திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुप्पुकऱ् पतिकम्
tiruppukaṟ patikam
उय्कैत् तिरुप्पतिकम्
uykait tiruppatikam
Second Thirumurai

075. सिन्दैत् तिरुप्पतिकम्
sintait tiruppatikam

  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. विटैआर्क्कुम् कॊटिउटैय वित्तकऎऩ् ऱुऩ्अटियिऩ्
  इटैआर्त्तु निऩ्ऱऴुम्इव् एऴैमुकम् पारामे
  नटैआर्क्कुम् वाऴ्क्कैयिले नल्कुरवोर्क् कीयात
  उटैयार्क्को ऎऩ्ऩै उटैयाय् उतवुवते.
 • 2. कऱ्ऱे अऱियाक् कटैप्पुलैयेऩ् आऩालुम्
  उऱ्ऱेनिऩ् तऩ्ऩैनिऩैन् तोतुकिऩ्ऱेऩ् अल्लामे
  मऱ्ऱेतुम् तेऱेऩ्ऎऩ् वऩ्तुयर्तीर्न् तुळ्कुळिरस्
  सऱ्ऱे इरङ्कित् तयवुसॆय्ताल् आकातो.
 • 3. कल्ला रॊटुम्तिरिन्दॆऩ् कण्णेनिऩ् ताळ्वऴुत्तुम्
  नल्लार् तमैक्काण नाणुकिऩ्ऱेऩ् आऩालुम्
  वल्लाय्निऩ् तऩ्ऩैअऩ्ऱि मऱ्ऱॊऩ् ऱऱियेऩ्नाऩ्
  ऎल्लाम् अऱिवाय्क् कितऩैइयम् पल्ऎऩ्ऩे.
 • 4. कळ्ळनॆऱि कॊळ्ळुम् कटैनायेऩ् ऎऩ्ऩिऩुम्निऩ्
  वळ्ळल् मलर्त्ताळे वऴुत्तुकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऩुटैय
  उळ्ळ मॆलिवो टुटल्मॆलिवुम् कण्टुम्अन्दो
  ऎळ्ळळवुम् ऎन्दाय् इरङ्का तिरुन्दऩैये.
 • 5. सीर्तुणैयार् तेटुम् सिवऩेनिऩ् तऩ्ऩैअऩ्ऱि
  ओर्तुणैयुम् इल्लेऩ्निऩ् ऒण्पॊऱ् पतम्अऱिय
  कार्तुणैया नाटुम् कलापिऎऩ नाटुकिऩ्ऱेऩ्
  आर्तुणैऎऩ् ऱैया अकल इरुन्दऩैये.
 • 6. पेय्अऩैया रोटुम् पिऴैपुरिन्देऩ् आऩालुम्
  नाय्अऩैयेऩ् निऩ्ऩुटैय नामम् नविऱ्ऱुकिऩ्ऱेऩ्
  तीअऩैय तुऩ्पिल् तिकैक्किऩ्ऱेऩ् कण्टिरुन्दुम्
  ताय्अऩैयाय् सऱ्ऱुम् तयवु पुरिन्दिलैये.
 • 7. वॆळ्ळ मरुवुम् विरिसटैयाय् ऎऩ्ऩुटैय
  उळ्ळ विरिवुम् उटल्मॆलिवुम् कण्टिरुन्दुम्
  तळ्ळरिय निऩ्ऩरुळ्ओर् सऱ्ऱुम् पुरियामे
  कळ्ळविऩैक् कॆऩ्उळत्तैक् कैकाट्टि निऩ्ऱऩैये.
 • 8. ऎऩ्ऩुरिमैत् ताय्क्कुम् इऩियाय्निऩ् ऐन्दॆऴुत्तै
  उऩ्ऩुनिलैक् कॆऩ्ऩै उरित्ताक्क वेण्टुतियेल्
  मऩ्ऩुलकिल् पॊऩ्ऩुटैयार् वायिल्तऩैक् कात्तयर्न्देऩ्
  तऩ्ऩुटैय ऎण्णन् तऩैमुटिक्क वेण्टुवते.
 • 9. कुऱ्ऱम्ऎलाम् नल्ल कुणमाकक् कॊण्टरुळुम्
  उऱ्ऱतुणै नीयेमऱ् ऱोर्तुणैयुम् इल्लैऎऩ्ऱे
  नऱ्ऱलैमै याम्उऩतु नामम् नविल्किऩ्ऱेऩ्
  कऱ्ऱवऩे ऎऩ्ऱऩैनी कैविटिल्ऎऩ् सॆय्वेऩे.
 • 10. अऱियाप् परुवत् तऱिवुऱुत्ति आट्कॊण्ट
  नॆऱियाऩे निऩ्आणै निऩ्आणै निऩ्आणै
  पॊऱियार्निऩ् नामम् पुकलुवते अऩ्ऱिमऱ्ऱै
  वॆऱियार्वऩ् नाममॊऩ्ऱुम् वेण्टेऩ्नाऩ् वेण्टेऩे.

சிந்தைத் திருப்பதிகம் // சிந்தைத் திருப்பதிகம்