திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചിവകാമവല്‍ലി തുതി
sivakāmavalli tuti
നടരാജ അലങ്കാരം
naṭarāja alaṅkāram
Fifth Thirumurai

078. ചിവ പരംപൊരുള്‍
siva paramporuḷ

  കലിനിലൈത് തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉരുത്തി രന്‍തിരു മാല്‍അയന്‍ ഒപ്പമുക് കുണമായ്
  ഇരുത്തല്‍ ഇന്‍റിഅക് കുണങ്കളൈ എന്‍റുംആണ്‍ ടരുളുങ്
  കരുത്തന്‍ ആകൈയിറ് കുണേചന്‍അക് കുണവികാ രത്തിറ്
  പൊരുത്ത മിന്‍മൈയന്‍ ആകൈയാല്‍ പുകല്‍കുണ രകിതന്‍.
 • 2. കളങ്ക അക്കുണം കടന്തിരുത് തലില്‍കുണാ തീതന്‍
  വളങ്കൊ ളത്തകും ഉലകെലാം മരുവിനിറ് റലിനാല്‍
  വിളങ്കു വിച്ചുവ വിയാപിഇവ് വിചുവത്തൈ യാണ്‍ടു
  തുളങ്കു റാനലന്‍ തോറ്റലിന്‍ വിച്ചുവ കരുത്തന്‍.
 • 3. വെയ്യ നായ്ഉല കഴിത്തലിന്‍ വിചുവചങ് കാരി
  പൈയ മേലെനപ് പടുവന പലവറ്റിന്‍ മേലാം
  ഐയന്‍ ആതലിറ് പരാപര നാംഎനപ് പട്ട
  ചെയ്യ നാകിയ ചിവപിരാന്‍ ഒരുവനുണ്‍ ടമരീര്‍.
 • 4. ഉയ്വ താംഇതു നംകുരു വാണൈയൊന്‍ റുരൈപ്പേന്‍
  ചൈവ മാതിചിത് താന്തത്തു മറൈമുടിത് തലത്തും
  നൈവ തിന്‍റിആങ് കതുവതു വായതു നമതു
  തെയ്വ മാകിയ ചിവപരം പൊരുളെനത് തെളിവീര്‍.

சிவ பரம்பொருள் // சிவ பரம்பொருள்

No audios found!