திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पिरार्त्तऩैप् पतिकम्
pirārttaṉaip patikam
सिन्दैत् तिरुप्पतिकम्
sintait tiruppatikam
Second Thirumurai

074. तिरुप्पुकऱ् पतिकम्
tiruppukaṟ patikam

  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वेकमुऱु नॆञ्स मॆलिवुम् ऎळियेऩ्ऱऩ्
  तेक मॆलिवुम् तॆरिन्दुम् इरङ्कायेल्
  माक नतियुम् मतियुम् वळर्सटैऎम्
  एक इऩिमऱ् ऱॆऩक्कार् इरङ्कुवरे.
 • 2. कळ्ळ मऩत्तुक् कटैयोर्पाल् नाणुऱुम्ऎऩ्
  उळ्ळ मॆलिवुम् उटल्मॆलिवुम् कण्टिरुन्दुम्
  ऎळ्ळिऩ् अळवुम् इरङ्कि अरुळायेल्
  ऎळ्ळुम् उलकिल् ऎऩक्कार् इरङ्कुवरे.
 • 3. पॊऩ्ऩै वळर्प्पारैप् पोऱ्ऱामल् ऎम्पॆरुमाऩ्
  उऩ्ऩैमतित् तुऩ्ऩुऱुम्ऎऩ् उळ्ळम् अऱिन्दिरुन्दुम्
  अऩ्ऩैयिऩुम् साल अरुळ्वोय् अरुळायेल्
  ऎऩ्ऩै मुकम्पार्त् तॆऩक्कार् इरङ्कुवरे.
 • 4. तुऩ्ऩुटैय वियाक्किरमत् तोलुटैयाऩ् ताऩिरुक्कप्
  पॊऩ्ऩुटैयार् पक्कम् पुकुवाऩेऩ् ऎऩ्ऱिरुप्पेऩ्
  तऩ्ऩुटैय तुऩ्पम् तविर्त्तिङ् करुळायेल्
  ऎऩ्ऩुटैयाय् मऱ्ऱिङ् कॆऩक्कार् इरङ्कुवरे.
 • 5. वऩ्कण्णर् तम्मै मतियातुऩ् पॊऩ्ऩटियिऩ्
  तऩ्कण् अटियेऩ्तऩ् सञ्सलवऩ् नॆञ्सकत्तिऩ्
  पुऩ्कण् उऴल्वैप् पुकल्किऩ्ऱेऩ् कात्तिलैयेल्
  ऎऩ्कण् अऩैयाय् ऎऩक्कार् इरङ्कुवरे.
 • 6. तोऩ्ऱुवतुम् माय्वतुम्आम् सूऴ्स्सियिटैप् पट्टलैन्दु
  माऩ्ऱुकॊळुम् तेवर् मरपै मतियामे
  साऩ्ऱुकॊळुम् निऩ्ऩैस् सरणटैन्देऩ् नायेऩै
  एऩ्ऱुकॊळाय् ऎऩ्ऩिल् ऎऩक्कार् इरङ्कुवरे.
 • 7. तीतुमुऱ्ऱुम् नाळुम् सॆयिऩुम् पॊऱुत्तरुळुम्
  सातुमुऱ्ऱुम् सूऴ्न्द तयानितिनी ऎऩ्ऱटैन्देऩ्
  कोतुमुऱ्ऱुम् तीरक् कुऱियायेल् नऩ्मैऎऩ्प
  तेतुम्अऱ्ऱ पाविक् कॆवर्ताऩ् इरङ्कुवरे.
 • 8. तुऩ्ऱियमा पातकत्तोऩ् सूऴ्विऩैयै ओर्कणत्तिल्
  अऩ्ऱुतविर्त् ताण्ट अरुट्कटल्नी ऎऩ्ऱटुत्तेऩ्
  कऩ्ऱुऱुम्ऎऩ् कण्कलक्कम् कण्टुम् इरङ्कायेल्
  ऎऩ्ऱुम्उळाय् मऱ्ऱिङ् कॆवर्ताऩ् इरङ्कुवरे.
 • 9. कोटामे पऩ्ऱितरुम् कुट्टिकट्कुत् तायाकि
  वाटा मुलैकॊटुत्त वळ्ळल्ऎऩ नाऩ्अटुत्तेऩ्
  वाटाऎऩ् ऱुऩ्अरुळिल् वाऴ्वाऩ् अरुळिलैयेल्
  ईटारुम् इल्लाय् ऎऩक्कार् इरङ्कुवरे.
 • 10. कल्ला नटैयेऩ् करुणैयिलेऩ् आऩालुम्
  नल्लार् पुकऴुम् नमस्सिवा यप्पॆयरे
  अल्लातु पऱ्ऱॊऩ् ऱऱियेऩ् अरुळायेल्
  ऎल्लाम् उटैयाय् ऎऩक्कार् इरङ्कुवरे.

திருப்புகற் பதிகம் // திருப்புகற் பதிகம்