திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവടി ചൂട വിഴൈതല്‍
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
ഏഴൈമൈയിന്‍ ഇരങ്കല്‍
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
Fifth Thirumurai

022. ആറ്റാ വിരക്കം
āṟṟā virakkam

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തണികൈ മലൈയൈച് ചാരേനോ ചാമി അഴകൈപ് പാരേനോ
  പിണികൈ യറൈയൈപ് പേരേനോ പേരാ അന്‍പു കൂരേനോ
  അണിചെയ് അരുള്‍നീര്‍ ആരേനോ ആറാത് താകം തീരേനോ
  പണിചെയ് തൊഴുംപില്‍ ചേരേനോ പാര്‍മീ തിരങ്കും നീരേനേ.
 • 2. എളിയേന്‍ എന്‍ന ഇരുപ്പാരോ ഏഴൈക് കിരങ്കും വിരുപ്പാരോ
  അളിയേന്‍ പേര്‍നെഞ് ചിരുപ്പാരോ അഴിയാക് കാമം തിരുപ്പാരോ
  കളിയേന്‍ എന്‍ന ഉരുപ്പാരോ കരുതും അരുട്കുക് കരുപ്പാരോ
  തെളിയേന്‍ യാന്‍എന്‍ ചെയ്കേനേ തെന്‍പാല്‍ തണികൈപ് പൊരുപ്പാരേ.
 • 3. ചെയ്കൊള്‍ തണികൈ നാടേനോ ചെവ്വേള്‍ പുകഴൈപ് പാടേനോ
  കൈകള്‍ കൂപ്പി ആടേനോ കരുണൈക് കടലില്‍ നീടേനോ
  മെയ്കൊള്‍ പുളകം മൂടേനോ മെയ്അന്‍ പര്‍കള്‍പാല്‍ കൂടേനോ
  പൊയ്കൊള്‍ ഉലകോ ടൂടേനോ പുവിമീ തിരുകാല്‍ മാടേനേ.
 • 4. വന്തെന്‍ എതിരില്‍ നില്‍ലാരോ മകിഴ ഒരുചൊല്‍ ചൊല്‍ലാരോ
  മുന്തം മതനൈ വെല്‍ലാരോ മോകം തീരപ് പുല്‍ലാരോ
  കന്തന്‍ എനുംപേര്‍ അല്‍ലാരോ കരുണൈ നെഞ്ചം കല്‍ലാരോ
  ചന്തത് തണികൈ ഇല്‍ലാരോ ചകത്തില്‍ എല്‍ലാം വല്‍ലാരേ.
 • 5. നാട്ടും തണികൈ നണ്‍ണേനോ നാതന്‍ പുകഴൈ എണ്‍ണേനോ
  കൂട്ടും തൊഴുംപു പണ്‍ണേനോ കുറൈയാ അരുള്‍നീര്‍ ഉണ്‍ണേനോ
  ചൂട്ടും മയക്കൈ മണ്‍ണേനോ തൊഴുംപര്‍ ഇടത്തൈ അണ്‍ണേനോ
  കാട്ടും അവര്‍താള്‍ കണ്‍ണേനോ കഴിയാ വാഴ്ക്കൈപ് പുണ്‍ണേനേ.
 • 6. കാമപ് പയലൈത് തടുപ്പാരോ കടപ്പ മലര്‍ത്താര്‍ കൊടുപ്പാരോ
  ഏമത് തനത്തൈക് കടുപ്പാരോ എന്‍മേല്‍ അന്‍പൈ വിടുപ്പാരോ
  മാമറ് റൊരുവീ ടടുപ്പാരോ മനത്തില്‍ കോപം തൊടുപ്പാരോ
  താമത് താഴ്വൈക് കെടുപ്പാരോ തണികൈ തനില്‍വേല്‍ എടുപ്പാരേ.
 • 7. കാവി മലൈക്കണ്‍ വതിയേനോ കണ്‍ണുള്‍ മണിയൈത് തുതിയേനോ
  പാവി മയലൈ മിതിയേനോ പരമാനന്തത് തുതിയയേനോ
  ഓവില്‍ അരുളൈപ് പതിയേനോ ഉയര്‍ന്ത തൊഴുംപില്‍ കതിയേനോ
  താവില്‍ ചുകത്തൈ മതിയേനോ ചറ്റും പയനില്‍ ഓതിയേനേ.
 • 8. വരുന്തും തനിമുന്‍ മന്‍നാരോ വരുത്തം ഉനക്കേന്‍ എന്‍നാരോ
  ഇരുന്തെന്‍ ഇടത്തേ തുന്‍നാരോ ഇണൈത്താള്‍ ഈയ ഉന്‍നാരോ
  പൊരുന്തിങ് കയലാര്‍ അന്‍നാരോ പൊരുള്‍ഈ തെന്‍റു പന്‍നാരോ
  ചെരുന്തി മലരും തിരുത്തണികൈത് തേവര്‍ എവര്‍ക്കും മുന്‍നാരേ.
 • 9. തണികാ ചലംപോയ്ത് തഴൈയേനോ ചാമി തിരുത്താള്‍ വിഴൈയേനോ
  പണികാ തലിത്തുപ് പിഴൈയേനോ പാടി മനതു കുഴൈയേനോ
  തിണികാണ്‍ ഉലകൈ അഴൈയേനോ ചേര്‍ന്തവ് വീട്ടുള്‍ നുഴൈയേനോ
  പിണികാണ്‍ ഉലകില്‍ പിറന്തുഴന്‍റേ പേതുറ് റലൈയും പഴൈയേനേ.
 • 10. മന്‍നും കുവളൈ ഈയാരോ മതവേള്‍ മതത്തൈക് കായാരോ
  ഇന്‍നും കോപം ഓയാരോ എന്‍തായ് തനക്കുത് തായാരോ
  തുന്‍നും ഇരക്കം തോയാരോ തുകളേന്‍ തുയരൈ ആയാരോ
  പന്‍നും വളങ്കള്‍ ചെറിന്തോങ്കും പണൈകൊള്‍ തണികൈത് തൂയാരേ.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரக்கம்