திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तऩित् तिरुप्पुलम्पल्
taṉit tiruppulampal
तिरुप्पुकऴ्स्सि
tiruppukaḻchsi
Second Thirumurai

092. परम रासियम्
parama rāsiyam

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वितिऎ लाम्विलक् कॆऩविलक् किटुवेऩ्
  विलक्कॆ लाङ्कॊण्टु वितिऎऩ वितिप्पेऩ्
  नितिऎ लाम्पॆऱ निऩैत्तॆऴु किऩ्ऱेऩ्
  निलमॆ लाङ्कॊळुम् निऩैप्पुऱु किऩ्ऱेऩ्
  ऎतिऎ लाम्वॆऱुत् तिट्टसिऱ् ऱूऴै
  इऩ्पॆ लाङ्कॊळ ऎण्णिनिऩ् ऱयर्वेऩ्
  पतिऎ लाङ्कटन् तॆव्वणम् उय्वेऩ्
  परम रासियप् परम्परप् पॊरुळे.
 • 2. सॆटिय ऩेऩ्कटुन् तीमैये पुरिवेऩ्
  तॆळिवि लेऩ्मऩस् सॆऱिवॆऩ्प तऱियेऩ्
  कॊटिय ऩेऩ्कॊटुङ् कॊलैपयिल् इऩत्तेऩ्
  कोळ ऩेऩ्नॆटु नीळवञ् सकऩेऩ्
  अटिय ऩेऩ्पिऴै अऩैत्तैयुम् पॊऱुत्तुऩ्
  अऩ्पर् तङ्कळो टिऩ्पुऱ अरुळ्वाय्
  पटिअ ऩेकमुङ् कटन्दसिऱ् सपैयिल्
  परम रासियप् परम्परप् पॊरुळे.

பரம ராசியம் // பரம ராசியம்