திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kanthar saraNappaththu
kantar saraṇappattu
saNmukar kommi
saṇmukar kommi
Fifth Thirumurai

054. thiruppaLLiththaamam thaangkal
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. vempu muyiruk kooruRavaay veeLai n-amanum varuvaaneel
  thampi thamaiyan thuNaiyaamoo thanaiyar manaivi varuvaaroo
  umpar paravun- thiruththaNikai uyarmaa malaimee liruppavarkkuth
  thumpaik kutalai etukkaamal thukka vutalai etuththeenee.
 • 2. thollaik kutumpath thuyarathanil tholaiththee nanthoo kaalamelaam
  alla lakaRRip periyoorai yatuththu maRiyeen arumpaavi
  sellath thaNikaith thirumalaivaaz theevaa unRan san-n-ithikku
  vilvak kutalai etukkaamal viiNuk kutalai etuththeenee.
 • 3. avala vayiRRai vaLarppathaRkee allum pakalum athininaivaayk
  kavalaip patuva thanRisiva kaniyais seerak karuthukileen
  thivalai yozikkun- thiruththaNikaith thirumaal marukan thiruththaatkuk
  kuvaLaik kutalai etukkaamaR kozuththa vutalai etuththeenee.

திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல் // திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்