திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಿವಕಾಮವಲ್ಲಿ ತುತಿ
sivakāmavalli tuti
ನಟರಾಜ ಅಲಙ್ಕಾರಂ
naṭarāja alaṅkāram
Fifth Thirumurai

078. ಸಿವ ಪರಂಪೊರುಳ್
siva paramporuḷ

  ಕಲಿನಿಲೈತ್ ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉರುತ್ತಿ ರನ್ತಿರು ಮಾಲ್ಅಯನ್ ಒಪ್ಪಮುಕ್ ಕುಣಮಾಯ್
  ಇರುತ್ತಲ್ ಇನ್ಱಿಅಕ್ ಕುಣಙ್ಕಳೈ ಎನ್ಱುಂಆಣ್ ಟರುಳುಙ್
  ಕರುತ್ತನ್ ಆಕೈಯಿಱ್ ಕುಣೇಸನ್ಅಕ್ ಕುಣವಿಕಾ ರತ್ತಿಱ್
  ಪೊರುತ್ತ ಮಿನ್ಮೈಯನ್ ಆಕೈಯಾಲ್ ಪುಕಲ್ಕುಣ ರಕಿತನ್.
 • 2. ಕಳಙ್ಕ ಅಕ್ಕುಣಂ ಕಟಂದಿರುತ್ ತಲಿಲ್ಕುಣಾ ತೀತನ್
  ವಳಙ್ಕೊ ಳತ್ತಕುಂ ಉಲಕೆಲಾಂ ಮರುವಿನಿಱ್ ಱಲಿನಾಲ್
  ವಿಳಙ್ಕು ವಿಸ್ಸುವ ವಿಯಾಪಿಇವ್ ವಿಸುವತ್ತೈ ಯಾಣ್ಟು
  ತುಳಙ್ಕು ಱಾನಲನ್ ತೋಱ್ಱಲಿನ್ ವಿಸ್ಸುವ ಕರುತ್ತನ್.
 • 3. ವೆಯ್ಯ ನಾಯ್ಉಲ ಕೞಿತ್ತಲಿನ್ ವಿಸುವಸಙ್ ಕಾರಿ
  ಪೈಯ ಮೇಲೆನಪ್ ಪಟುವನ ಪಲವಱ್ಱಿನ್ ಮೇಲಾಂ
  ಐಯನ್ ಆತಲಿಱ್ ಪರಾಪರ ನಾಂಎನಪ್ ಪಟ್ಟ
  ಸೆಯ್ಯ ನಾಕಿಯ ಸಿವಪಿರಾನ್ ಒರುವನುಣ್ ಟಮರೀರ್.
 • 4. ಉಯ್ವ ತಾಂಇತು ನಂಕುರು ವಾಣೈಯೊನ್ ಱುರೈಪ್ಪೇನ್
  ಸೈವ ಮಾತಿಸಿತ್ ತಾಂದತ್ತು ಮಱೈಮುಟಿತ್ ತಲತ್ತುಂ
  ನೈವ ತಿನ್ಱಿಆಙ್ ಕತುವತು ವಾಯತು ನಮತು
  ತೆಯ್ವ ಮಾಕಿಯ ಸಿವಪರಂ ಪೊರುಳೆನತ್ ತೆಳಿವೀರ್.

சிவ பரம்பொருள் // சிவ பரம்பொருள்

No audios found!