാമിയിടമാര്‍
  ചംപുവാ മെന്‍നുമറൈ ആകമത് തുണിവാന
  ചത്യമൊഴി തന്‍നൈനംപി
  എന്തൈയേ എന്‍ററിഞര്‍ യാവരും നിന്‍പുകഴൈ
  ഏത്തിവിനൈ തനൈമാറ്റിയേ
  ഇന്‍പമയ മായിനിതു വാഴ്ന്തിടപ് പുവിയിനിടൈ
  ഏഴൈയേന്‍ ഒരുവന്‍അന്തോ
  ചിന്തൈയാ നതുകലക് കങ്കൊണ്‍ടു വാടലെന്‍
  ചെപ്പുവായ് വേതനാതി
  തേവര്‍മുനി വര്‍കരുടര്‍ കാന്തരുവര്‍ വിഞ്ചൈയര്‍
  ചിത്തര്‍കളും ഏവല്‍പുരിയ
  അന്തണര്‍കള്‍ പലകോടി മുകമനാ ടപ്പിറങ്
  കരുണ്‍മുക വിലാചത്തുടന്‍
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനിഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 9. നീറണിന്‍ തൊളിര്‍അക്ക മണിപൂണ്‍ടു ചന്‍മാര്‍ക്ക
  നെറിനിറ്കും അന്‍പര്‍മനമാം
  നിലമീതു വളര്‍തേവ താരുവേ നിലൈയാന
  നിറൈവേ (മെയ് യരുട്ചത്തിയാം)
  വീറണിന്‍ തഴിയാത നിതിയമേ ഒഴിയാത
  വിണ്‍ണേ അകണ്‍ടചുത്ത
  വെളിയേ വിളങ്കുപര ഒളിയേ വരൈന്തിടാ
  വേതമേ വേതമുടിവേ
  തൂറണിന്‍ തലൈകിന്‍റ പാവിയേന്‍ നിന്‍തിരുത്
  തുണൈമലര്‍ത് താട്കുരിയനായ്ത്
  തുയര്‍തീര്‍ന്‍ തിളൈപ്പാറും ഇന്‍പഅം പോതിയില്‍
  തോയഅരുള്‍ പുരിതികണ്‍ടായ്
  ആറണിന്‍ തിടുവേണി അണ്‍ണലേ അണികുലവും
  അംമൈചിവ കാമിയുടനേ
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.
 • 10. മണികൊണ്‍ട നെടിയഉല കായ്അതില്‍ തങ്കുംആന്‍
  മാക്കളായ് ആന്‍മാക്കളിന്‍
  മലമൊഴിത് തഴിയാത പെരുവാഴ് വിനൈത്തരും
  വള്‍ളലായ് മാറാമികത്
  തിണികൊണ്‍ട മുപ്പുരാ തികളെരിയ നകൈകൊണ്‍ട
  തേവായ് അകണ്‍ടഞാനച്
  ചെല്‍വമായ് വേലേന്തു ചേയായ് കജാനനച്
  ചെംമലായ് അണൈയാകവെം
  പണികൊണ്‍ട കടവുളായ്ക് കടവുള രെലാംതൊഴും
  പരമപതി യായ്എങ്കള്‍തം
  പരമേട്ടി യായ്പ്പരമ പോതമായ് നാതമായ്
  പരമമോ ക്ഷാതിക്കമായ്
  അണികൊണ്‍ട ചുത്തഅനു പൂതിയായ്ച് ചോതിയായ്
  ആര്‍ന്തുമങ് കളവടിവമായ്
  അറ്പുത ചിതാകാച ഞാനഅം പലമാടും
  ആനന്ത നടനമണിയേ.

  • 169. അടിക്കുറിപ്പു 163 കാണ്‍ക.

ஆனந்த நடனப் பதிகம் // ஆனந்த நடனப் பதிகம்

No audios found!