திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவடி சூட விழைதல்
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
ஏழைமையின் இரங்கல்
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

022. ஆற்றா விரக்கம்
āṟṟā virakkam