திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആറ്റാ വിരക്കം
āṟṟā virakkam
പണിത്തിറഞ് ചാലാപ് പാടിഴിവു
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
Fifth Thirumurai

023. ഏഴൈമൈയിന്‍ ഇരങ്കല്‍
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തേനേ ഉളങ്കൊള്‍ തെളിവേ അകണ്‍ട ചിതംമേവി നിന്‍റ ചിവമേ
  കോനേ കനിന്ത ചിവപോത ഞാന കുരുവേ വിളങ്കു കുകനേ
  താനേ തനക്കു നികരായ് വിളങ്കു തണികാ ചലത്തെം അരചേ
  നാനേ ഴൈഇങ്കു മനംനൊന്തു നൊന്തു നലികിന്‍റ ചെയ്കൈ നലമോ.
 • 2. നലമേവു തൊണ്‍ടര്‍ അയന്‍ആതി തേവര്‍ നവൈഏക നല്‍കു തണികാ
  ചലമേവി ഉന്‍റന്‍ ഇരുതാള്‍ പുകഴ്ന്തു തരിചിപ്പ തെന്‍റു പുകലായ്
  നിലമേവു കിന്‍റ ചിവയോകര്‍ ഉള്‍ളം നികഴ്കിന്‍റ ഞാന നിറൈവേ
  വലമേവു വേല്‍കൈ ഒളിര്‍ചേര്‍ കലാപ മയില്‍ഏറി നിന്‍റ മണിയേ.
 • 3. മണിയേ കലാപ മലൈമേല്‍ അമര്‍ന്ത മതിയേ നിനൈച്ചൊല്‍ മലരാല്‍
  അണിയേന്‍ നല്‍അന്‍പും അമൈയേന്‍ മനത്തില്‍ അടിയാര്‍ അടിക്കണ്‍ മകിഴ്വായ്പ്
  പണിയേന്‍ നിനൈന്തു പതൈയേന്‍ ഇരുന്തു പരുകേന്‍ ഉവന്ത പടിയേ
  എണിയേ നിനൈക്കില്‍ അവമാംഇവ് വേഴൈ എതുപറ്റി ഉയ്വ തരചേ.
 • 4. ഉയ്വണ്‍ണം ഇന്‍റി ഉലകാ തരത്തില്‍ ഉഴല്‍കിന്‍റ മായ മടവാര്‍
  പൊയ്വണ്‍ണം ഒന്‍റിന്‍ മനമാഴ്കി അന്‍മൈ പുരിതന്തു നിന്‍റ പുലൈയേന്‍
  മെയ്വണ്‍ണം ഒന്‍റു തണികാ ചലത്തു മിളിര്‍കിന്‍റ തേവ വിറല്‍വേല്‍
  കൈവണ്‍ണ ഉന്‍റന്‍ അരുള്‍വണ്‍ണം ആന കഴല്‍വണ്‍ണം നണ്‍ണല്‍ ഉളതോ.
 • 5. നണ്‍ണാത വഞ്ചര്‍ ഇടംനാടി നെഞ്ചം നനിനൊന്തു നൈന്തു നവൈയാം
  പുണ്‍ണാകി നിന്‍റ എളിയേനൈ അഞ്ചല്‍ പുരിയാതു നംപൊന്‍ അടിയൈ
  എണ്‍ണാത പാവി ഇവന്‍എന്‍റു തള്‍ളിന്‍ എന്‍ചെയ്വ തുയ്വ തറിയേന്‍
  തണ്‍ണാര്‍ പൊഴിറ്കണ്‍ മതിവന്‍ തുലാവു തണികാ ചലത്തി റൈവനേ.
 • 6. ഇറൈയേനും ഉന്‍റന്‍ അടിഎണ്‍ണി അങ്കി ഇഴുതെന്‍ന നെഞ്ചം ഇളകേന്‍
  മറൈഓതും ഉന്‍റന്‍ അരുള്‍പെറ്റ തൊണ്‍ടര്‍ വഴിപട് ടലങ്കല്‍ അണിയേന്‍
  കുറൈയോടും ഇങ്കു മയല്‍കൊണ്‍ടു നിന്‍റ കൊടിയേനൈ ആളല്‍ ഉളതോ
  നിറൈയോര്‍ വണങ്കു തണികാ ചലത്തില്‍ നിലൈപെറ് റിരുക്കും അവനേ.
 • 7. അവംനാള്‍ കഴിക്ക അറിവേന്‍ അലാതുന്‍ അടിപേണി നിറ്ക അറിയേന്‍
  തവംനാടും അന്‍പ രൊടുചേര വന്തു തണികാ ചലത്തൈ അടൈയേന്‍
  എവന്‍നാന്‍ എനക്കും അവണ്‍നീ ഇരുക്കും ഇടംഈയില്‍ ഉന്‍റന്‍ അടിയാര്‍
  ഇവന്‍ആര്‍ ഇവന്‍റന്‍ ഇയല്‍പെന്‍ന എന്‍നില്‍ എവന്‍എന്‍ റുരൈപ്പൈ എനൈയേ.
 • 8. എനൈയാന്‍ അറിന്തുന്‍ അടിചേര ഉന്‍നൈ ഇറൈയേനും നെഞ്ചി നിതമായ്
  നിനൈയേന്‍ അയര്‍ന്തു നിലൈയറ്റ തേകം നിചംഎന്‍ റുഴന്‍റു തുയര്‍വേന്‍
  തനൈയേ നിന്‍അന്‍പന്‍ എനവോതി ലിയാവര്‍ തകുംഎന്‍ റുരൈപ്പര്‍ അരചേ
  വനൈഏര്‍ കൊളുഞ്ചെയ് തണികാ ചലത്തു മകിഴ്വോ ടമര്‍ന്ത അമുതേ.
 • 9. മുതുവോര്‍ വണങ്കു തണികാ ചലത്തു മുതലേഇവ് വേഴൈ മുറിയേന്‍
  മതുവാല്‍ മയങ്കും അളിപോല്‍ മയങ്കി മതിയാതു നിന്‍റ പിഴൈയാല്‍
  വിതുവാകി അന്‍പര്‍ ഉളംമേവും നീകൈ വിടില്‍ഏഴൈ എങ്കു മെലിവേന്‍
  ഇതുനീതി അല്‍ല എനഉന്‍ റനക്കും എവര്‍ചൊല്‍ല വല്‍ലര്‍ അരചേ.

ஏழைமையின் இரங்கல் // ஏழைமையின் இரங்கல்