திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సివ పరంపొరుళ్
siva paramporuḷ
ముఱైయీట్టుక్ కణ్ణి
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

079. నటరాజ అలఙ్కారం
naṭarāja alaṅkāram

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకందందీర్ ఇన్ప నటఞ్సెయ్ పెరుమానీర్
  ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకఙ్కొణ్టీర్ ఎన్నే అటికళ్ ఎన్ఱురైత్తేన్
  ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకంపుటైక్క ఇరుందాయ్ ఎనైక్కెన్ ఱిఙ్కేనీ
  ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకఙ్కొణ్టాయ్ ఎన్ఱార్ మన్ఱిల్ నిన్ఱారే.
 • 2. ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకఙ్కొణ్టీర్ ఎన్నై ఉటైయీర్ అంపలత్తీర్
  ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకందందీర్ ఎన్నై ఇతుతాన్ ఎన్ఱురైత్తేన్
  ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకఙ్కొణ్టిఙ్ కిరుంద నీయుం ఎనైక్కణ్టే
  ఇరణ్టే కాఱ్కై ముకఙ్కొణ్టాయ్ ఎన్ఱార్ తోళి ఇవర్వాళి.
 • 3. ఆటుఙ్ కరుణైత్ తిరునటత్తీర్ ఆటుం ఇటందాన్ యాతెన్ఱేన్
  పాటున్ తిరువుఞ్ సవుందరముం పళముఙ్ కాట్టుం ఇటమెన్ఱార్
  నాటుం పటినన్ కరుళుమెన్ఱేన్ నఙ్కాయ్ మున్పిన్ ఒన్ఱేయాయ్
  ఈటున్ తియపన్ నటువుళతాల్ ఎన్ఱార్ తోళి ఇవర్వాళి.

  • 179. పతవురై : ఇన్పం - పేరిన్పం తరువతాకియ, నటఞ్సెయ్ - తిరునటనత్తైప్ పురియా నిన్ఱ, పెరుమానీర్ - పెరుమానాకియ నీర్, ఇరణ్టే - ఇరణ్టేయాకియ, కాఱ్కు - పాతఙ్కళైయుటైయ ఎనక్కు, ఐ - అళకియ, ముకం - ముకం ఒన్ఱినై, తందీర్ - కొటుత్తీర్, ఇఙ్ఙనం ఇరుక్క, ఇరణ్టే కాఱ్కు - ఇరణ్టు పాతాంపుయఙ్కళుక్కు, ఐముకం - పఞ్సముకఙ్కళై, కొణ్టీర్ - కొణ్ట నీరాక ఇరుక్కిన్ఱీర్, ఎన్నే - యాతుపఱ్ఱి, అటికళ్ - అటికళే, ఎన్ఱురైత్తేన్ - ఎనప్ పుకన్ఱేన్. అతఱ్కు మన్ఱిల్ నిన్ఱార్ - అంపలత్తిన్ కణ్ణిన్ఱ ఇవర్ అటియాళైక్ కణ్ణుఱ్ఱు, ఇరణ్టే కాల్ - ఇరణ్టు కాలాకప్ పెఱ్ఱ నీ, కైముకం పుటైక్క విరుందాయ్ - కైత్త ముకం పెరుక్కక్ కాట్టినై, ఎనైక్కెన్ఱు - యాతుపఱ్ఱి ఎన వినవి, ఇఙ్కే నీ - ఇప్పోతు ఇవ్విటత్తు, ఇరణ్టే కాఱ్కు - ఇరు కాలాకియ అరై ( అల్కులుక్కు ఇన్పం పెరుక్క ఎణ్ణి ) ఐముకం కొణ్టాయ్ ఎన్ఱార్ - సుముకఙ్ కొణ్టనై ఎనప్ పుకల్కిన్ఱనర్. ఏ! తోళి ! ఇః¤తు ఎన్ ? ఎన వినవియతు. - స.ము.క.
  • 180. పతవురై : ఇరణ్టేకాఱ్కు - ఇరువినై వళి సెల్లాతవర్కళుక్కు, ఐముకం - ఆసారియ ముకత్తినై, కొణ్టనై - కొణ్ట నీరాయిరుక్కిన్ఱీర్. ఎన్నై - అటియాళై, ఉటైయీర్ - ఉటైయవరే, అంపలత్తీర్ - తిరువంపలత్తిల్ నటిక్కిన్ఱవరే, ఇరణ్టేకాఱ్కు - సూరియకలై సందిరకలైయాకియ వాసియనుపవత్తిఱ్కు, ఐ - అళకియ, ముకందన్నీర్ - ముకత్తినైత్ తందవరే, ఎన్నై ఇతు తానెన్ఱు - ఇః¤తు ఎన్న విషయత్తిఱ్కు ఎన్ఱు, ఉరైత్తేన్ - సెప్పినేన్. అతఱ్కు అన్నార్, ఇరణ్టే కాల్, కై, ముకఙ్ కొణ్టిరుంద నీయుం - ఇరణ్టు కాలుం, ఇరుకైయుం, ముకముం అటైయప్ పెఱ్ఱిరా నిన్ఱ నీయుం, ఎనైక్ కణ్టే - నంమైత్ తరిసిత్త తక్షణం నీ మున్ ఉరైత్త వణ్ణమే, ఇరణ్టేకాఱ్కు - వాసిక్కు, ఐముకఙ్కొణ్టాయ్ - అళకియ ముకత్తినై అనుపవ ఇటమాకక్ కొణ్టు విట్టనై ఎన్కిన్ఱనర్ తోళి, ఇన్నార్ నీటుళి వాళ్క ఎనత్ తలైవి వాళ్త్తియతాకక్ కొళ్క.ఇరణ్టేకాఱ్కై - తమిళిల్ ఎళుతినాల్ ఇరణ్టు (ఉ), కాల్ (వ), కై : ఉవకై.ఇరణ్టేకాఱ్ కైముకన్ తందీర్ ఎన్ఱతఱ్కు, వినాయకరుక్కు కై - తుతిక్కైయుటైయ ముకత్తినైత్ తందీర్ ఎనప్ పొరుళ్ కూఱువారుం ఉళర్. తలైవి తలైవరుక్కుళ్ నటంద అలఙ్కార వివకారత్తుళ్ వినాయకరైప్ పఱ్ఱిక్ కూఱుతల్ అవ్వళవు విసేట మన్ఱెనక్ కొళ్క.
  • 181. కుఱిప్పు : ఆటుమిటం - నటనఞ్ సెయ్యుమిటం, పాటుం - వేతాకమఙ్కళాల్ పుకళప్పటుం, తిరువుం - పొన్ ఎన్నుఞ్ సొల్లుం, సవుందరముం - అళకు, అళకుక్కుప్ పిరతిపతమాయ అం ఎన్నుం సొల్లుం, పళముం - ( పళం = పలం వటమొళి ) - పలం ఎన్నుం సొల్లుం సేర్ందాల్, పొన్నంపలం ఆకిఱతు. మున్పిన్ ఒన్ఱేయాయ్ - మున్నుం పిన్నుం ఒరు సొల్లాకియ అం, పల్ నటు వుళతు - పల్ ఎన్నుఞ్ సొల్ నటువుళతు. అం+పల్+అం - అంపలం, - స. ము. క.

நடராஜ அலங்காரம் // நடராஜ அலங்காரம்