திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಿವ ಪರಂಪೊರುಳ್
siva paramporuḷ
ಮುಱೈಯೀಟ್ಟುಕ್ ಕಣ್ಣಿ
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

079. ನಟರಾಜ ಅಲಙ್ಕಾರಂ
naṭarāja alaṅkāram

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಂದಂದೀರ್ ಇನ್ಪ ನಟಞ್ಸೆಯ್ ಪೆರುಮಾನೀರ್
  ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟೀರ್ ಎನ್ನೇ ಅಟಿಕಳ್ ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್
  ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಂಪುಟೈಕ್ಕ ಇರುಂದಾಯ್ ಎನೈಕ್ಕೆನ್ ಱಿಙ್ಕೇನೀ
  ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಎನ್ಱಾರ್ ಮನ್ಱಿಲ್ ನಿನ್ಱಾರೇ.
 • 2. ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟೀರ್ ಎನ್ನೈ ಉಟೈಯೀರ್ ಅಂಪಲತ್ತೀರ್
  ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಂದಂದೀರ್ ಎನ್ನೈ ಇತುತಾನ್ ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್
  ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟಿಙ್ ಕಿರುಂದ ನೀಯುಂ ಎನೈಕ್ಕಣ್ಟೇ
  ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕೈ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಎನ್ಱಾರ್ ತೋೞಿ ಇವರ್ವಾೞಿ.
 • 3. ಆಟುಙ್ ಕರುಣೈತ್ ತಿರುನಟತ್ತೀರ್ ಆಟುಂ ಇಟಂದಾನ್ ಯಾತೆನ್ಱೇನ್
  ಪಾಟುನ್ ತಿರುವುಞ್ ಸವುಂದರಮುಂ ಪೞಮುಙ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಇಟಮೆನ್ಱಾರ್
  ನಾಟುಂ ಪಟಿನನ್ ಕರುಳುಮೆನ್ಱೇನ್ ನಙ್ಕಾಯ್ ಮುನ್ಪಿನ್ ಒನ್ಱೇಯಾಯ್
  ಈಟುನ್ ತಿಯಪನ್ ನಟುವುಳತಾಲ್ ಎನ್ಱಾರ್ ತೋೞಿ ಇವರ್ವಾೞಿ.

  • 179. ಪತವುರೈ : ಇನ್ಪಂ - ಪೇರಿನ್ಪಂ ತರುವತಾಕಿಯ, ನಟಞ್ಸೆಯ್ - ತಿರುನಟನತ್ತೈಪ್ ಪುರಿಯಾ ನಿನ್ಱ, ಪೆರುಮಾನೀರ್ - ಪೆರುಮಾನಾಕಿಯ ನೀರ್, ಇರಣ್ಟೇ - ಇರಣ್ಟೇಯಾಕಿಯ, ಕಾಱ್ಕು - ಪಾತಙ್ಕಳೈಯುಟೈಯ ಎನಕ್ಕು, ಐ - ಅೞಕಿಯ, ಮುಕಂ - ಮುಕಂ ಒನ್ಱಿನೈ, ತಂದೀರ್ - ಕೊಟುತ್ತೀರ್, ಇಙ್ಙನಂ ಇರುಕ್ಕ, ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕು - ಇರಣ್ಟು ಪಾತಾಂಪುಯಙ್ಕಳುಕ್ಕು, ಐಮುಕಂ - ಪಞ್ಸಮುಕಙ್ಕಳೈ, ಕೊಣ್ಟೀರ್ - ಕೊಣ್ಟ ನೀರಾಕ ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱೀರ್, ಎನ್ನೇ - ಯಾತುಪಱ್ಱಿ, ಅಟಿಕಳ್ - ಅಟಿಕಳೇ, ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ - ಎನಪ್ ಪುಕನ್ಱೇನ್. ಅತಱ್ಕು ಮನ್ಱಿಲ್ ನಿನ್ಱಾರ್ - ಅಂಪಲತ್ತಿನ್ ಕಣ್ಣಿನ್ಱ ಇವರ್ ಅಟಿಯಾಳೈಕ್ ಕಣ್ಣುಱ್ಱು, ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಲ್ - ಇರಣ್ಟು ಕಾಲಾಕಪ್ ಪೆಱ್ಱ ನೀ, ಕೈಮುಕಂ ಪುಟೈಕ್ಕ ವಿರುಂದಾಯ್ - ಕೈತ್ತ ಮುಕಂ ಪೆರುಕ್ಕಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನೈ, ಎನೈಕ್ಕೆನ್ಱು - ಯಾತುಪಱ್ಱಿ ಎನ ವಿನವಿ, ಇಙ್ಕೇ ನೀ - ಇಪ್ಪೋತು ಇವ್ವಿಟತ್ತು, ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಱ್ಕು - ಇರು ಕಾಲಾಕಿಯ ಅರೈ ( ಅಲ್ಕುಲುಕ್ಕು ಇನ್ಪಂ ಪೆರುಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿ ) ಐಮುಕಂ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಎನ್ಱಾರ್ - ಸುಮುಕಙ್ ಕೊಣ್ಟನೈ ಎನಪ್ ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱನರ್. ಏ! ತೋೞಿ ! ಇಃ¤ತು ಎನ್ ? ಎನ ವಿನವಿಯತು. - ಸ.ಮು.ಕ.
  • 180. ಪತವುರೈ : ಇರಣ್ಟೇಕಾಱ್ಕು - ಇರುವಿನೈ ವೞಿ ಸೆಲ್ಲಾತವರ್ಕಳುಕ್ಕು, ಐಮುಕಂ - ಆಸಾರಿಯ ಮುಕತ್ತಿನೈ, ಕೊಣ್ಟನೈ - ಕೊಣ್ಟ ನೀರಾಯಿರುಕ್ಕಿನ್ಱೀರ್. ಎನ್ನೈ - ಅಟಿಯಾಳೈ, ಉಟೈಯೀರ್ - ಉಟೈಯವರೇ, ಅಂಪಲತ್ತೀರ್ - ತಿರುವಂಪಲತ್ತಿಲ್ ನಟಿಕ್ಕಿನ್ಱವರೇ, ಇರಣ್ಟೇಕಾಱ್ಕು - ಸೂರಿಯಕಲೈ ಸಂದಿರಕಲೈಯಾಕಿಯ ವಾಸಿಯನುಪವತ್ತಿಱ್ಕು, ಐ - ಅೞಕಿಯ, ಮುಕಂದನ್ನೀರ್ - ಮುಕತ್ತಿನೈತ್ ತಂದವರೇ, ಎನ್ನೈ ಇತು ತಾನೆನ್ಱು - ಇಃ¤ತು ಎನ್ನ ವಿಷಯತ್ತಿಱ್ಕು ಎನ್ಱು, ಉರೈತ್ತೇನ್ - ಸೆಪ್ಪಿನೇನ್. ಅತಱ್ಕು ಅನ್ನಾರ್, ಇರಣ್ಟೇ ಕಾಲ್, ಕೈ, ಮುಕಙ್ ಕೊಣ್ಟಿರುಂದ ನೀಯುಂ - ಇರಣ್ಟು ಕಾಲುಂ, ಇರುಕೈಯುಂ, ಮುಕಮುಂ ಅಟೈಯಪ್ ಪೆಱ್ಱಿರಾ ನಿನ್ಱ ನೀಯುಂ, ಎನೈಕ್ ಕಣ್ಟೇ - ನಂಮೈತ್ ತರಿಸಿತ್ತ ತಕ್ಷಣಂ ನೀ ಮುನ್ ಉರೈತ್ತ ವಣ್ಣಮೇ, ಇರಣ್ಟೇಕಾಱ್ಕು - ವಾಸಿಕ್ಕು, ಐಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟಾಯ್ - ಅೞಕಿಯ ಮುಕತ್ತಿನೈ ಅನುಪವ ಇಟಮಾಕಕ್ ಕೊಣ್ಟು ವಿಟ್ಟನೈ ಎನ್ಕಿನ್ಱನರ್ ತೋೞಿ, ಇನ್ನಾರ್ ನೀಟುೞಿ ವಾೞ್ಕ ಎನತ್ ತಲೈವಿ ವಾೞ್ತ್ತಿಯತಾಕಕ್ ಕೊಳ್ಕ.ಇರಣ್ಟೇಕಾಱ್ಕೈ - ತಮಿೞಿಲ್ ಎೞುತಿನಾಲ್ ಇರಣ್ಟು (ಉ), ಕಾಲ್ (ವ), ಕೈ : ಉವಕೈ.ಇರಣ್ಟೇಕಾಱ್ ಕೈಮುಕನ್ ತಂದೀರ್ ಎನ್ಱತಱ್ಕು, ವಿನಾಯಕರುಕ್ಕು ಕೈ - ತುತಿಕ್ಕೈಯುಟೈಯ ಮುಕತ್ತಿನೈತ್ ತಂದೀರ್ ಎನಪ್ ಪೊರುಳ್ ಕೂಱುವಾರುಂ ಉಳರ್. ತಲೈವಿ ತಲೈವರುಕ್ಕುಳ್ ನಟಂದ ಅಲಙ್ಕಾರ ವಿವಕಾರತ್ತುಳ್ ವಿನಾಯಕರೈಪ್ ಪಱ್ಱಿಕ್ ಕೂಱುತಲ್ ಅವ್ವಳವು ವಿಸೇಟ ಮನ್ಱೆನಕ್ ಕೊಳ್ಕ.
  • 181. ಕುಱಿಪ್ಪು : ಆಟುಮಿಟಂ - ನಟನಞ್ ಸೆಯ್ಯುಮಿಟಂ, ಪಾಟುಂ - ವೇತಾಕಮಙ್ಕಳಾಲ್ ಪುಕೞಪ್ಪಟುಂ, ತಿರುವುಂ - ಪೊನ್ ಎನ್ನುಞ್ ಸೊಲ್ಲುಂ, ಸವುಂದರಮುಂ - ಅೞಕು, ಅೞಕುಕ್ಕುಪ್ ಪಿರತಿಪತಮಾಯ ಅಂ ಎನ್ನುಂ ಸೊಲ್ಲುಂ, ಪೞಮುಂ - ( ಪೞಂ = ಪಲಂ ವಟಮೊೞಿ ) - ಪಲಂ ಎನ್ನುಂ ಸೊಲ್ಲುಂ ಸೇರ್ಂದಾಲ್, ಪೊನ್ನಂಪಲಂ ಆಕಿಱತು. ಮುನ್ಪಿನ್ ಒನ್ಱೇಯಾಯ್ - ಮುನ್ನುಂ ಪಿನ್ನುಂ ಒರು ಸೊಲ್ಲಾಕಿಯ ಅಂ, ಪಲ್ ನಟು ವುಳತು - ಪಲ್ ಎನ್ನುಞ್ ಸೊಲ್ ನಟುವುಳತು. ಅಂ+ಪಲ್+ಅಂ - ಅಂಪಲಂ, - ಸ. ಮು. ಕ.

நடராஜ அலங்காரம் // நடராஜ அலங்காரம்