திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കന്തര്‍ ചരണപ്പത്തു
kantar saraṇappattu
ചണ്‍മുകര്‍ കൊംമി
saṇmukar kommi
Fifth Thirumurai

054. തിരുപ്പള്‍ളിത്താമം താങ്കല്‍
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വെംപു മുയിരുക് കോരുറവായ് വേളൈ നമനും വരുവാനേല്‍
  തംപി തമൈയന്‍ തുണൈയാമോ തനൈയര്‍ മനൈവി വരുവാരോ
  ഉംപര്‍ പരവുന്‍ തിരുത്തണികൈ ഉയര്‍മാ മലൈമേ ലിരുപ്പവര്‍ക്കുത്
  തുംപൈക് കുടലൈ എടുക്കാമല്‍ തുക്ക വുടലൈ എടുത്തേനേ.
 • 2. തൊല്‍ലൈക് കുടുംപത് തുയരതനില്‍ തൊലൈത്തേ നന്തോ കാലമെലാം
  അല്‍ല ലകറ്റിപ് പെരിയോരൈ യടുത്തു മറിയേന്‍ അരുംപാവി
  ചെല്‍ലത് തണികൈത് തിരുമലൈവാഴ് തേവാ ഉന്‍റന്‍ ചന്‍നിതിക്കു
  വില്‍വക് കുടലൈ എടുക്കാമല്‍ വീണുക് കുടലൈ എടുത്തേനേ.
 • 3. അവല വയിറ്റൈ വളര്‍പ്പതറ്കേ അല്‍ലും പകലും അതിനിനൈവായ്ക്
  കവലൈപ് പടുവ തന്‍റിചിവ കനിയൈച് ചേരക് കരുതുകിലേന്‍
  തിവലൈ യൊഴിക്കുന്‍ തിരുത്തണികൈത് തിരുമാല്‍ മരുകന്‍ തിരുത്താട്കുക്
  കുവളൈക് കുടലൈ എടുക്കാമറ് കൊഴുത്ത വുടലൈ എടുത്തേനേ.

திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல் // திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்