திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചിവ പരംപൊരുള്‍
siva paramporuḷ
മുറൈയീട്ടുക് കണ്‍ണി
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

079. നടരാജ അലങ്കാരം
naṭarāja alaṅkāram

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകന്തന്തീര്‍ ഇന്‍പ നടഞ്ചെയ് പെരുമാനീര്‍
  ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകങ്കൊണ്‍ടീര്‍ എന്‍നേ അടികള്‍ എന്‍റുരൈത്തേന്‍
  ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകംപുടൈക്ക ഇരുന്തായ് എനൈക്കെന്‍ റിങ്കേനീ
  ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകങ്കൊണ്‍ടായ് എന്‍റാര്‍ മന്‍റില്‍ നിന്‍റാരേ.
 • 2. ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകങ്കൊണ്‍ടീര്‍ എന്‍നൈ ഉടൈയീര്‍ അംപലത്തീര്‍
  ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകന്തന്തീര്‍ എന്‍നൈ ഇതുതാന്‍ എന്‍റുരൈത്തേന്‍
  ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകങ്കൊണ്‍ടിങ് കിരുന്ത നീയും എനൈക്കണ്‍ടേ
  ഇരണ്‍ടേ കാറ്കൈ മുകങ്കൊണ്‍ടായ് എന്‍റാര്‍ തോഴി ഇവര്‍വാഴി.
 • 3. ആടുങ് കരുണൈത് തിരുനടത്തീര്‍ ആടും ഇടന്താന്‍ യാതെന്‍റേന്‍
  പാടുന്‍ തിരുവുഞ് ചവുന്തരമും പഴമുങ് കാട്ടും ഇടമെന്‍റാര്‍
  നാടും പടിനന്‍ കരുളുമെന്‍റേന്‍ നങ്കായ് മുന്‍പിന്‍ ഒന്‍റേയായ്
  ഈടുന്‍ തിയപന്‍ നടുവുളതാല്‍ എന്‍റാര്‍ തോഴി ഇവര്‍വാഴി.

  • 179. പതവുരൈ : ഇന്‍പം - പേരിന്‍പം തരുവതാകിയ, നടഞ്ചെയ് - തിരുനടനത്തൈപ് പുരിയാ നിന്‍റ, പെരുമാനീര്‍ - പെരുമാനാകിയ നീര്‍, ഇരണ്‍ടേ - ഇരണ്‍ടേയാകിയ, കാറ്കു - പാതങ്കളൈയുടൈയ എനക്കു, ഐ - അഴകിയ, മുകം - മുകം ഒന്‍റിനൈ, തന്തീര്‍ - കൊടുത്തീര്‍, ഇങ്ങനം ഇരുക്ക, ഇരണ്‍ടേ കാറ്കു - ഇരണ്‍ടു പാതാംപുയങ്കളുക്കു, ഐമുകം - പഞ്ചമുകങ്കളൈ, കൊണ്‍ടീര്‍ - കൊണ്‍ട നീരാക ഇരുക്കിന്‍റീര്‍, എന്‍നേ - യാതുപറ്റി, അടികള്‍ - അടികളേ, എന്‍റുരൈത്തേന്‍ - എനപ് പുകന്‍റേന്‍. അതറ്കു മന്‍റില്‍ നിന്‍റാര്‍ - അംപലത്തിന്‍ കണ്‍ണിന്‍റ ഇവര്‍ അടിയാളൈക് കണ്‍ണുറ്റു, ഇരണ്‍ടേ കാല്‍ - ഇരണ്‍ടു കാലാകപ് പെറ്റ നീ, കൈമുകം പുടൈക്ക വിരുന്തായ് - കൈത്ത മുകം പെരുക്കക് കാട്ടിനൈ, എനൈക്കെന്‍റു - യാതുപറ്റി എന വിനവി, ഇങ്കേ നീ - ഇപ്പോതു ഇവ്വിടത്തു, ഇരണ്‍ടേ കാറ്കു - ഇരു കാലാകിയ അരൈ ( അല്‍കുലുക്കു ഇന്‍പം പെരുക്ക എണ്‍ണി ) ഐമുകം കൊണ്‍ടായ് എന്‍റാര്‍ - ചുമുകങ് കൊണ്‍ടനൈ എനപ് പുകല്‍കിന്‍റനര്‍. ഏ! തോഴി ! ഇഃ¤തു എന്‍ ? എന വിനവിയതു. - ച.മു.ക.
  • 180. പതവുരൈ : ഇരണ്‍ടേകാറ്കു - ഇരുവിനൈ വഴി ചെല്‍ലാതവര്‍കളുക്കു, ഐമുകം - ആചാരിയ മുകത്തിനൈ, കൊണ്‍ടനൈ - കൊണ്‍ട നീരായിരുക്കിന്‍റീര്‍. എന്‍നൈ - അടിയാളൈ, ഉടൈയീര്‍ - ഉടൈയവരേ, അംപലത്തീര്‍ - തിരുവംപലത്തില്‍ നടിക്കിന്‍റവരേ, ഇരണ്‍ടേകാറ്കു - ചൂരിയകലൈ ചന്തിരകലൈയാകിയ വാചിയനുപവത്തിറ്കു, ഐ - അഴകിയ, മുകന്തന്‍നീര്‍ - മുകത്തിനൈത് തന്തവരേ, എന്‍നൈ ഇതു താനെന്‍റു - ഇഃ¤തു എന്‍ന വിഷയത്തിറ്കു എന്‍റു, ഉരൈത്തേന്‍ - ചെപ്പിനേന്‍. അതറ്കു അന്‍നാര്‍, ഇരണ്‍ടേ കാല്‍, കൈ, മുകങ് കൊണ്‍ടിരുന്ത നീയും - ഇരണ്‍ടു കാലും, ഇരുകൈയും, മുകമും അടൈയപ് പെറ്റിരാ നിന്‍റ നീയും, എനൈക് കണ്‍ടേ - നംമൈത് തരിചിത്ത തക്ഷണം നീ മുന്‍ ഉരൈത്ത വണ്‍ണമേ, ഇരണ്‍ടേകാറ്കു - വാചിക്കു, ഐമുകങ്കൊണ്‍ടായ് - അഴകിയ മുകത്തിനൈ അനുപവ ഇടമാകക് കൊണ്‍ടു വിട്ടനൈ എന്‍കിന്‍റനര്‍ തോഴി, ഇന്‍നാര്‍ നീടുഴി വാഴ്ക എനത് തലൈവി വാഴ്ത്തിയതാകക് കൊള്‍ക.ഇരണ്‍ടേകാറ്കൈ - തമിഴില്‍ എഴുതിനാല്‍ ഇരണ്‍ടു (ഉ), കാല്‍ (വ), കൈ : ഉവകൈ.ഇരണ്‍ടേകാറ് കൈമുകന്‍ തന്തീര്‍ എന്‍റതറ്കു, വിനായകരുക്കു കൈ - തുതിക്കൈയുടൈയ മുകത്തിനൈത് തന്തീര്‍ എനപ് പൊരുള്‍ കൂറുവാരും ഉളര്‍. തലൈവി തലൈവരുക്കുള്‍ നടന്ത അലങ്കാര വിവകാരത്തുള്‍ വിനായകരൈപ് പറ്റിക് കൂറുതല്‍ അവ്വളവു വിചേട മന്‍റെനക് കൊള്‍ക.
  • 181. കുറിപ്പു : ആടുമിടം - നടനഞ് ചെയ്യുമിടം, പാടും - വേതാകമങ്കളാല്‍ പുകഴപ്പടും, തിരുവും - പൊന്‍ എന്‍നുഞ് ചൊല്‍ലും, ചവുന്തരമും - അഴകു, അഴകുക്കുപ് പിരതിപതമായ അം എന്‍നും ചൊല്‍ലും, പഴമും - ( പഴം = പലം വടമൊഴി ) - പലം എന്‍നും ചൊല്‍ലും ചേര്‍ന്താല്‍, പൊന്‍നംപലം ആകിറതു. മുന്‍പിന്‍ ഒന്‍റേയായ് - മുന്‍നും പിന്‍നും ഒരു ചൊല്‍ലാകിയ അം, പല്‍ നടു വുളതു - പല്‍ എന്‍നുഞ് ചൊല്‍ നടുവുളതു. അം+പല്‍+അം - അംപലം, - ച. മു. ക.

நடராஜ அலங்காரம் // நடராஜ அலங்காரம்