திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తెయ్వత్ తనిత్ తిరుమాలై
teyvat taṉit tirumālai
సివకామవల్లి తుతి
sivakāmavalli tuti
Fifth Thirumurai

076. ఆనంద నటనప్ పతికం
āṉanta naṭaṉap patikam

  పన్నిరుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పరసివా నందపరి పూరణ సతానంద
  పావనా తీతముక్త
  పరమకై వల్యసై తన్యనిష్ కళపూత
  పౌతికా తారయుక్త
  సర్వమఙ్ కళసస్సి తానంద సౌపాక్య
  సాంపవ వినాసరకిత
  సాస్వత పురాతర నిరాతర అపేతవా
  సామకో సరనిరూపా
  తురువకరు ణాకర నిరందర తురందర
  సుకోతయ పతిత్వనిమల
  సుత్తనిత్ తియపరో క్షానుపవ అపరోక్ష
  సోమసే కరసొరూపా
  అరహర సివాయనమ ఎన్ఱుమఱై ఓలమిట్
  టణువళవుం అఱికిలాత
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 2. జోతిమణి యేఅకణ్ టానంద సైతన్య
  సుత్తమణియే అరియనల్
  తురియమణి యేతురియ ముఙ్కటన్ తప్పాల్
  తులఙ్కుమణి యేఉయర్ంద
  జాతిమణి యేసైవ సమయమణి యేసస్సి
  తానంద మానమణియే
  సకజనిలై కాట్టివినై యోట్టిఅరుళ్ నీట్టిఉయర్
  సమరస సుపావమణియే
  నీతిమణి యేనిరు వికఱ్పమణి యేఅన్పర్
  నినైవిలమర్ కటవుణ్మణియే
  నిన్మల సుయంపిర కాసఙ్కులవుం అత్వైత
  నిత్యఆ నందమణియే
  ఆతిమణి యేఎళిల్ అనాతిమణి యేఎనక్
  కన్పుతవుం ఇన్పమణియే
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 3. తేనమర్ పసుఙ్కొన్ఱై మాలైయా టక్కవిన్
  సెయ్యుమతి వేణియాట
  సెయ్యుముప్ పురినూలు మాటనటు వరియురి
  సిఱందాట వేకరత్తిల్
  మానిమిర్న్ తాటఒళిర్ మళువెళున్ తాటమక
  వానాతి తేవరాట
  మామునివర్ ఉరకర్కిన్ నరర్విఞ్సై యరుమాట
  మాల్పిరమ నాటఉణ్మై
  ఞానఅఱి వాళర్తిన మాటఉల కన్నైయాం
  నఙ్కైసివ కామియాట
  నాకముటన్ ఊకమన నాటిఒరు పుఱమాట
  నందిమఱై యోర్కళాట
  ఆనైముక నాటమయి లేఱివిళై యాటుముయర్
  ఆఱుముక నాటమకిళ్వాయ్
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 4. పొయ్యాన వాళ్క్కైయినై మెయ్యాక నంపివీణ్
  పోక్కినన్ నాళైమటవార్
  పోకమే పెరితెనక్ కొణ్టఱి వళిందునిన్
  పొన్నటిక్ కానపణియైస్
  సెయ్యాత పావియేన్ ఎన్నైనీ కైవిటిల్
  సెయ్వతఱి యేన్ఏళైయేన్
  సేయ్సెయ్త పిళైయెలాం తాయ్పొఱుప్ పతుపోల
  సిందైతనిల్ ఎణ్ణిటాయో
  మెయ్యాన నిలైపెఱక్ కైయా లణైత్తరుళ
  వేణ్టుమఱై యాకమత్తిన్
  మేలాన సుత్తసన్ మార్క్కఅను పవసాంద
  మేతైయర్కళ్ పరవివాళ్త్తుం
  ఐయాన నఙ్కొణ్ట తెయ్వమే కఙ్కైఅర
  వంపులియు మాటముటిమేల్
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 5. (పోతారు నాన్ముకప్) పుత్తేళి నాఱ్పెరియ
  పూమియిటై వందునమనాఱ్
  పోకుముయిర్ కళ్వినైయై ఒళిమిన్ఎన్ ఱేకురవర్
  పోతిక్కుం ఉణ్మైమొళియైక్
  కాతార వేపల తరఙ్కేట్టుం నూఱ్కళిఱ్
  కఱ్ఱుంఅఱి వఱ్ఱిరణ్టు
  కణ్కెట్ట కుణ్టైయెన వీణే యలైందిటుం
  కటైయనేన్ ఉయ్వతెన్నాళ్
  మాతావు మాయ్ఞాన వురువుమాయ్ అరుళ్సెయుం
  వళ్ళలే ఉళ్ళముతలే
  మాలాతి తేవర్ముని వోర్పరవి యేతొళుతు
  వాళ్త్తిముటి తాళ్త్తుమున్ఱన్
  ఆతార మానఅం పోరుకత్ తైక్కాట్టి
  యాణ్టరుళ వేణ్టుంఅణిసీర్
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 6. పణ్ణారు మూవర్సొఱ్ పావేఱు కేళ్వియిఱ్
  పణ్పటా ఏళైయిన్సొఱ్
  పావైయుం ఇకళ్ందిటా తేఱ్ఱుమఱై ముటివాన
  పరమార్త్త ఞాననిలైయై
  కణ్ణార నెల్లియఙ్ కనియెనక్ కాట్టినఱ్
  కరుణైసెయ్ తాళావిటిల్
  కటైయనేన్ ఈటేఱుం వకైఎంద నాళ్అరుట్
  కటవుళే కరుణైసెయ్వాయ్
  తణ్ణా రిళంపిఱై తఙ్కుముటి మేన్మేని
  తందఒరు సుందరియైయుం
  తక్కవా మత్తినిటై పస్సైమయి లాంఅరియ
  సత్తియైయుం వైత్తుమకిళ్ఎన్
  అణ్ణాఎన్ అప్పాఎన్ అఱివేఎన్ అన్పేఎన్
  ఱన్పర్ (ఎప్ పొళుతుం) వాళ్త్తుం
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 7. పవమాన ఎళువకైప్ పరప్పాన వేలైయిఱ్
  పసువాన పావిఇన్నుం
  పఱ్ఱాన కుఱ్ఱమతై ఉఱ్ఱలై తురుంపెనప్
  పటరాతు మఱైయనైత్తుం
  ఉవమాన మురైసెయ్య అరితాన సివనిలైయై
  ఉఱ్ఱతనై యొన్ఱివాళుం
  ఉళవాన వళియీ తెనక్కాట్టి అరుళ్సెయ్యిల్
  ఉయ్కువేన్ ముటివాననల్
  తవమాన నెఱిపఱ్ఱి రణ్టఱ్ఱ సుకవారి
  తన్నిల్నినై నాటియెల్లాం
  తానాన సుత్తసన్ మార్క్కఅను పవసాంద
  తఱ్పరర్క ళకనిఱైందే
  అవమాన కరుణైప్పిర కాసనిన్ నరుళ్తనై
  అటియనుక్ కరుళ్సెయ్కువాయ్
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 8. సందతముం అళియామల్ ఒరుపటిత్ తాయిలకు
  సామిసివ కామియిటమార్
  సంపువా మెన్నుమఱై ఆకమత్ తుణివాన
  సత్యమొళి తన్నైనంపి
  ఎందైయే ఎన్ఱఱిఞర్ యావరుం నిన్పుకళై
  ఏత్తివినై తనైమాఱ్ఱియే
  ఇన్పమయ మాయినితు వాళ్ందిటప్ పువియినిటై
  ఏళైయేన్ ఒరువన్అందో
  సిందైయా నతుకలక్ కఙ్కొణ్టు వాటలెన్
  సెప్పువాయ్ వేతనాతి
  తేవర్ముని వర్కరుటర్ కాందరువర్ విఞ్సైయర్
  సిత్తర్కళుం ఏవల్పురియ
  అందణర్కళ్ పలకోటి ముకమనా టప్పిఱఙ్
  కరుణ్ముక విలాసత్తుటన్
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానిఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 9. నీఱణిన్ తొళిర్అక్క మణిపూణ్టు సన్మార్క్క
  నెఱినిఱ్కుం అన్పర్మనమాం
  నిలమీతు వళర్తేవ తారువే నిలైయాన
  నిఱైవే (మెయ్ యరుట్సత్తియాం)
  వీఱణిన్ తళియాత నితియమే ఒళియాత
  విణ్ణే అకణ్టసుత్త
  వెళియే విళఙ్కుపర ఒళియే వరైందిటా
  వేతమే వేతముటివే
  తూఱణిన్ తలైకిన్ఱ పావియేన్ నిన్తిరుత్
  తుణైమలర్త్ తాట్కురియనాయ్త్
  తుయర్తీర్న్ తిళైప్పాఱుం ఇన్పఅం పోతియిల్
  తోయఅరుళ్ పురితికణ్టాయ్
  ఆఱణిన్ తిటువేణి అణ్ణలే అణికులవుం
  అంమైసివ కామియుటనే
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.
 • 10. మణికొణ్ట నెటియఉల కాయ్అతిల్ తఙ్కుంఆన్
  మాక్కళాయ్ ఆన్మాక్కళిన్
  మలమొళిత్ తళియాత పెరువాళ్ వినైత్తరుం
  వళ్ళలాయ్ మాఱామికత్
  తిణికొణ్ట ముప్పురా తికళెరియ నకైకొణ్ట
  తేవాయ్ అకణ్టఞానస్
  సెల్వమాయ్ వేలేందు సేయాయ్ కజాననస్
  సెంమలాయ్ అణైయాకవెం
  పణికొణ్ట కటవుళాయ్క్ కటవుళ రెలాంతొళుం
  పరమపతి యాయ్ఎఙ్కళ్తం
  పరమేట్టి యాయ్ప్పరమ పోతమాయ్ నాతమాయ్
  పరమమో క్షాతిక్కమాయ్
  అణికొణ్ట సుత్తఅను పూతియాయ్స్ సోతియాయ్
  ఆర్ందుమఙ్ కళవటివమాయ్
  అఱ్పుత సితాకాస ఞానఅం పలమాటుం
  ఆనంద నటనమణియే.

  • 169. అటిక్కుఱిప్పు 163 కాణ్క.

ஆனந்த நடனப் பதிகம் // ஆனந்த நடனப் பதிகம்

No audios found!