திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
నటరాజ అలఙ్కారం
naṭarāja alaṅkāram
తిరువటిక్ కణ్ణి
tiruvaṭik kaṇṇi
Fifth Thirumurai

080. ముఱైయీట్టుక్ కణ్ణి
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi

  తాళిసై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పఱ్ఱు నినైత్తెళుమిప్ పావిమనత్ తీమైయెలాం
  ఉఱ్ఱు నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 2. ఎళ్ళేత నిన్నిటత్తే ఎణ్ణుకిన్ఱ తోఱుమతై
  ఉళ్ళే నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 3. తున్నుకిన్ఱ తీమైనిన్పాఱ్ సూళ్ందురైక్కున్ తోఱుమతై
  ఉన్నుకిన్ఱ పోతిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 4. ఎళ్ళుకిన్ఱ తీమైనిన్పా లెణ్ణుకిన్ఱ తోఱుమతై
  ఉళ్ళుకిన్ఱ పోతిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 5. మిక్క నిలైనిఱ్క విరుంపేన్ పిళైకళెలాం
  ఒక్క నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 6. కోకో వెనుఙ్కొటియేన్ కూఱియకుఱ్ ఱఙ్కళెలాం
  ఓకో నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 7. పిత్తు మనక్కొటియేన్ పేసియవన్ సొల్లైయెలాం
  ఒత్తు నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 8. తేర్ందు తెళియాస్ సిఱియవనేన్ తీమైయెలాం
  ఓర్ందు నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 9. నిఱుత్తి యఱియే నికళ్త్తియవన్ సొల్లై
  ఉఱుత్తి నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 10. తోన్ఱి విరియుమనత్ తుట్టనేన్ వన్పిళైయై
  ఊన్ఱి నినైక్కిలెనక్ కూటురువిప్ పోకుతటా.
 • 11. ఎణ్ణినైప్ప తిన్ఱినినై యెళ్ళి యురైత్తతనై
  ఉణ్ణినైక్కున్ తోఱుమెనక్ కుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 12. కటైయవనేన్ వైతకటుఞ్ సొన్నినైక్కున్ తోఱుం
  ఉటైయవనే యెన్నుటైయ వుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 13. పిత్తనెనత్ తీమై పితఱ్ఱియతెణ్ ణుందోఱుం
  ఉత్తమనే యెన్నుటైయ వుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 14. మన్ఱుటైయాయ్ నిన్నరుళై వైతకొటుఞ్ సొఱ్పొరుళిల్
  ఒన్ఱై నినైక్కిలెనక్ కుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 15. వెరువామ లైయో విళంపియసొల్ లెల్లాం
  ఒరువా నినైక్కిలెనక్ కుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 16. పులైక్కొటియేన్ పున్సొఱ్ పుకన్ఱతెణ్ ణుందోఱుం
  ఉలైక్కణ్మెళు కాకవెన్ఱ నుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 17. ఈటిల్పెరున్ తాయి లినియాయ్నిన్ ఱణ్ణరుట్పాల్
  ఊటియసొల్ లున్నిలెనక్ కుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 18. పురైత్తమన వఞ్సప్ పులైయేన్ ఱిరువరుళై
  ఉరైత్తపిళై యెణ్ణిలెనక్ కుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 19. నాటి నినైయా నవైయుటైయేన్ పున్సొలెలాం
  ఓటి నినైక్కిలెనక్ కుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 20. వెప్పిల్ కరుణై విళక్కనైయా యెన్పిళైయై
  ఒప్పి నినైక్కిలెనక్ కుళ్ళ మురుకుతటా.
 • 21. అఞ్సలెన్ఱాయ్ నిన్పాల్ అటాతమొళి పేసియతై
  అఞ్సినినైక్ కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 22. మెయ్యోర్ సిఱితుమిలేన్ వీణ్మొళియా లూటియతై
  ఐయో నినైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 23. ఇత్తా రణిక్కుళెఙ్కు మిల్లాత తీమైసెయ్తేన్
  అత్తా నినైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 24. పొయ్యాల్ విరింద పులైమనత్తేన్ సెయ్పిళైయై
  ఐయా నినైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 25. ఇప్పావి నెఞ్సా లిళుక్కురైత్తే నాఙ్కతనై
  అప్పాని నైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 26. ఎణ్ణాక్ కొటుమైయెలా మెణ్ణియురైత్ తేనతనై
  అణ్ణా నినైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 27. వెంమాన్ మనత్తు వినైయేన్ పుకన్ఱతెలాం
  అంమా నినైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 28. ఎస్సోటు మిల్లా తిళిందేన్ పిళైకళెలాం
  అస్సోని నైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 29. వందోటి నైమనత్తు వఞ్సకనేన్ వఞ్సమెలాం
  అందోని నైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 30. ఓవాక్ కొటియే నురైత్త పిళైకళెలాం
  ఆవా నినైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 31. కరైసేర వొణ్ణాక్ కటైయేన్ పిళైయై
  అరైసేని నైక్కిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 32. మరుళుటైయేన్ వఞ్స మనత్తీమై యెల్లాం
  అరుళుటైయా యెణ్ణిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 33. ఈణ్టవనేన్ వన్సొల్ ఇయంపియతై యెన్నుటైయ
  ఆణ్టవనే యెణ్ణిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 34. వఱ్పుతనేన్ వఞ్స మనప్పిళైయై మన్ఱాటుం
  అఱ్పుతనే యెణ్ణిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 35. తున్పుటైయేన్ పున్మొళికళ్ తూఱ్ఱియతై యెవ్వుయిర్క్కుం
  అన్పుటైయా యెణ్ణిలెనక్ కఞ్సుఙ్ కలఙ్కుతటా.
 • 36. కొతిక్కిన్ఱ వన్మొళియాఱ్ కూఱియతై యైయో
  మతిక్కిన్ఱ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 37. సినఙ్కొణ్ట పోతెల్లాఞ్ సెప్పియ వన్సొల్లై
  మనఙ్కొళ్ళున్ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 38. సెయ్తనన్ఱి యెణ్ణాస్ సిఱియవనే నిన్నరుళై
  వైత్తెణ్ణున్ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 39. పొయ్త్త మనత్తేన్ పుకన్ఱకొటుఞ్ సొఱ్కళెలాం
  వైత్తునినైక్ కుందోఱుం వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 40. పొఙ్కుకిన్ఱ తీమై పుకన్ఱతెలా మెణ్ణియెణ్ణి
  మఙ్కుకిన్ఱ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 41. ఊటుకిన్ఱ సొల్లా లురైత్తతనై యెణ్ణియెణ్ణి
  వాటుకిన్ఱ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 42. ఉయఙ్కుకిన్ఱేన్ వన్సొల్ లురైత్తతనై యెణ్ణి
  మయఙ్కుకిన్ఱ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 43. సొల్విళైవు నోక్కాతే సొన్నతెలా మెణ్ణుతొఱుం
  వల్వినైయే నుళ్ళకత్తే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 44. మేల్విళైవు నోక్కాతే వేఱుసొన్న తెణ్ణుతొఱుం
  మాల్వినైయే నుళ్ళకత్తే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 45. విఞ్సకత్తా లందో విళంపియతై యెణ్ణుతొఱుం
  వఞ్సకత్తే నుళ్ళకత్తే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 46. విలఙ్కుకిన్ఱ నెఞ్స విళైవైయెణ్ ణుందోఱుం
  మలఙ్కుకిన్ఱే నుళ్ళకత్తే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 47. తూయ్మైయిలా వన్మొళియాఱ్ సొన్నవెలా మెణ్ణుతొఱుం
  వాయ్మైయిలే నుళ్ళకత్తే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 48. కలిక్కిన్ఱ వఞ్సకక్ కరుత్తైక్ కరుతి
  వలిక్కిన్ఱ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 49. నీట్టుకిన్ఱ వఞ్స నెటుఞ్సొలెలా నెఞ్సకత్తే
  మాట్టుకిన్ఱ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 50. పొరుందుకిన్ఱ వఞ్సప్ పుతుమైయెణ్ణి యైయో
  వరుందుకిన్ఱ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 51. వెరువిక్కుం వఞ్స వెఱుఞ్సొలెలాం నెఞ్సిల్
  వరువిక్కున్ తోఱుముళ్ళే వాళిట్ టఱుక్కుతటా.
 • 52. ఊటుంపో తున్నై యురైత్తవెలా నాయటియేన్
  నాటుంపో తెల్లామెన్ నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 53. వాయ్క్కటైయా వన్సొల్ వళఙ్కియవెన్ వన్మనత్తై
  నాయ్క్కటైయే నెణ్ణుతొఱుం నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 54. కన్ఱి యురైత్త కటుఞ్సొఱ్ కటువైయెలాం
  నన్ఱియిలే నెణ్ణుతొఱుం నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 55. పున్మైయినాల్ వన్సొఱ్ పుకన్ఱపులైత్ తన్మైయెలాం
  నన్మైయిలే నెణ్ణుతొఱుం నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 56. ఊనెణ్ణుం వఞ్స వుళత్తా లురైత్తవెలాం
  నానెణ్ణున్ తోఱుమెన్ఱ నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 57. వఞ్సనైయా లఞ్సాతు వన్సొల్ పుకన్ఱవెలాం
  నఞ్సనైయే నెణ్ణుతొఱుం నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 58. కోణనెటు నెఞ్సక్ కురఙ్కాఱ్ కుతిత్తవెలాం
  నాణమిలే నెణ్ణుతొఱుం నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 59. ఊనమిలా నిన్నై యురైత్తకొటుఞ్ సొల్లైయెలాం
  ఞానమిలే నెణ్ణుతొఱుం నాటి నటుఙ్కుతటా.
 • 60. ఎఱ్ఱే మతియిలియే నెణ్ణా తురైత్తతనైస్
  సఱ్ఱే నినైత్తిటినున్ తాతు కలఙ్కుతటా.
 • 61. ఇనియేతు సెయ్వే నికళ్ందురైత్త సొల్లైత్
  తనియే నినైత్తిటినున్ తాతు కలఙ్కుతటా.
 • 62. నాయనైయే నెణ్ణామ నలఙ్కియవన్ సొల్లైయెలాం
  తాయనైయా యెణ్ణుతొఱున్ తాతు కలఙ్కుతటా.
 • 63. నిఱ్కురుకా వఞ్స నినైవాల్ నినైత్తవెలాఞ్
  సఱ్కురువే యెణ్ణుతొఱున్ తాతు కలఙ్కుతటా.
 • 64. వెన్నరకిల్ వీళుం విళైవాల్ విళంపియతై
  ఎన్నరసే యెణ్ణుతొఱు మెన్నై విళుఙ్కుతటా.
 • 65. నన్కఱియేన్ వాళా నవిన్ఱ నవైయనైత్తుం
  ఎన్కురువే యెణ్ణుతొఱు మెన్నై విళుఙ్కుతటా.
 • 66. ఆవ తఱియా తటియే నికళ్ందకొటుం
  పావ నినైక్కిఱ్ పకీరెన్ ఱలైక్కుతటా.
 • 67. వందిప్ పఱియేన్ వళఙ్కియవన్ సొల్లైయెలాం
  సిందిక్ కిలుళ్ళే తిటుక్కిట్ టళుఙ్కుతటా.
 • 68. కుఱ్ఱ నినైత్త కొటుఞ్సొలెలా మెన్నుళత్తే
  పఱ్ఱ నినైక్కిఱ్ పయమా యిరుక్కుతటా.
 • 69. ఎళ్ళుకిన్ఱ తీమై యెటుత్తురైత్తే నాఙ్కతనై
  విళ్ళుకిన్ఱ తోఱు ముళ్ళంవెందు వెతుంపుతటా.

முறையீட்டுக் கண்ணி // முறையீட்டுக் கண்ணி