திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನಟರಾಜ ಅಲಙ್ಕಾರಂ
naṭarāja alaṅkāram
ತಿರುವಟಿಕ್ ಕಣ್ಣಿ
tiruvaṭik kaṇṇi
Fifth Thirumurai

080. ಮುಱೈಯೀಟ್ಟುಕ್ ಕಣ್ಣಿ
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi

  ತಾೞಿಸೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪಱ್ಱು ನಿನೈತ್ತೆೞುಮಿಪ್ ಪಾವಿಮನತ್ ತೀಮೈಯೆಲಾಂ
  ಉಱ್ಱು ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 2. ಎಳ್ಳೇತ ನಿನ್ನಿಟತ್ತೇ ಎಣ್ಣುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮತೈ
  ಉಳ್ಳೇ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 3. ತುನ್ನುಕಿನ್ಱ ತೀಮೈನಿನ್ಪಾಱ್ ಸೂೞ್ಂದುರೈಕ್ಕುನ್ ತೋಱುಮತೈ
  ಉನ್ನುಕಿನ್ಱ ಪೋತಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 4. ಎಳ್ಳುಕಿನ್ಱ ತೀಮೈನಿನ್ಪಾ ಲೆಣ್ಣುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮತೈ
  ಉಳ್ಳುಕಿನ್ಱ ಪೋತಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 5. ಮಿಕ್ಕ ನಿಲೈನಿಱ್ಕ ವಿರುಂಪೇನ್ ಪಿೞೈಕಳೆಲಾಂ
  ಒಕ್ಕ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 6. ಕೋಕೋ ವೆನುಙ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ಕೂಱಿಯಕುಱ್ ಱಙ್ಕಳೆಲಾಂ
  ಓಕೋ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 7. ಪಿತ್ತು ಮನಕ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ಪೇಸಿಯವನ್ ಸೊಲ್ಲೈಯೆಲಾಂ
  ಒತ್ತು ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 8. ತೇರ್ಂದು ತೆಳಿಯಾಸ್ ಸಿಱಿಯವನೇನ್ ತೀಮೈಯೆಲಾಂ
  ಓರ್ಂದು ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 9. ನಿಱುತ್ತಿ ಯಱಿಯೇ ನಿಕೞ್ತ್ತಿಯವನ್ ಸೊಲ್ಲೈ
  ಉಱುತ್ತಿ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 10. ತೋನ್ಱಿ ವಿರಿಯುಮನತ್ ತುಟ್ಟನೇನ್ ವನ್ಪಿೞೈಯೈ
  ಊನ್ಱಿ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕೂಟುರುವಿಪ್ ಪೋಕುತಟಾ.
 • 11. ಎಣ್ಣಿನೈಪ್ಪ ತಿನ್ಱಿನಿನೈ ಯೆಳ್ಳಿ ಯುರೈತ್ತತನೈ
  ಉಣ್ಣಿನೈಕ್ಕುನ್ ತೋಱುಮೆನಕ್ ಕುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 12. ಕಟೈಯವನೇನ್ ವೈತಕಟುಞ್ ಸೊನ್ನಿನೈಕ್ಕುನ್ ತೋಱುಂ
  ಉಟೈಯವನೇ ಯೆನ್ನುಟೈಯ ವುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 13. ಪಿತ್ತನೆನತ್ ತೀಮೈ ಪಿತಱ್ಱಿಯತೆಣ್ ಣುಂದೋಱುಂ
  ಉತ್ತಮನೇ ಯೆನ್ನುಟೈಯ ವುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 14. ಮನ್ಱುಟೈಯಾಯ್ ನಿನ್ನರುಳೈ ವೈತಕೊಟುಞ್ ಸೊಱ್ಪೊರುಳಿಲ್
  ಒನ್ಱೈ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 15. ವೆರುವಾಮ ಲೈಯೋ ವಿಳಂಪಿಯಸೊಲ್ ಲೆಲ್ಲಾಂ
  ಒರುವಾ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 16. ಪುಲೈಕ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ಪುನ್ಸೊಱ್ ಪುಕನ್ಱತೆಣ್ ಣುಂದೋಱುಂ
  ಉಲೈಕ್ಕಣ್ಮೆೞು ಕಾಕವೆನ್ಱ ನುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 17. ಈಟಿಲ್ಪೆರುನ್ ತಾಯಿ ಲಿನಿಯಾಯ್ನಿನ್ ಱಣ್ಣರುಟ್ಪಾಲ್
  ಊಟಿಯಸೊಲ್ ಲುನ್ನಿಲೆನಕ್ ಕುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 18. ಪುರೈತ್ತಮನ ವಞ್ಸಪ್ ಪುಲೈಯೇನ್ ಱಿರುವರುಳೈ
  ಉರೈತ್ತಪಿೞೈ ಯೆಣ್ಣಿಲೆನಕ್ ಕುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 19. ನಾಟಿ ನಿನೈಯಾ ನವೈಯುಟೈಯೇನ್ ಪುನ್ಸೊಲೆಲಾಂ
  ಓಟಿ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 20. ವೆಪ್ಪಿಲ್ ಕರುಣೈ ವಿಳಕ್ಕನೈಯಾ ಯೆನ್ಪಿೞೈಯೈ
  ಒಪ್ಪಿ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕುಳ್ಳ ಮುರುಕುತಟಾ.
 • 21. ಅಞ್ಸಲೆನ್ಱಾಯ್ ನಿನ್ಪಾಲ್ ಅಟಾತಮೊೞಿ ಪೇಸಿಯತೈ
  ಅಞ್ಸಿನಿನೈಕ್ ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 22. ಮೆಯ್ಯೋರ್ ಸಿಱಿತುಮಿಲೇನ್ ವೀಣ್ಮೊೞಿಯಾ ಲೂಟಿಯತೈ
  ಐಯೋ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 23. ಇತ್ತಾ ರಣಿಕ್ಕುಳೆಙ್ಕು ಮಿಲ್ಲಾತ ತೀಮೈಸೆಯ್ತೇನ್
  ಅತ್ತಾ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 24. ಪೊಯ್ಯಾಲ್ ವಿರಿಂದ ಪುಲೈಮನತ್ತೇನ್ ಸೆಯ್ಪಿೞೈಯೈ
  ಐಯಾ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 25. ಇಪ್ಪಾವಿ ನೆಞ್ಸಾ ಲಿೞುಕ್ಕುರೈತ್ತೇ ನಾಙ್ಕತನೈ
  ಅಪ್ಪಾನಿ ನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 26. ಎಣ್ಣಾಕ್ ಕೊಟುಮೈಯೆಲಾ ಮೆಣ್ಣಿಯುರೈತ್ ತೇನತನೈ
  ಅಣ್ಣಾ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 27. ವೆಂಮಾನ್ ಮನತ್ತು ವಿನೈಯೇನ್ ಪುಕನ್ಱತೆಲಾಂ
  ಅಂಮಾ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 28. ಎಸ್ಸೋಟು ಮಿಲ್ಲಾ ತಿೞಿಂದೇನ್ ಪಿೞೈಕಳೆಲಾಂ
  ಅಸ್ಸೋನಿ ನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 29. ವಂದೋಟಿ ನೈಮನತ್ತು ವಞ್ಸಕನೇನ್ ವಞ್ಸಮೆಲಾಂ
  ಅಂದೋನಿ ನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 30. ಓವಾಕ್ ಕೊಟಿಯೇ ನುರೈತ್ತ ಪಿೞೈಕಳೆಲಾಂ
  ಆವಾ ನಿನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 31. ಕರೈಸೇರ ವೊಣ್ಣಾಕ್ ಕಟೈಯೇನ್ ಪಿೞೈಯೈ
  ಅರೈಸೇನಿ ನೈಕ್ಕಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 32. ಮರುಳುಟೈಯೇನ್ ವಞ್ಸ ಮನತ್ತೀಮೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ
  ಅರುಳುಟೈಯಾ ಯೆಣ್ಣಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 33. ಈಣ್ಟವನೇನ್ ವನ್ಸೊಲ್ ಇಯಂಪಿಯತೈ ಯೆನ್ನುಟೈಯ
  ಆಣ್ಟವನೇ ಯೆಣ್ಣಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 34. ವಱ್ಪುತನೇನ್ ವಞ್ಸ ಮನಪ್ಪಿೞೈಯೈ ಮನ್ಱಾಟುಂ
  ಅಱ್ಪುತನೇ ಯೆಣ್ಣಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 35. ತುನ್ಪುಟೈಯೇನ್ ಪುನ್ಮೊೞಿಕಳ್ ತೂಱ್ಱಿಯತೈ ಯೆವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ
  ಅನ್ಪುಟೈಯಾ ಯೆಣ್ಣಿಲೆನಕ್ ಕಞ್ಸುಙ್ ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 36. ಕೊತಿಕ್ಕಿನ್ಱ ವನ್ಮೊೞಿಯಾಱ್ ಕೂಱಿಯತೈ ಯೈಯೋ
  ಮತಿಕ್ಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 37. ಸಿನಙ್ಕೊಣ್ಟ ಪೋತೆಲ್ಲಾಞ್ ಸೆಪ್ಪಿಯ ವನ್ಸೊಲ್ಲೈ
  ಮನಙ್ಕೊಳ್ಳುನ್ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 38. ಸೆಯ್ತನನ್ಱಿ ಯೆಣ್ಣಾಸ್ ಸಿಱಿಯವನೇ ನಿನ್ನರುಳೈ
  ವೈತ್ತೆಣ್ಣುನ್ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 39. ಪೊಯ್ತ್ತ ಮನತ್ತೇನ್ ಪುಕನ್ಱಕೊಟುಞ್ ಸೊಱ್ಕಳೆಲಾಂ
  ವೈತ್ತುನಿನೈಕ್ ಕುಂದೋಱುಂ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 40. ಪೊಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತೀಮೈ ಪುಕನ್ಱತೆಲಾ ಮೆಣ್ಣಿಯೆಣ್ಣಿ
  ಮಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 41. ಊಟುಕಿನ್ಱ ಸೊಲ್ಲಾ ಲುರೈತ್ತತನೈ ಯೆಣ್ಣಿಯೆಣ್ಣಿ
  ವಾಟುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 42. ಉಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ ವನ್ಸೊಲ್ ಲುರೈತ್ತತನೈ ಯೆಣ್ಣಿ
  ಮಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 43. ಸೊಲ್ವಿಳೈವು ನೋಕ್ಕಾತೇ ಸೊನ್ನತೆಲಾ ಮೆಣ್ಣುತೊಱುಂ
  ವಲ್ವಿನೈಯೇ ನುಳ್ಳಕತ್ತೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 44. ಮೇಲ್ವಿಳೈವು ನೋಕ್ಕಾತೇ ವೇಱುಸೊನ್ನ ತೆಣ್ಣುತೊಱುಂ
  ಮಾಲ್ವಿನೈಯೇ ನುಳ್ಳಕತ್ತೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 45. ವಿಞ್ಸಕತ್ತಾ ಲಂದೋ ವಿಳಂಪಿಯತೈ ಯೆಣ್ಣುತೊಱುಂ
  ವಞ್ಸಕತ್ತೇ ನುಳ್ಳಕತ್ತೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 46. ವಿಲಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ನೆಞ್ಸ ವಿಳೈವೈಯೆಣ್ ಣುಂದೋಱುಂ
  ಮಲಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇ ನುಳ್ಳಕತ್ತೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 47. ತೂಯ್ಮೈಯಿಲಾ ವನ್ಮೊೞಿಯಾಱ್ ಸೊನ್ನವೆಲಾ ಮೆಣ್ಣುತೊಱುಂ
  ವಾಯ್ಮೈಯಿಲೇ ನುಳ್ಳಕತ್ತೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 48. ಕಲಿಕ್ಕಿನ್ಱ ವಞ್ಸಕಕ್ ಕರುತ್ತೈಕ್ ಕರುತಿ
  ವಲಿಕ್ಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 49. ನೀಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ವಞ್ಸ ನೆಟುಞ್ಸೊಲೆಲಾ ನೆಞ್ಸಕತ್ತೇ
  ಮಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 50. ಪೊರುಂದುಕಿನ್ಱ ವಞ್ಸಪ್ ಪುತುಮೈಯೆಣ್ಣಿ ಯೈಯೋ
  ವರುಂದುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 51. ವೆರುವಿಕ್ಕುಂ ವಞ್ಸ ವೆಱುಞ್ಸೊಲೆಲಾಂ ನೆಞ್ಸಿಲ್
  ವರುವಿಕ್ಕುನ್ ತೋಱುಮುಳ್ಳೇ ವಾಳಿಟ್ ಟಱುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 52. ಊಟುಂಪೋ ತುನ್ನೈ ಯುರೈತ್ತವೆಲಾ ನಾಯಟಿಯೇನ್
  ನಾಟುಂಪೋ ತೆಲ್ಲಾಮೆನ್ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 53. ವಾಯ್ಕ್ಕಟೈಯಾ ವನ್ಸೊಲ್ ವೞಙ್ಕಿಯವೆನ್ ವನ್ಮನತ್ತೈ
  ನಾಯ್ಕ್ಕಟೈಯೇ ನೆಣ್ಣುತೊಱುಂ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 54. ಕನ್ಱಿ ಯುರೈತ್ತ ಕಟುಞ್ಸೊಱ್ ಕಟುವೈಯೆಲಾಂ
  ನನ್ಱಿಯಿಲೇ ನೆಣ್ಣುತೊಱುಂ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 55. ಪುನ್ಮೈಯಿನಾಲ್ ವನ್ಸೊಱ್ ಪುಕನ್ಱಪುಲೈತ್ ತನ್ಮೈಯೆಲಾಂ
  ನನ್ಮೈಯಿಲೇ ನೆಣ್ಣುತೊಱುಂ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 56. ಊನೆಣ್ಣುಂ ವಞ್ಸ ವುಳತ್ತಾ ಲುರೈತ್ತವೆಲಾಂ
  ನಾನೆಣ್ಣುನ್ ತೋಱುಮೆನ್ಱ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 57. ವಞ್ಸನೈಯಾ ಲಞ್ಸಾತು ವನ್ಸೊಲ್ ಪುಕನ್ಱವೆಲಾಂ
  ನಞ್ಸನೈಯೇ ನೆಣ್ಣುತೊಱುಂ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 58. ಕೋಣನೆಟು ನೆಞ್ಸಕ್ ಕುರಙ್ಕಾಱ್ ಕುತಿತ್ತವೆಲಾಂ
  ನಾಣಮಿಲೇ ನೆಣ್ಣುತೊಱುಂ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 59. ಊನಮಿಲಾ ನಿನ್ನೈ ಯುರೈತ್ತಕೊಟುಞ್ ಸೊಲ್ಲೈಯೆಲಾಂ
  ಞಾನಮಿಲೇ ನೆಣ್ಣುತೊಱುಂ ನಾಟಿ ನಟುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 60. ಎಱ್ಱೇ ಮತಿಯಿಲಿಯೇ ನೆಣ್ಣಾ ತುರೈತ್ತತನೈಸ್
  ಸಱ್ಱೇ ನಿನೈತ್ತಿಟಿನುನ್ ತಾತು ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 61. ಇನಿಯೇತು ಸೆಯ್ವೇ ನಿಕೞ್ಂದುರೈತ್ತ ಸೊಲ್ಲೈತ್
  ತನಿಯೇ ನಿನೈತ್ತಿಟಿನುನ್ ತಾತು ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 62. ನಾಯನೈಯೇ ನೆಣ್ಣಾಮ ನಲಙ್ಕಿಯವನ್ ಸೊಲ್ಲೈಯೆಲಾಂ
  ತಾಯನೈಯಾ ಯೆಣ್ಣುತೊಱುನ್ ತಾತು ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 63. ನಿಱ್ಕುರುಕಾ ವಞ್ಸ ನಿನೈವಾಲ್ ನಿನೈತ್ತವೆಲಾಞ್
  ಸಱ್ಕುರುವೇ ಯೆಣ್ಣುತೊಱುನ್ ತಾತು ಕಲಙ್ಕುತಟಾ.
 • 64. ವೆನ್ನರಕಿಲ್ ವೀೞುಂ ವಿಳೈವಾಲ್ ವಿಳಂಪಿಯತೈ
  ಎನ್ನರಸೇ ಯೆಣ್ಣುತೊಱು ಮೆನ್ನೈ ವಿೞುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 65. ನನ್ಕಱಿಯೇನ್ ವಾಳಾ ನವಿನ್ಱ ನವೈಯನೈತ್ತುಂ
  ಎನ್ಕುರುವೇ ಯೆಣ್ಣುತೊಱು ಮೆನ್ನೈ ವಿೞುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 66. ಆವ ತಱಿಯಾ ತಟಿಯೇ ನಿಕೞ್ಂದಕೊಟುಂ
  ಪಾವ ನಿನೈಕ್ಕಿಱ್ ಪಕೀರೆನ್ ಱಲೈಕ್ಕುತಟಾ.
 • 67. ವಂದಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್ ವೞಙ್ಕಿಯವನ್ ಸೊಲ್ಲೈಯೆಲಾಂ
  ಸಿಂದಿಕ್ ಕಿಲುಳ್ಳೇ ತಿಟುಕ್ಕಿಟ್ ಟೞುಙ್ಕುತಟಾ.
 • 68. ಕುಱ್ಱ ನಿನೈತ್ತ ಕೊಟುಞ್ಸೊಲೆಲಾ ಮೆನ್ನುಳತ್ತೇ
  ಪಱ್ಱ ನಿನೈಕ್ಕಿಱ್ ಪಯಮಾ ಯಿರುಕ್ಕುತಟಾ.
 • 69. ಎಳ್ಳುಕಿನ್ಱ ತೀಮೈ ಯೆಟುತ್ತುರೈತ್ತೇ ನಾಙ್ಕತನೈ
  ವಿಳ್ಳುಕಿನ್ಱ ತೋಱು ಮುಳ್ಳಂವೆಂದು ವೆತುಂಪುತಟಾ.

முறையீட்டுக் கண்ணி // முறையீட்டுக் கண்ணி