திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആനന്ത നടനപ് പതികം
āṉanta naṭaṉap patikam
ചിവ പരംപൊരുള്‍
siva paramporuḷ
Fifth Thirumurai

077. ചിവകാമവല്‍ലി തുതി
sivakāmavalli tuti

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരങ്കായ മനമായൈ അളക്കര്‍ ആഴം
  അറിയാമല്‍ കാലിട്ടിങ് കഴുന്തു കിന്‍റേന്‍
  ഇരങ്കായോ ചിറിതുംഉയിര്‍ ഇരക്കം ഇല്‍ലാ
  എന്‍മനമോ നിന്‍മനമും ഇറൈവി ഉന്‍റന്‍
  ഉരങ്കാണും അരചിയറ്കോല്‍ കൊടുങ്കോല്‍ ആനാല്‍
  ഓടിഎങ്കേ പുകുന്തെവരുക് കുരൈപ്പ തംമാ
  തിരങ്കാണാപ് പിള്‍ളൈഎനത് തായ്വി ടാളേ
  ചിവകാമ വല്‍ലിഎനും തെയ്വത് തായേ.
 • അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 2. തനത്താല്‍ ഇയന്‍റ തനിച്ചപൈയില്‍ നടിക്കും പെരുമാന്‍ തനക്കന്‍റേ
  ഇനത്താല്‍ ഉയര്‍ന്ത മണമാലൈ ഇട്ടുക് കളിത്ത തുരൈപ്പെണ്‍ണേ
  മനത്താന്‍ വിളങ്കും ചിവകാമ വല്‍ലിക് കനിയേ മാലൊടുംഓര്‍
  അനത്താന്‍ പുകഴും അംമേഇവ് വടിയേന്‍ ഉനക്കേ അടൈക്കലമേ.
 • 3. തിരുവേ തികഴുങ് കലൈമകളേ തിരുവേ മലൈയാന്‍ തിരുമകളേ
  ഉരുവേ ഇച്ചൈ മയമേമെയ് ഉണര്‍വിന്‍ വണമേ ഉയര്‍ഇന്‍പക്
  കുരുവേ ആതിത് തനിത്തായേ കുലവും പരൈയാം പെരുന്തായേ
  മരുവേ മലരേ ചിവകാമ വല്‍ലി മണിയേ വന്തരുളേ.
 • 4. അരുളേ അറിവേ അന്‍പേതെള്‍ ളമുതേ മാതര്‍ അരചേമെയ്പ്
  പൊരുളേ തെരുളേ മാറ്ററിയാപ് പൊന്‍നേ മിന്‍നേ പൂങ്കിളിയേ
  ഇരുളേയ് മനത്തില്‍ എയ്താത ഇന്‍പപ് പെരുക്കേ ഇവ്വടിയേന്‍
  മരുളേ തവിര്‍ത്ത ചിവകാമ വല്‍ലി നിനക്കേ വന്തനമേ.
 • കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
 • 5. തരുവായ് ഇതുനല്‍ തരുണങ്കണ്‍ ടായ്എന്‍നൈത് താങ്കിക്കൊണ്‍ട
  കുരുവായ് വിളങ്കു മണിമന്‍റ വാണനൈക് കൂടിഇന്‍പ
  ഉരുവായ്എന്‍ ഉള്‍ളത്തിന്‍ ഉള്‍ളേ അമര്‍ന്തുള്‍ള ഉണ്‍മൈഎലാം
  തിരുവായ് മലര്‍ന്ത ചിവകാമ വല്‍ലിനിന്‍ ചീര്‍അരുളേ.

சிவகாமவல்லி துதி // சிவகாமவல்லி துதி

No audios found!