திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பொதுத் தனித் திருவெண்பா
potut taṉit tiruveṇpā
தனித் திருப்புலம்பல்
taṉit tiruppulampal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

090. திருக்குறிப்பு நாட்டம்
tirukkuṟippu nāṭṭam