திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தெய்வத் தனித் திருமாலை
teyvat taṉit tirumālai
சிவகாமவல்லி துதி
sivakāmavalli tuti
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

076. ஆனந்த நடனப் பதிகம்
āṉanta naṭaṉap patikam

No audios found!