திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆనంద నటనప్ పతికం
āṉanta naṭaṉap patikam
సివ పరంపొరుళ్
siva paramporuḷ
Fifth Thirumurai

077. సివకామవల్లి తుతి
sivakāmavalli tuti

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అరఙ్కాయ మనమాయై అళక్కర్ ఆళం
  అఱియామల్ కాలిట్టిఙ్ కళుందు కిన్ఱేన్
  ఇరఙ్కాయో సిఱితుంఉయిర్ ఇరక్కం ఇల్లా
  ఎన్మనమో నిన్మనముం ఇఱైవి ఉన్ఱన్
  ఉరఙ్కాణుం అరసియఱ్కోల్ కొటుఙ్కోల్ ఆనాల్
  ఓటిఎఙ్కే పుకుందెవరుక్ కురైప్ప తంమా
  తిరఙ్కాణాప్ పిళ్ళైఎనత్ తాయ్వి టాళే
  సివకామ వల్లిఎనుం తెయ్వత్ తాయే.
 • అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 2. తనత్తాల్ ఇయన్ఱ తనిస్సపైయిల్ నటిక్కుం పెరుమాన్ తనక్కన్ఱే
  ఇనత్తాల్ ఉయర్ంద మణమాలై ఇట్టుక్ కళిత్త తురైప్పెణ్ణే
  మనత్తాన్ విళఙ్కుం సివకామ వల్లిక్ కనియే మాలొటుంఓర్
  అనత్తాన్ పుకళుం అంమేఇవ్ వటియేన్ ఉనక్కే అటైక్కలమే.
 • 3. తిరువే తికళుఙ్ కలైమకళే తిరువే మలైయాన్ తిరుమకళే
  ఉరువే ఇస్సై మయమేమెయ్ ఉణర్విన్ వణమే ఉయర్ఇన్పక్
  కురువే ఆతిత్ తనిత్తాయే కులవుం పరైయాం పెరుందాయే
  మరువే మలరే సివకామ వల్లి మణియే వందరుళే.
 • 4. అరుళే అఱివే అన్పేతెళ్ ళముతే మాతర్ అరసేమెయ్ప్
  పొరుళే తెరుళే మాఱ్ఱఱియాప్ పొన్నే మిన్నే పూఙ్కిళియే
  ఇరుళేయ్ మనత్తిల్ ఎయ్తాత ఇన్పప్ పెరుక్కే ఇవ్వటియేన్
  మరుళే తవిర్త్త సివకామ వల్లి నినక్కే వందనమే.
 • కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
 • 5. తరువాయ్ ఇతునల్ తరుణఙ్కణ్ టాయ్ఎన్నైత్ తాఙ్కిక్కొణ్ట
  కురువాయ్ విళఙ్కు మణిమన్ఱ వాణనైక్ కూటిఇన్ప
  ఉరువాయ్ఎన్ ఉళ్ళత్తిన్ ఉళ్ళే అమర్ందుళ్ళ ఉణ్మైఎలాం
  తిరువాయ్ మలర్ంద సివకామ వల్లినిన్ సీర్అరుళే.

சிவகாமவல்லி துதி // சிவகாமவல்லி துதி

No audios found!