திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुक्कुऱिप्पु नाट्टम्
tirukkuṟippu nāṭṭam
परम रासियम्
parama rāsiyam
Second Thirumurai

091. तऩित् तिरुप्पुलम्पल्
taṉit tiruppulampal

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिङ्कळ् विळङ्कुम् सटैत्तरुवैत् तीम्पाऱ् सुवैयैस् सॆन्देऩैस्
  सॆङ्कै मरुवुम् सॆऴुङ्कऩियैस् सीरार् मुक्कट् सॆङ्करुम्पै
  मङ्कै मलैयाळ् मणन्दपॆरु वाऴ्वैप् पवळ मलैतऩ्ऩै
  ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ् तऩैअन्दो ऎऩ्ऩे ऎण्णा तिरुन्देऩे.
 • 2. अऩ्पर् इतय मलर्क्कोयिल् अमर्न्द परमा ऩन्दत्तैत्
  तुऩ्पम् अकलस् सुकमळिक्कुम् तूय तुणैयैस् सुयञ्सुटरै
  वऩ्प रिटत्तिऩ् मरुवात मणियै मणियार् मिटऱ्ऱाऩै
  इऩ्प निऱैवै इऱैयोऩै ऎऩ्ऩे ऎण्णा तिरुन्देऩे.
 • 3. ऒरुमैप् पयऩै ऒरुमैनॆऱि उणर्न्दार् उणर्विऩ् उळ्ळुणर्वैप्
  पॆरुमैक् कतियैप् पसुपतियैप् पॆरियोर् ऎवर्क्कुम् पॆरियोऩै
  अरुमैक् कळत्तिल् करुमैअणि अम्माऩ् तऩ्ऩै ऎम्माऩै
  इरुमैप् पयऩुन् तरुवाऩै ऎऩ्ऩे ऎण्णा तिरुन्देऩे.
 • 4. कऱैयोर् कण्टत् तणिन्दरुळुम् करुणा नितियैक् कण्णुतलै
  मऱैयोऩ् नॆटुमाऱ् करियसिव मलैयै अलैयिल् वारितियैप्
  पॊऱैयोर् उळ्ळम् पुकुन्दॊळिरुम् पुऩित ऒळियैप् पूरणऩाम्
  इऱैयोऩ् तऩ्ऩै अन्दोनाऩ् ऎऩ्ऩे ऎण्णा तिरुन्देऩे.

தனித் திருப்புலம்பல் // தனித் திருப்புலம்பல்