திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కందర్ సరణప్పత్తు
kantar saraṇappattu
సణ్ముకర్ కొంమి
saṇmukar kommi
Fifth Thirumurai

054. తిరుప్పళ్ళిత్తామం తాఙ్కల్
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వెంపు ముయిరుక్ కోరుఱవాయ్ వేళై నమనుం వరువానేల్
  తంపి తమైయన్ తుణైయామో తనైయర్ మనైవి వరువారో
  ఉంపర్ పరవున్ తిరుత్తణికై ఉయర్మా మలైమే లిరుప్పవర్క్కుత్
  తుంపైక్ కుటలై ఎటుక్కామల్ తుక్క వుటలై ఎటుత్తేనే.
 • 2. తొల్లైక్ కుటుంపత్ తుయరతనిల్ తొలైత్తే నందో కాలమెలాం
  అల్ల లకఱ్ఱిప్ పెరియోరై యటుత్తు మఱియేన్ అరుంపావి
  సెల్లత్ తణికైత్ తిరుమలైవాళ్ తేవా ఉన్ఱన్ సన్నితిక్కు
  విల్వక్ కుటలై ఎటుక్కామల్ వీణుక్ కుటలై ఎటుత్తేనే.
 • 3. అవల వయిఱ్ఱై వళర్ప్పతఱ్కే అల్లుం పకలుం అతినినైవాయ్క్
  కవలైప్ పటువ తన్ఱిసివ కనియైస్ సేరక్ కరుతుకిలేన్
  తివలై యొళిక్కున్ తిరుత్తణికైత్ తిరుమాల్ మరుకన్ తిరుత్తాట్కుక్
  కువళైక్ కుటలై ఎటుక్కామఱ్ కొళుత్త వుటలై ఎటుత్తేనే.

திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல் // திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்