திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருக்குறிப்பு நாட்டம்
tirukkuṟippu nāṭṭam
பரம ராசியம்
parama rāsiyam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

091. தனித் திருப்புலம்பல்
taṉit tiruppulampal