திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
परम रासियम्
parama rāsiyam
तऩित् तिरुविरुत्तम्
taṉit tiruviruttam
Second Thirumurai

093. तिरुप्पुकऴ्स्सि
tiruppukaḻchsi

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुवुळन् तॆरियेऩ् तिकैप्पुऱु किऩ्ऱेऩ्
  सिऱियरिऱ् सिऱियऩेऩ् वञ्सक्
  करुवुळक् कटैयेऩ् पावियेऩ् कॊटिय
  कऩ्मऩक् कुरङ्कऩेऩ् अन्दो
  वॆरुवुऱु किऩ्ऱेऩ् अञ्सल्ऎऩ् ऱिऩ्ऩे
  विरुम्पिआट् कॊळ्ळुतल् वेण्टुम्
  मरुवुमा करुणैप् पॆरुङ्कटल् अमुते
  वळ्ळले ऎऩ्पॆरु वाऴ्वे.
 • ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 2. तायुम् तन्दैयुम् तॆय्वमुम् कुरुवुम्
  ताङ्कु किऩ्ऱतोर् तलैवऩुम् पॊरुळुम्
  आयुम् इऩ्पमुम् अऩ्पुम्मॆय् अऱिवुम्
  अऩैत्तुम् नीऎऩ आतरित् तिरुन्देऩ्
  एयुम् ऎऩ्ऩळ विरक्कम्ऒऩ् ऱिलैयेल्
  ऎऩ्सॆय् वेऩ्इतै यार्क्कॆटुत् तुरैप्पेऩ्
  सेयुम् निऩ्ऩरुळ् नसैउऱुङ् कण्टाय्
  तिल्लै मऩ्ऱिटैत् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 3. अरुळ्पऴुत् तोङ्कुम् कऱ्पकत् तरुवे
  अरुण्मरुन् तॊळिर्कुणक् कुऩ्ऱे
  अरुळ्ऎऩुम् अमुतन् तरुम्ऒरु कटले
  अरुट्किर णङ्कॊळुम् सुटरे
  अरुळ्ऒळि वीसुम् अरुम्पॆऱऩ् मणिये
  अरुट्सुवै कऩिन्दसॆम् पाके
  अरुळ्मणम् वीसुम् ऒरुतऩि मलरे
  अरुण्मय माम्पर सिवमे.

திருப்புகழ்ச்சி // திருப்புகழ்ச்சி

No audios found!