திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆನಂದ ನಟನಪ್ ಪತಿಕಂ
āṉanta naṭaṉap patikam
ಸಿವ ಪರಂಪೊರುಳ್
siva paramporuḷ
Fifth Thirumurai

077. ಸಿವಕಾಮವಲ್ಲಿ ತುತಿ
sivakāmavalli tuti

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅರಙ್ಕಾಯ ಮನಮಾಯೈ ಅಳಕ್ಕರ್ ಆೞಂ
  ಅಱಿಯಾಮಲ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಙ್ ಕೞುಂದು ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಇರಙ್ಕಾಯೋ ಸಿಱಿತುಂಉಯಿರ್ ಇರಕ್ಕಂ ಇಲ್ಲಾ
  ಎನ್ಮನಮೋ ನಿನ್ಮನಮುಂ ಇಱೈವಿ ಉನ್ಱನ್
  ಉರಙ್ಕಾಣುಂ ಅರಸಿಯಱ್ಕೋಲ್ ಕೊಟುಙ್ಕೋಲ್ ಆನಾಲ್
  ಓಟಿಎಙ್ಕೇ ಪುಕುಂದೆವರುಕ್ ಕುರೈಪ್ಪ ತಂಮಾ
  ತಿರಙ್ಕಾಣಾಪ್ ಪಿಳ್ಳೈಎನತ್ ತಾಯ್ವಿ ಟಾಳೇ
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಎನುಂ ತೆಯ್ವತ್ ತಾಯೇ.
 • ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 2. ತನತ್ತಾಲ್ ಇಯನ್ಱ ತನಿಸ್ಸಪೈಯಿಲ್ ನಟಿಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮಾನ್ ತನಕ್ಕನ್ಱೇ
  ಇನತ್ತಾಲ್ ಉಯರ್ಂದ ಮಣಮಾಲೈ ಇಟ್ಟುಕ್ ಕಳಿತ್ತ ತುರೈಪ್ಪೆಣ್ಣೇ
  ಮನತ್ತಾನ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಕ್ ಕನಿಯೇ ಮಾಲೊಟುಂಓರ್
  ಅನತ್ತಾನ್ ಪುಕೞುಂ ಅಂಮೇಇವ್ ವಟಿಯೇನ್ ಉನಕ್ಕೇ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.
 • 3. ತಿರುವೇ ತಿಕೞುಙ್ ಕಲೈಮಕಳೇ ತಿರುವೇ ಮಲೈಯಾನ್ ತಿರುಮಕಳೇ
  ಉರುವೇ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮೇಮೆಯ್ ಉಣರ್ವಿನ್ ವಣಮೇ ಉಯರ್ಇನ್ಪಕ್
  ಕುರುವೇ ಆತಿತ್ ತನಿತ್ತಾಯೇ ಕುಲವುಂ ಪರೈಯಾಂ ಪೆರುಂದಾಯೇ
  ಮರುವೇ ಮಲರೇ ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿ ಮಣಿಯೇ ವಂದರುಳೇ.
 • 4. ಅರುಳೇ ಅಱಿವೇ ಅನ್ಪೇತೆಳ್ ಳಮುತೇ ಮಾತರ್ ಅರಸೇಮೆಯ್ಪ್
  ಪೊರುಳೇ ತೆರುಳೇ ಮಾಱ್ಱಱಿಯಾಪ್ ಪೊನ್ನೇ ಮಿನ್ನೇ ಪೂಙ್ಕಿಳಿಯೇ
  ಇರುಳೇಯ್ ಮನತ್ತಿಲ್ ಎಯ್ತಾತ ಇನ್ಪಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ ಇವ್ವಟಿಯೇನ್
  ಮರುಳೇ ತವಿರ್ತ್ತ ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿ ನಿನಕ್ಕೇ ವಂದನಮೇ.
 • ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
 • 5. ತರುವಾಯ್ ಇತುನಲ್ ತರುಣಙ್ಕಣ್ ಟಾಯ್ಎನ್ನೈತ್ ತಾಙ್ಕಿಕ್ಕೊಣ್ಟ
  ಕುರುವಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕು ಮಣಿಮನ್ಱ ವಾಣನೈಕ್ ಕೂಟಿಇನ್ಪ
  ಉರುವಾಯ್ಎನ್ ಉಳ್ಳತ್ತಿನ್ ಉಳ್ಳೇ ಅಮರ್ಂದುಳ್ಳ ಉಣ್ಮೈಎಲಾಂ
  ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದ ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿನಿನ್ ಸೀರ್ಅರುಳೇ.

சிவகாமவல்லி துதி // சிவகாமவல்லி துதி

No audios found!