திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಱ್ಱಾ ವಿರಕ್ಕಂ
āṟṟā virakkam
ಪಣಿತ್ತಿಱಞ್ ಸಾಲಾಪ್ ಪಾಟಿೞಿವು
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
Fifth Thirumurai

023. ಏೞೈಮೈಯಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತೇನೇ ಉಳಙ್ಕೊಳ್ ತೆಳಿವೇ ಅಕಣ್ಟ ಸಿತಂಮೇವಿ ನಿನ್ಱ ಸಿವಮೇ
  ಕೋನೇ ಕನಿಂದ ಸಿವಪೋತ ಞಾನ ಕುರುವೇ ವಿಳಙ್ಕು ಕುಕನೇ
  ತಾನೇ ತನಕ್ಕು ನಿಕರಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕು ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತೆಂ ಅರಸೇ
  ನಾನೇ ೞೈಇಙ್ಕು ಮನಂನೊಂದು ನೊಂದು ನಲಿಕಿನ್ಱ ಸೆಯ್ಕೈ ನಲಮೋ.
 • 2. ನಲಮೇವು ತೊಣ್ಟರ್ ಅಯನ್ಆತಿ ತೇವರ್ ನವೈಏಕ ನಲ್ಕು ತಣಿಕಾ
  ಸಲಮೇವಿ ಉನ್ಱನ್ ಇರುತಾಳ್ ಪುಕೞ್ಂದು ತರಿಸಿಪ್ಪ ತೆನ್ಱು ಪುಕಲಾಯ್
  ನಿಲಮೇವು ಕಿನ್ಱ ಸಿವಯೋಕರ್ ಉಳ್ಳಂ ನಿಕೞ್ಕಿನ್ಱ ಞಾನ ನಿಱೈವೇ
  ವಲಮೇವು ವೇಲ್ಕೈ ಒಳಿರ್ಸೇರ್ ಕಲಾಪ ಮಯಿಲ್ಏಱಿ ನಿನ್ಱ ಮಣಿಯೇ.
 • 3. ಮಣಿಯೇ ಕಲಾಪ ಮಲೈಮೇಲ್ ಅಮರ್ಂದ ಮತಿಯೇ ನಿನೈಸ್ಸೊಲ್ ಮಲರಾಲ್
  ಅಣಿಯೇನ್ ನಲ್ಅನ್ಪುಂ ಅಮೈಯೇನ್ ಮನತ್ತಿಲ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಕ್ಕಣ್ ಮಕಿೞ್ವಾಯ್ಪ್
  ಪಣಿಯೇನ್ ನಿನೈಂದು ಪತೈಯೇನ್ ಇರುಂದು ಪರುಕೇನ್ ಉವಂದ ಪಟಿಯೇ
  ಎಣಿಯೇ ನಿನೈಕ್ಕಿಲ್ ಅವಮಾಂಇವ್ ವೇೞೈ ಎತುಪಱ್ಱಿ ಉಯ್ವ ತರಸೇ.
 • 4. ಉಯ್ವಣ್ಣಂ ಇನ್ಱಿ ಉಲಕಾ ತರತ್ತಿಲ್ ಉೞಲ್ಕಿನ್ಱ ಮಾಯ ಮಟವಾರ್
  ಪೊಯ್ವಣ್ಣಂ ಒನ್ಱಿನ್ ಮನಮಾೞ್ಕಿ ಅನ್ಮೈ ಪುರಿತಂದು ನಿನ್ಱ ಪುಲೈಯೇನ್
  ಮೆಯ್ವಣ್ಣಂ ಒನ್ಱು ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತು ಮಿಳಿರ್ಕಿನ್ಱ ತೇವ ವಿಱಲ್ವೇಲ್
  ಕೈವಣ್ಣ ಉನ್ಱನ್ ಅರುಳ್ವಣ್ಣಂ ಆನ ಕೞಲ್ವಣ್ಣಂ ನಣ್ಣಲ್ ಉಳತೋ.
 • 5. ನಣ್ಣಾತ ವಞ್ಸರ್ ಇಟಂನಾಟಿ ನೆಞ್ಸಂ ನನಿನೊಂದು ನೈಂದು ನವೈಯಾಂ
  ಪುಣ್ಣಾಕಿ ನಿನ್ಱ ಎಳಿಯೇನೈ ಅಞ್ಸಲ್ ಪುರಿಯಾತು ನಂಪೊನ್ ಅಟಿಯೈ
  ಎಣ್ಣಾತ ಪಾವಿ ಇವನ್ಎನ್ಱು ತಳ್ಳಿನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವ ತುಯ್ವ ತಱಿಯೇನ್
  ತಣ್ಣಾರ್ ಪೊೞಿಱ್ಕಣ್ ಮತಿವನ್ ತುಲಾವು ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತಿ ಱೈವನೇ.
 • 6. ಇಱೈಯೇನುಂ ಉನ್ಱನ್ ಅಟಿಎಣ್ಣಿ ಅಙ್ಕಿ ಇೞುತೆನ್ನ ನೆಞ್ಸಂ ಇಳಕೇನ್
  ಮಱೈಓತುಂ ಉನ್ಱನ್ ಅರುಳ್ಪೆಱ್ಱ ತೊಣ್ಟರ್ ವೞಿಪಟ್ ಟಲಙ್ಕಲ್ ಅಣಿಯೇನ್
  ಕುಱೈಯೋಟುಂ ಇಙ್ಕು ಮಯಲ್ಕೊಣ್ಟು ನಿನ್ಱ ಕೊಟಿಯೇನೈ ಆಳಲ್ ಉಳತೋ
  ನಿಱೈಯೋರ್ ವಣಙ್ಕು ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತಿಲ್ ನಿಲೈಪೆಱ್ ಱಿರುಕ್ಕುಂ ಅವನೇ.
 • 7. ಅವಂನಾಳ್ ಕೞಿಕ್ಕ ಅಱಿವೇನ್ ಅಲಾತುನ್ ಅಟಿಪೇಣಿ ನಿಱ್ಕ ಅಱಿಯೇನ್
  ತವಂನಾಟುಂ ಅನ್ಪ ರೊಟುಸೇರ ವಂದು ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತೈ ಅಟೈಯೇನ್
  ಎವನ್ನಾನ್ ಎನಕ್ಕುಂ ಅವಣ್ನೀ ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂಈಯಿಲ್ ಉನ್ಱನ್ ಅಟಿಯಾರ್
  ಇವನ್ಆರ್ ಇವನ್ಱನ್ ಇಯಲ್ಪೆನ್ನ ಎನ್ನಿಲ್ ಎವನ್ಎನ್ ಱುರೈಪ್ಪೈ ಎನೈಯೇ.
 • 8. ಎನೈಯಾನ್ ಅಱಿಂದುನ್ ಅಟಿಸೇರ ಉನ್ನೈ ಇಱೈಯೇನುಂ ನೆಞ್ಸಿ ನಿತಮಾಯ್
  ನಿನೈಯೇನ್ ಅಯರ್ಂದು ನಿಲೈಯಱ್ಱ ತೇಕಂ ನಿಸಂಎನ್ ಱುೞನ್ಱು ತುಯರ್ವೇನ್
  ತನೈಯೇ ನಿನ್ಅನ್ಪನ್ ಎನವೋತಿ ಲಿಯಾವರ್ ತಕುಂಎನ್ ಱುರೈಪ್ಪರ್ ಅರಸೇ
  ವನೈಏರ್ ಕೊಳುಞ್ಸೆಯ್ ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತು ಮಕಿೞ್ವೋ ಟಮರ್ಂದ ಅಮುತೇ.
 • 9. ಮುತುವೋರ್ ವಣಙ್ಕು ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತು ಮುತಲೇಇವ್ ವೇೞೈ ಮುಱಿಯೇನ್
  ಮತುವಾಲ್ ಮಯಙ್ಕುಂ ಅಳಿಪೋಲ್ ಮಯಙ್ಕಿ ಮತಿಯಾತು ನಿನ್ಱ ಪಿೞೈಯಾಲ್
  ವಿತುವಾಕಿ ಅನ್ಪರ್ ಉಳಂಮೇವುಂ ನೀಕೈ ವಿಟಿಲ್ಏೞೈ ಎಙ್ಕು ಮೆಲಿವೇನ್
  ಇತುನೀತಿ ಅಲ್ಲ ಎನಉನ್ ಱನಕ್ಕುಂ ಎವರ್ಸೊಲ್ಲ ವಲ್ಲರ್ ಅರಸೇ.

ஏழைமையின் இரங்கல் // ஏழைமையின் இரங்கல்