திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆఱ్ఱా విరక్కం
āṟṟā virakkam
పణిత్తిఱఞ్ సాలాప్ పాటిళివు
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
Fifth Thirumurai

023. ఏళైమైయిన్ ఇరఙ్కల్
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal

  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తేనే ఉళఙ్కొళ్ తెళివే అకణ్ట సితంమేవి నిన్ఱ సివమే
  కోనే కనింద సివపోత ఞాన కురువే విళఙ్కు కుకనే
  తానే తనక్కు నికరాయ్ విళఙ్కు తణికా సలత్తెం అరసే
  నానే ళైఇఙ్కు మనంనొందు నొందు నలికిన్ఱ సెయ్కై నలమో.
 • 2. నలమేవు తొణ్టర్ అయన్ఆతి తేవర్ నవైఏక నల్కు తణికా
  సలమేవి ఉన్ఱన్ ఇరుతాళ్ పుకళ్ందు తరిసిప్ప తెన్ఱు పుకలాయ్
  నిలమేవు కిన్ఱ సివయోకర్ ఉళ్ళం నికళ్కిన్ఱ ఞాన నిఱైవే
  వలమేవు వేల్కై ఒళిర్సేర్ కలాప మయిల్ఏఱి నిన్ఱ మణియే.
 • 3. మణియే కలాప మలైమేల్ అమర్ంద మతియే నినైస్సొల్ మలరాల్
  అణియేన్ నల్అన్పుం అమైయేన్ మనత్తిల్ అటియార్ అటిక్కణ్ మకిళ్వాయ్ప్
  పణియేన్ నినైందు పతైయేన్ ఇరుందు పరుకేన్ ఉవంద పటియే
  ఎణియే నినైక్కిల్ అవమాంఇవ్ వేళై ఎతుపఱ్ఱి ఉయ్వ తరసే.
 • 4. ఉయ్వణ్ణం ఇన్ఱి ఉలకా తరత్తిల్ ఉళల్కిన్ఱ మాయ మటవార్
  పొయ్వణ్ణం ఒన్ఱిన్ మనమాళ్కి అన్మై పురితందు నిన్ఱ పులైయేన్
  మెయ్వణ్ణం ఒన్ఱు తణికా సలత్తు మిళిర్కిన్ఱ తేవ విఱల్వేల్
  కైవణ్ణ ఉన్ఱన్ అరుళ్వణ్ణం ఆన కళల్వణ్ణం నణ్ణల్ ఉళతో.
 • 5. నణ్ణాత వఞ్సర్ ఇటంనాటి నెఞ్సం ననినొందు నైందు నవైయాం
  పుణ్ణాకి నిన్ఱ ఎళియేనై అఞ్సల్ పురియాతు నంపొన్ అటియై
  ఎణ్ణాత పావి ఇవన్ఎన్ఱు తళ్ళిన్ ఎన్సెయ్వ తుయ్వ తఱియేన్
  తణ్ణార్ పొళిఱ్కణ్ మతివన్ తులావు తణికా సలత్తి ఱైవనే.
 • 6. ఇఱైయేనుం ఉన్ఱన్ అటిఎణ్ణి అఙ్కి ఇళుతెన్న నెఞ్సం ఇళకేన్
  మఱైఓతుం ఉన్ఱన్ అరుళ్పెఱ్ఱ తొణ్టర్ వళిపట్ టలఙ్కల్ అణియేన్
  కుఱైయోటుం ఇఙ్కు మయల్కొణ్టు నిన్ఱ కొటియేనై ఆళల్ ఉళతో
  నిఱైయోర్ వణఙ్కు తణికా సలత్తిల్ నిలైపెఱ్ ఱిరుక్కుం అవనే.
 • 7. అవంనాళ్ కళిక్క అఱివేన్ అలాతున్ అటిపేణి నిఱ్క అఱియేన్
  తవంనాటుం అన్ప రొటుసేర వందు తణికా సలత్తై అటైయేన్
  ఎవన్నాన్ ఎనక్కుం అవణ్నీ ఇరుక్కుం ఇటంఈయిల్ ఉన్ఱన్ అటియార్
  ఇవన్ఆర్ ఇవన్ఱన్ ఇయల్పెన్న ఎన్నిల్ ఎవన్ఎన్ ఱురైప్పై ఎనైయే.
 • 8. ఎనైయాన్ అఱిందున్ అటిసేర ఉన్నై ఇఱైయేనుం నెఞ్సి నితమాయ్
  నినైయేన్ అయర్ందు నిలైయఱ్ఱ తేకం నిసంఎన్ ఱుళన్ఱు తుయర్వేన్
  తనైయే నిన్అన్పన్ ఎనవోతి లియావర్ తకుంఎన్ ఱురైప్పర్ అరసే
  వనైఏర్ కొళుఞ్సెయ్ తణికా సలత్తు మకిళ్వో టమర్ంద అముతే.
 • 9. ముతువోర్ వణఙ్కు తణికా సలత్తు ముతలేఇవ్ వేళై ముఱియేన్
  మతువాల్ మయఙ్కుం అళిపోల్ మయఙ్కి మతియాతు నిన్ఱ పిళైయాల్
  వితువాకి అన్పర్ ఉళంమేవుం నీకై విటిల్ఏళై ఎఙ్కు మెలివేన్
  ఇతునీతి అల్ల ఎనఉన్ ఱనక్కుం ఎవర్సొల్ల వల్లర్ అరసే.

ஏழைமையின் இரங்கல் // ஏழைமையின் இரங்கல்