திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पॊतुत् तऩित् तिरुवॆण्पा
potut taṉit tiruveṇpā
तऩित् तिरुप्पुलम्पल्
taṉit tiruppulampal
Second Thirumurai

090. तिरुक्कुऱिप्पु नाट्टम्
tirukkuṟippu nāṭṭam

  आसिरियत् तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. आऱ्ऱुक् केपिऱैक् कीऱ्ऱुक् केसटै
  आक्किस् सेवटि तूक्कि आरुयिर्प्
  पेऱ्ऱुक्के नटिप्पाय् मणिमऩ्ऱिल् पॆरुन्दकैये
  सोऱ्ऱुक् केइतञ् सॊल्लिप् पेतैयर्
  सूऴल् वाय्त्तुयर् सूऴ्न्दु मेऱ्ऱिसैक्
  काऱ्ऱुक्के कऱङ्काय्स् सुऴऩ्ऱेऩैक् करुतुतियो.
 • 2. ञालत् तार्तमैप् पोलत् ताम्इङ्कु
  नण्णु वार्निऩ्ऩै ऎण्णु वार्मिकु
  सीलत्तार् सिवमे ऎवैयुम्ऎऩत् तेर्न्दऩराल्
  सालत् ताऩ्कॊटुञ् सालत् तालत्तैत्
  तावि नाऩ्पॆरुम् पावि आयिऩऩ्
  एलत्तार् कुऴला ळिटत्ताय्ऎऩै ऎण्णुतियो.
 • 3. अण्ण लेनिऩ्ऩै ऎण्ण लेऩ्ऎऩ्ऩै
  आण्टु कॊण्टऩै मीण्टुम् विण्टऩऩ्
  नण्णले अऱियेऩ् कटैयेऩ्सिऱु नायऩैयेऩ्
  पॆण्ण लेऩ्इयल् आण लेऩ्अलिप्
  पेय ऩेऩ्कॊटुम् पेतै येऩ्पिऴै
  कण्णले पुरिया तिऩुम्मीट्कक् करुतुतियो.
 • 4. वल्लि आऩन्द वल्लि सेर्मण
  वाळ ऩेअरु ळाळ ऩेमलै
  विल्लियाय् नकैत्ते पुरम्वीऴ्त्त विटैयवऩे
  पुल्लि याऩ्पुलैप् पोकम् वेट्टुनिऩ्
  पॊऩ्ऩ टित्तुणैप् पोकम् पोक्किऩेऩ्
  इल्लिआर् कटम्पो लिरुन्देऩ्ऎऩै ऎण्णुतियो.

திருக்குறிப்பு நாட்டம் // திருக்குறிப்பு நாட்டம்