திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നടരാജ അലങ്കാരം
naṭarāja alaṅkāram
തിരുവടിക് കണ്‍ണി
tiruvaṭik kaṇṇi
Fifth Thirumurai

080. മുറൈയീട്ടുക് കണ്‍ണി
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi

  താഴിചൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പറ്റു നിനൈത്തെഴുമിപ് പാവിമനത് തീമൈയെലാം
  ഉറ്റു നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 2. എള്‍ളേത നിന്‍നിടത്തേ എണ്‍ണുകിന്‍റ തോറുമതൈ
  ഉള്‍ളേ നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 3. തുന്‍നുകിന്‍റ തീമൈനിന്‍പാറ് ചൂഴ്ന്തുരൈക്കുന്‍ തോറുമതൈ
  ഉന്‍നുകിന്‍റ പോതിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 4. എള്‍ളുകിന്‍റ തീമൈനിന്‍പാ ലെണ്‍ണുകിന്‍റ തോറുമതൈ
  ഉള്‍ളുകിന്‍റ പോതിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 5. മിക്ക നിലൈനിറ്ക വിരുംപേന്‍ പിഴൈകളെലാം
  ഒക്ക നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 6. കോകോ വെനുങ്കൊടിയേന്‍ കൂറിയകുറ് റങ്കളെലാം
  ഓകോ നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 7. പിത്തു മനക്കൊടിയേന്‍ പേചിയവന്‍ ചൊല്‍ലൈയെലാം
  ഒത്തു നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 8. തേര്‍ന്തു തെളിയാച് ചിറിയവനേന്‍ തീമൈയെലാം
  ഓര്‍ന്തു നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 9. നിറുത്തി യറിയേ നികഴ്ത്തിയവന്‍ ചൊല്‍ലൈ
  ഉറുത്തി നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 10. തോന്‍റി വിരിയുമനത് തുട്ടനേന്‍ വന്‍പിഴൈയൈ
  ഊന്‍റി നിനൈക്കിലെനക് കൂടുരുവിപ് പോകുതടാ.
 • 11. എണ്‍ണിനൈപ്പ തിന്‍റിനിനൈ യെള്‍ളി യുരൈത്തതനൈ
  ഉണ്‍ണിനൈക്കുന്‍ തോറുമെനക് കുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 12. കടൈയവനേന്‍ വൈതകടുഞ് ചൊന്‍നിനൈക്കുന്‍ തോറും
  ഉടൈയവനേ യെന്‍നുടൈയ വുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 13. പിത്തനെനത് തീമൈ പിതറ്റിയതെണ്‍ ണുന്തോറും
  ഉത്തമനേ യെന്‍നുടൈയ വുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 14. മന്‍റുടൈയായ് നിന്‍നരുളൈ വൈതകൊടുഞ് ചൊറ്പൊരുളില്‍
  ഒന്‍റൈ നിനൈക്കിലെനക് കുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 15. വെരുവാമ ലൈയോ വിളംപിയചൊല്‍ ലെല്‍ലാം
  ഒരുവാ നിനൈക്കിലെനക് കുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 16. പുലൈക്കൊടിയേന്‍ പുന്‍ചൊറ് പുകന്‍റതെണ്‍ ണുന്തോറും
  ഉലൈക്കണ്‍മെഴു കാകവെന്‍റ നുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 17. ഈടില്‍പെരുന്‍ തായി ലിനിയായ്നിന്‍ റണ്‍ണരുട്പാല്‍
  ഊടിയചൊല്‍ ലുന്‍നിലെനക് കുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 18. പുരൈത്തമന വഞ്ചപ് പുലൈയേന്‍ റിരുവരുളൈ
  ഉരൈത്തപിഴൈ യെണ്‍ണിലെനക് കുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 19. നാടി നിനൈയാ നവൈയുടൈയേന്‍ പുന്‍ചൊലെലാം
  ഓടി നിനൈക്കിലെനക് കുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 20. വെപ്പില്‍ കരുണൈ വിളക്കനൈയാ യെന്‍പിഴൈയൈ
  ഒപ്പി നിനൈക്കിലെനക് കുള്‍ള മുരുകുതടാ.
 • 21. അഞ്ചലെന്‍റായ് നിന്‍പാല്‍ അടാതമൊഴി പേചിയതൈ
  അഞ്ചിനിനൈക് കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 22. മെയ്യോര്‍ ചിറിതുമിലേന്‍ വീണ്‍മൊഴിയാ ലൂടിയതൈ
  ഐയോ നിനൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 23. ഇത്താ രണിക്കുളെങ്കു മില്‍ലാത തീമൈചെയ്തേന്‍
  അത്താ നിനൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 24. പൊയ്യാല്‍ വിരിന്ത പുലൈമനത്തേന്‍ ചെയ്പിഴൈയൈ
  ഐയാ നിനൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 25. ഇപ്പാവി നെഞ്ചാ ലിഴുക്കുരൈത്തേ നാങ്കതനൈ
  അപ്പാനി നൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 26. എണ്‍ണാക് കൊടുമൈയെലാ മെണ്‍ണിയുരൈത് തേനതനൈ
  അണ്‍ണാ നിനൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 27. വെംമാന്‍ മനത്തു വിനൈയേന്‍ പുകന്‍റതെലാം
  അംമാ നിനൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 28. എച്ചോടു മില്‍ലാ തിഴിന്തേന്‍ പിഴൈകളെലാം
  അച്ചോനി നൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 29. വന്തോടി നൈമനത്തു വഞ്ചകനേന്‍ വഞ്ചമെലാം
  അന്തോനി നൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 30. ഓവാക് കൊടിയേ നുരൈത്ത പിഴൈകളെലാം
  ആവാ നിനൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 31. കരൈചേര വൊണ്‍ണാക് കടൈയേന്‍ പിഴൈയൈ
  അരൈചേനി നൈക്കിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 32. മരുളുടൈയേന്‍ വഞ്ച മനത്തീമൈ യെല്‍ലാം
  അരുളുടൈയാ യെണ്‍ണിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 33. ഈണ്‍ടവനേന്‍ വന്‍ചൊല്‍ ഇയംപിയതൈ യെന്‍നുടൈയ
  ആണ്‍ടവനേ യെണ്‍ണിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 34. വറ്പുതനേന്‍ വഞ്ച മനപ്പിഴൈയൈ മന്‍റാടും
  അറ്പുതനേ യെണ്‍ണിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 35. തുന്‍പുടൈയേന്‍ പുന്‍മൊഴികള്‍ തൂറ്റിയതൈ യെവ്വുയിര്‍ക്കും
  അന്‍പുടൈയാ യെണ്‍ണിലെനക് കഞ്ചുങ് കലങ്കുതടാ.
 • 36. കൊതിക്കിന്‍റ വന്‍മൊഴിയാറ് കൂറിയതൈ യൈയോ
  മതിക്കിന്‍റ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 37. ചിനങ്കൊണ്‍ട പോതെല്‍ലാഞ് ചെപ്പിയ വന്‍ചൊല്‍ലൈ
  മനങ്കൊള്‍ളുന്‍ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 38. ചെയ്തനന്‍റി യെണ്‍ണാച് ചിറിയവനേ നിന്‍നരുളൈ
  വൈത്തെണ്‍ണുന്‍ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 39. പൊയ്ത്ത മനത്തേന്‍ പുകന്‍റകൊടുഞ് ചൊറ്കളെലാം
  വൈത്തുനിനൈക് കുന്തോറും വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 40. പൊങ്കുകിന്‍റ തീമൈ പുകന്‍റതെലാ മെണ്‍ണിയെണ്‍ണി
  മങ്കുകിന്‍റ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 41. ഊടുകിന്‍റ ചൊല്‍ലാ ലുരൈത്തതനൈ യെണ്‍ണിയെണ്‍ണി
  വാടുകിന്‍റ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 42. ഉയങ്കുകിന്‍റേന്‍ വന്‍ചൊല്‍ ലുരൈത്തതനൈ യെണ്‍ണി
  മയങ്കുകിന്‍റ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 43. ചൊല്‍വിളൈവു നോക്കാതേ ചൊന്‍നതെലാ മെണ്‍ണുതൊറും
  വല്‍വിനൈയേ നുള്‍ളകത്തേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 44. മേല്‍വിളൈവു നോക്കാതേ വേറുചൊന്‍ന തെണ്‍ണുതൊറും
  മാല്‍വിനൈയേ നുള്‍ളകത്തേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 45. വിഞ്ചകത്താ ലന്തോ വിളംപിയതൈ യെണ്‍ണുതൊറും
  വഞ്ചകത്തേ നുള്‍ളകത്തേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 46. വിലങ്കുകിന്‍റ നെഞ്ച വിളൈവൈയെണ്‍ ണുന്തോറും
  മലങ്കുകിന്‍റേ നുള്‍ളകത്തേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 47. തൂയ്മൈയിലാ വന്‍മൊഴിയാറ് ചൊന്‍നവെലാ മെണ്‍ണുതൊറും
  വായ്മൈയിലേ നുള്‍ളകത്തേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 48. കലിക്കിന്‍റ വഞ്ചകക് കരുത്തൈക് കരുതി
  വലിക്കിന്‍റ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 49. നീട്ടുകിന്‍റ വഞ്ച നെടുഞ്ചൊലെലാ നെഞ്ചകത്തേ
  മാട്ടുകിന്‍റ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 50. പൊരുന്തുകിന്‍റ വഞ്ചപ് പുതുമൈയെണ്‍ണി യൈയോ
  വരുന്തുകിന്‍റ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 51. വെരുവിക്കും വഞ്ച വെറുഞ്ചൊലെലാം നെഞ്ചില്‍
  വരുവിക്കുന്‍ തോറുമുള്‍ളേ വാളിട് ടറുക്കുതടാ.
 • 52. ഊടുംപോ തുന്‍നൈ യുരൈത്തവെലാ നായടിയേന്‍
  നാടുംപോ തെല്‍ലാമെന്‍ നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 53. വായ്ക്കടൈയാ വന്‍ചൊല്‍ വഴങ്കിയവെന്‍ വന്‍മനത്തൈ
  നായ്ക്കടൈയേ നെണ്‍ണുതൊറും നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 54. കന്‍റി യുരൈത്ത കടുഞ്ചൊറ് കടുവൈയെലാം
  നന്‍റിയിലേ നെണ്‍ണുതൊറും നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 55. പുന്‍മൈയിനാല്‍ വന്‍ചൊറ് പുകന്‍റപുലൈത് തന്‍മൈയെലാം
  നന്‍മൈയിലേ നെണ്‍ണുതൊറും നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 56. ഊനെണ്‍ണും വഞ്ച വുളത്താ ലുരൈത്തവെലാം
  നാനെണ്‍ണുന്‍ തോറുമെന്‍റ നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 57. വഞ്ചനൈയാ ലഞ്ചാതു വന്‍ചൊല്‍ പുകന്‍റവെലാം
  നഞ്ചനൈയേ നെണ്‍ണുതൊറും നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 58. കോണനെടു നെഞ്ചക് കുരങ്കാറ് കുതിത്തവെലാം
  നാണമിലേ നെണ്‍ണുതൊറും നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 59. ഊനമിലാ നിന്‍നൈ യുരൈത്തകൊടുഞ് ചൊല്‍ലൈയെലാം
  ഞാനമിലേ നെണ്‍ണുതൊറും നാടി നടുങ്കുതടാ.
 • 60. എറ്റേ മതിയിലിയേ നെണ്‍ണാ തുരൈത്തതനൈച്
  ചറ്റേ നിനൈത്തിടിനുന്‍ താതു കലങ്കുതടാ.
 • 61. ഇനിയേതു ചെയ്വേ നികഴ്ന്തുരൈത്ത ചൊല്‍ലൈത്
  തനിയേ നിനൈത്തിടിനുന്‍ താതു കലങ്കുതടാ.
 • 62. നായനൈയേ നെണ്‍ണാമ നലങ്കിയവന്‍ ചൊല്‍ലൈയെലാം
  തായനൈയാ യെണ്‍ണുതൊറുന്‍ താതു കലങ്കുതടാ.
 • 63. നിറ്കുരുകാ വഞ്ച നിനൈവാല്‍ നിനൈത്തവെലാഞ്
  ചറ്കുരുവേ യെണ്‍ണുതൊറുന്‍ താതു കലങ്കുതടാ.
 • 64. വെന്‍നരകില്‍ വീഴും വിളൈവാല്‍ വിളംപിയതൈ
  എന്‍നരചേ യെണ്‍ണുതൊറു മെന്‍നൈ വിഴുങ്കുതടാ.
 • 65. നന്‍കറിയേന്‍ വാളാ നവിന്‍റ നവൈയനൈത്തും
  എന്‍കുരുവേ യെണ്‍ണുതൊറു മെന്‍നൈ വിഴുങ്കുതടാ.
 • 66. ആവ തറിയാ തടിയേ നികഴ്ന്തകൊടും
  പാവ നിനൈക്കിറ് പകീരെന്‍ റലൈക്കുതടാ.
 • 67. വന്തിപ് പറിയേന്‍ വഴങ്കിയവന്‍ ചൊല്‍ലൈയെലാം
  ചിന്തിക് കിലുള്‍ളേ തിടുക്കിട് ടഴുങ്കുതടാ.
 • 68. കുറ്റ നിനൈത്ത കൊടുഞ്ചൊലെലാ മെന്‍നുളത്തേ
  പറ്റ നിനൈക്കിറ് പയമാ യിരുക്കുതടാ.
 • 69. എള്‍ളുകിന്‍റ തീമൈ യെടുത്തുരൈത്തേ നാങ്കതനൈ
  വിള്‍ളുകിന്‍റ തോറു മുള്‍ളംവെന്തു വെതുംപുതടാ.

முறையீட்டுக் கண்ணி // முறையீட்டுக் கண்ணி