திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సివకామవల్లి తుతి
sivakāmavalli tuti
నటరాజ అలఙ్కారం
naṭarāja alaṅkāram
Fifth Thirumurai

078. సివ పరంపొరుళ్
siva paramporuḷ

  కలినిలైత్ తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉరుత్తి రన్తిరు మాల్అయన్ ఒప్పముక్ కుణమాయ్
  ఇరుత్తల్ ఇన్ఱిఅక్ కుణఙ్కళై ఎన్ఱుంఆణ్ టరుళుఙ్
  కరుత్తన్ ఆకైయిఱ్ కుణేసన్అక్ కుణవికా రత్తిఱ్
  పొరుత్త మిన్మైయన్ ఆకైయాల్ పుకల్కుణ రకితన్.
 • 2. కళఙ్క అక్కుణం కటందిరుత్ తలిల్కుణా తీతన్
  వళఙ్కొ ళత్తకుం ఉలకెలాం మరువినిఱ్ ఱలినాల్
  విళఙ్కు విస్సువ వియాపిఇవ్ విసువత్తై యాణ్టు
  తుళఙ్కు ఱానలన్ తోఱ్ఱలిన్ విస్సువ కరుత్తన్.
 • 3. వెయ్య నాయ్ఉల కళిత్తలిన్ విసువసఙ్ కారి
  పైయ మేలెనప్ పటువన పలవఱ్ఱిన్ మేలాం
  ఐయన్ ఆతలిఱ్ పరాపర నాంఎనప్ పట్ట
  సెయ్య నాకియ సివపిరాన్ ఒరువనుణ్ టమరీర్.
 • 4. ఉయ్వ తాంఇతు నంకురు వాణైయొన్ ఱురైప్పేన్
  సైవ మాతిసిత్ తాందత్తు మఱైముటిత్ తలత్తుం
  నైవ తిన్ఱిఆఙ్ కతువతు వాయతు నమతు
  తెయ్వ మాకియ సివపరం పొరుళెనత్ తెళివీర్.

சிவ பரம்பொருள் // சிவ பரம்பொருள்

No audios found!