திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವಟಿ ಸೂಟ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
ಏೞೈಮೈಯಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
Fifth Thirumurai

022. ಆಱ್ಱಾ ವಿರಕ್ಕಂ
āṟṟā virakkam

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಣಿಕೈ ಮಲೈಯೈಸ್ ಸಾರೇನೋ ಸಾಮಿ ಅೞಕೈಪ್ ಪಾರೇನೋ
  ಪಿಣಿಕೈ ಯಱೈಯೈಪ್ ಪೇರೇನೋ ಪೇರಾ ಅನ್ಪು ಕೂರೇನೋ
  ಅಣಿಸೆಯ್ ಅರುಳ್ನೀರ್ ಆರೇನೋ ಆಱಾತ್ ತಾಕಂ ತೀರೇನೋ
  ಪಣಿಸೆಯ್ ತೊೞುಂಪಿಲ್ ಸೇರೇನೋ ಪಾರ್ಮೀ ತಿರಙ್ಕುಂ ನೀರೇನೇ.
 • 2. ಎಳಿಯೇನ್ ಎನ್ನ ಇರುಪ್ಪಾರೋ ಏೞೈಕ್ ಕಿರಙ್ಕುಂ ವಿರುಪ್ಪಾರೋ
  ಅಳಿಯೇನ್ ಪೇರ್ನೆಞ್ ಸಿರುಪ್ಪಾರೋ ಅೞಿಯಾಕ್ ಕಾಮಂ ತಿರುಪ್ಪಾರೋ
  ಕಳಿಯೇನ್ ಎನ್ನ ಉರುಪ್ಪಾರೋ ಕರುತುಂ ಅರುಟ್ಕುಕ್ ಕರುಪ್ಪಾರೋ
  ತೆಳಿಯೇನ್ ಯಾನ್ಎನ್ ಸೆಯ್ಕೇನೇ ತೆನ್ಪಾಲ್ ತಣಿಕೈಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಾರೇ.
 • 3. ಸೆಯ್ಕೊಳ್ ತಣಿಕೈ ನಾಟೇನೋ ಸೆವ್ವೇಳ್ ಪುಕೞೈಪ್ ಪಾಟೇನೋ
  ಕೈಕಳ್ ಕೂಪ್ಪಿ ಆಟೇನೋ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲಿಲ್ ನೀಟೇನೋ
  ಮೆಯ್ಕೊಳ್ ಪುಳಕಂ ಮೂಟೇನೋ ಮೆಯ್ಅನ್ ಪರ್ಕಳ್ಪಾಲ್ ಕೂಟೇನೋ
  ಪೊಯ್ಕೊಳ್ ಉಲಕೋ ಟೂಟೇನೋ ಪುವಿಮೀ ತಿರುಕಾಲ್ ಮಾಟೇನೇ.
 • 4. ವಂದೆನ್ ಎತಿರಿಲ್ ನಿಲ್ಲಾರೋ ಮಕಿೞ ಒರುಸೊಲ್ ಸೊಲ್ಲಾರೋ
  ಮುಂದಂ ಮತನೈ ವೆಲ್ಲಾರೋ ಮೋಕಂ ತೀರಪ್ ಪುಲ್ಲಾರೋ
  ಕಂದನ್ ಎನುಂಪೇರ್ ಅಲ್ಲಾರೋ ಕರುಣೈ ನೆಞ್ಸಂ ಕಲ್ಲಾರೋ
  ಸಂದತ್ ತಣಿಕೈ ಇಲ್ಲಾರೋ ಸಕತ್ತಿಲ್ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲಾರೇ.
 • 5. ನಾಟ್ಟುಂ ತಣಿಕೈ ನಣ್ಣೇನೋ ನಾತನ್ ಪುಕೞೈ ಎಣ್ಣೇನೋ
  ಕೂಟ್ಟುಂ ತೊೞುಂಪು ಪಣ್ಣೇನೋ ಕುಱೈಯಾ ಅರುಳ್ನೀರ್ ಉಣ್ಣೇನೋ
  ಸೂಟ್ಟುಂ ಮಯಕ್ಕೈ ಮಣ್ಣೇನೋ ತೊೞುಂಪರ್ ಇಟತ್ತೈ ಅಣ್ಣೇನೋ
  ಕಾಟ್ಟುಂ ಅವರ್ತಾಳ್ ಕಣ್ಣೇನೋ ಕೞಿಯಾ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಪ್ ಪುಣ್ಣೇನೇ.
 • 6. ಕಾಮಪ್ ಪಯಲೈತ್ ತಟುಪ್ಪಾರೋ ಕಟಪ್ಪ ಮಲರ್ತ್ತಾರ್ ಕೊಟುಪ್ಪಾರೋ
  ಏಮತ್ ತನತ್ತೈಕ್ ಕಟುಪ್ಪಾರೋ ಎನ್ಮೇಲ್ ಅನ್ಪೈ ವಿಟುಪ್ಪಾರೋ
  ಮಾಮಱ್ ಱೊರುವೀ ಟಟುಪ್ಪಾರೋ ಮನತ್ತಿಲ್ ಕೋಪಂ ತೊಟುಪ್ಪಾರೋ
  ತಾಮತ್ ತಾೞ್ವೈಕ್ ಕೆಟುಪ್ಪಾರೋ ತಣಿಕೈ ತನಿಲ್ವೇಲ್ ಎಟುಪ್ಪಾರೇ.
 • 7. ಕಾವಿ ಮಲೈಕ್ಕಣ್ ವತಿಯೇನೋ ಕಣ್ಣುಳ್ ಮಣಿಯೈತ್ ತುತಿಯೇನೋ
  ಪಾವಿ ಮಯಲೈ ಮಿತಿಯೇನೋ ಪರಮಾನಂದತ್ ತುತಿಯಯೇನೋ
  ಓವಿಲ್ ಅರುಳೈಪ್ ಪತಿಯೇನೋ ಉಯರ್ಂದ ತೊೞುಂಪಿಲ್ ಕತಿಯೇನೋ
  ತಾವಿಲ್ ಸುಕತ್ತೈ ಮತಿಯೇನೋ ಸಱ್ಱುಂ ಪಯನಿಲ್ ಓತಿಯೇನೇ.
 • 8. ವರುಂದುಂ ತನಿಮುನ್ ಮನ್ನಾರೋ ವರುತ್ತಂ ಉನಕ್ಕೇನ್ ಎನ್ನಾರೋ
  ಇರುಂದೆನ್ ಇಟತ್ತೇ ತುನ್ನಾರೋ ಇಣೈತ್ತಾಳ್ ಈಯ ಉನ್ನಾರೋ
  ಪೊರುಂದಿಙ್ ಕಯಲಾರ್ ಅನ್ನಾರೋ ಪೊರುಳ್ಈ ತೆನ್ಱು ಪನ್ನಾರೋ
  ಸೆರುಂದಿ ಮಲರುಂ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈತ್ ತೇವರ್ ಎವರ್ಕ್ಕುಂ ಮುನ್ನಾರೇ.
 • 9. ತಣಿಕಾ ಸಲಂಪೋಯ್ತ್ ತೞೈಯೇನೋ ಸಾಮಿ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ವಿೞೈಯೇನೋ
  ಪಣಿಕಾ ತಲಿತ್ತುಪ್ ಪಿೞೈಯೇನೋ ಪಾಟಿ ಮನತು ಕುೞೈಯೇನೋ
  ತಿಣಿಕಾಣ್ ಉಲಕೈ ಅೞೈಯೇನೋ ಸೇರ್ಂದವ್ ವೀಟ್ಟುಳ್ ನುೞೈಯೇನೋ
  ಪಿಣಿಕಾಣ್ ಉಲಕಿಲ್ ಪಿಱಂದುೞನ್ಱೇ ಪೇತುಱ್ ಱಲೈಯುಂ ಪೞೈಯೇನೇ.
 • 10. ಮನ್ನುಂ ಕುವಳೈ ಈಯಾರೋ ಮತವೇಳ್ ಮತತ್ತೈಕ್ ಕಾಯಾರೋ
  ಇನ್ನುಂ ಕೋಪಂ ಓಯಾರೋ ಎನ್ತಾಯ್ ತನಕ್ಕುತ್ ತಾಯಾರೋ
  ತುನ್ನುಂ ಇರಕ್ಕಂ ತೋಯಾರೋ ತುಕಳೇನ್ ತುಯರೈ ಆಯಾರೋ
  ಪನ್ನುಂ ವಳಙ್ಕಳ್ ಸೆಱಿಂದೋಙ್ಕುಂ ಪಣೈಕೊಳ್ ತಣಿಕೈತ್ ತೂಯಾರೇ.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரக்கம்