திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువటి సూట విళైతల్
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
ఏళైమైయిన్ ఇరఙ్కల్
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
Fifth Thirumurai

022. ఆఱ్ఱా విరక్కం
āṟṟā virakkam

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తణికై మలైయైస్ సారేనో సామి అళకైప్ పారేనో
  పిణికై యఱైయైప్ పేరేనో పేరా అన్పు కూరేనో
  అణిసెయ్ అరుళ్నీర్ ఆరేనో ఆఱాత్ తాకం తీరేనో
  పణిసెయ్ తొళుంపిల్ సేరేనో పార్మీ తిరఙ్కుం నీరేనే.
 • 2. ఎళియేన్ ఎన్న ఇరుప్పారో ఏళైక్ కిరఙ్కుం విరుప్పారో
  అళియేన్ పేర్నెఞ్ సిరుప్పారో అళియాక్ కామం తిరుప్పారో
  కళియేన్ ఎన్న ఉరుప్పారో కరుతుం అరుట్కుక్ కరుప్పారో
  తెళియేన్ యాన్ఎన్ సెయ్కేనే తెన్పాల్ తణికైప్ పొరుప్పారే.
 • 3. సెయ్కొళ్ తణికై నాటేనో సెవ్వేళ్ పుకళైప్ పాటేనో
  కైకళ్ కూప్పి ఆటేనో కరుణైక్ కటలిల్ నీటేనో
  మెయ్కొళ్ పుళకం మూటేనో మెయ్అన్ పర్కళ్పాల్ కూటేనో
  పొయ్కొళ్ ఉలకో టూటేనో పువిమీ తిరుకాల్ మాటేనే.
 • 4. వందెన్ ఎతిరిల్ నిల్లారో మకిళ ఒరుసొల్ సొల్లారో
  ముందం మతనై వెల్లారో మోకం తీరప్ పుల్లారో
  కందన్ ఎనుంపేర్ అల్లారో కరుణై నెఞ్సం కల్లారో
  సందత్ తణికై ఇల్లారో సకత్తిల్ ఎల్లాం వల్లారే.
 • 5. నాట్టుం తణికై నణ్ణేనో నాతన్ పుకళై ఎణ్ణేనో
  కూట్టుం తొళుంపు పణ్ణేనో కుఱైయా అరుళ్నీర్ ఉణ్ణేనో
  సూట్టుం మయక్కై మణ్ణేనో తొళుంపర్ ఇటత్తై అణ్ణేనో
  కాట్టుం అవర్తాళ్ కణ్ణేనో కళియా వాళ్క్కైప్ పుణ్ణేనే.
 • 6. కామప్ పయలైత్ తటుప్పారో కటప్ప మలర్త్తార్ కొటుప్పారో
  ఏమత్ తనత్తైక్ కటుప్పారో ఎన్మేల్ అన్పై విటుప్పారో
  మామఱ్ ఱొరువీ టటుప్పారో మనత్తిల్ కోపం తొటుప్పారో
  తామత్ తాళ్వైక్ కెటుప్పారో తణికై తనిల్వేల్ ఎటుప్పారే.
 • 7. కావి మలైక్కణ్ వతియేనో కణ్ణుళ్ మణియైత్ తుతియేనో
  పావి మయలై మితియేనో పరమానందత్ తుతియయేనో
  ఓవిల్ అరుళైప్ పతియేనో ఉయర్ంద తొళుంపిల్ కతియేనో
  తావిల్ సుకత్తై మతియేనో సఱ్ఱుం పయనిల్ ఓతియేనే.
 • 8. వరుందుం తనిమున్ మన్నారో వరుత్తం ఉనక్కేన్ ఎన్నారో
  ఇరుందెన్ ఇటత్తే తున్నారో ఇణైత్తాళ్ ఈయ ఉన్నారో
  పొరుందిఙ్ కయలార్ అన్నారో పొరుళ్ఈ తెన్ఱు పన్నారో
  సెరుంది మలరుం తిరుత్తణికైత్ తేవర్ ఎవర్క్కుం మున్నారే.
 • 9. తణికా సలంపోయ్త్ తళైయేనో సామి తిరుత్తాళ్ విళైయేనో
  పణికా తలిత్తుప్ పిళైయేనో పాటి మనతు కుళైయేనో
  తిణికాణ్ ఉలకై అళైయేనో సేర్ందవ్ వీట్టుళ్ నుళైయేనో
  పిణికాణ్ ఉలకిల్ పిఱందుళన్ఱే పేతుఱ్ ఱలైయుం పళైయేనే.
 • 10. మన్నుం కువళై ఈయారో మతవేళ్ మతత్తైక్ కాయారో
  ఇన్నుం కోపం ఓయారో ఎన్తాయ్ తనక్కుత్ తాయారో
  తున్నుం ఇరక్కం తోయారో తుకళేన్ తుయరై ఆయారో
  పన్నుం వళఙ్కళ్ సెఱిందోఙ్కుం పణైకొళ్ తణికైత్ తూయారే.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரக்கம்