திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಂದರ್ ಸರಣಪ್ಪತ್ತು
kantar saraṇappattu
ಸಣ್ಮುಕರ್ ಕೊಂಮಿ
saṇmukar kommi
Fifth Thirumurai

054. ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿತ್ತಾಮಂ ತಾಙ್ಕಲ್
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವೆಂಪು ಮುಯಿರುಕ್ ಕೋರುಱವಾಯ್ ವೇಳೈ ನಮನುಂ ವರುವಾನೇಲ್
  ತಂಪಿ ತಮೈಯನ್ ತುಣೈಯಾಮೋ ತನೈಯರ್ ಮನೈವಿ ವರುವಾರೋ
  ಉಂಪರ್ ಪರವುನ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಉಯರ್ಮಾ ಮಲೈಮೇ ಲಿರುಪ್ಪವರ್ಕ್ಕುತ್
  ತುಂಪೈಕ್ ಕುಟಲೈ ಎಟುಕ್ಕಾಮಲ್ ತುಕ್ಕ ವುಟಲೈ ಎಟುತ್ತೇನೇ.
 • 2. ತೊಲ್ಲೈಕ್ ಕುಟುಂಪತ್ ತುಯರತನಿಲ್ ತೊಲೈತ್ತೇ ನಂದೋ ಕಾಲಮೆಲಾಂ
  ಅಲ್ಲ ಲಕಱ್ಱಿಪ್ ಪೆರಿಯೋರೈ ಯಟುತ್ತು ಮಱಿಯೇನ್ ಅರುಂಪಾವಿ
  ಸೆಲ್ಲತ್ ತಣಿಕೈತ್ ತಿರುಮಲೈವಾೞ್ ತೇವಾ ಉನ್ಱನ್ ಸನ್ನಿತಿಕ್ಕು
  ವಿಲ್ವಕ್ ಕುಟಲೈ ಎಟುಕ್ಕಾಮಲ್ ವೀಣುಕ್ ಕುಟಲೈ ಎಟುತ್ತೇನೇ.
 • 3. ಅವಲ ವಯಿಱ್ಱೈ ವಳರ್ಪ್ಪತಱ್ಕೇ ಅಲ್ಲುಂ ಪಕಲುಂ ಅತಿನಿನೈವಾಯ್ಕ್
  ಕವಲೈಪ್ ಪಟುವ ತನ್ಱಿಸಿವ ಕನಿಯೈಸ್ ಸೇರಕ್ ಕರುತುಕಿಲೇನ್
  ತಿವಲೈ ಯೊೞಿಕ್ಕುನ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈತ್ ತಿರುಮಾಲ್ ಮರುಕನ್ ತಿರುತ್ತಾಟ್ಕುಕ್
  ಕುವಳೈಕ್ ಕುಟಲೈ ಎಟುಕ್ಕಾಮಱ್ ಕೊೞುತ್ತ ವುಟಲೈ ಎಟುತ್ತೇನೇ.

திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல் // திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்